На  сайт КрНУ             

Всі модулі

Теорія автоматичного управління

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин – 288 (кредитів ЄКТС – 9,6) аудиторні години – 84 (лекції – 48, лабор. – 12,  практ. – 24)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Сергієнко С А., 
ст. викладач Юдіна Г. Г.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Основні поняття і визначення. Математичний опис систем автоматичного управління. Типові динамічні ланки, їх диференціальні рівняння, передавальні функції, часові і частотні характеристики. Структурні схеми та частотні характеристики лінійних безперервних систем. Стійкість лінійних безперервних систем автоматичного управління. Методи оцінки якості регулювання лінійних систем . Забезпечення стійкості, підвищення якості регулювання, синтез лінійних САУ. Поняття про нелінійні САУ. Властивості й методи дослідження нелінійних САУ. Методи дослідження автоколивань та стійкості нелінійних систем. Поняття про імпульсні САУ. Математичний апарат для дослідження імпульсних САУ. Передавальні функції та частотні характеристики імпульсної системи. Стійкість імпульсних систем. Якість імпульсних систем. Корекція імпульсних систем.

Мікропроцесорні пристрої

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 240(кредитів ЄКТС — 8); аудиторні години — 80 (лекції — 36, лаб. — 44)

Лектори: 
ст. викладач, к.т.н. Кравець Олексій Михайлович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Зміст навчального модуля:
Побудова, програмування мікропроцесорних систем на базі мікропроцесорного комплекту К1810 (Intel 8086). Інтерфейси персонального комп’ютера, мікропроцесорних систем.

ЕП з автономними джерелами живлення

Обсяг модуля: 
​загальна кількість годин —144 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 60 (лекції — 36, лабор. — 12, практ. — 12)

Лектори: 
​Старший викл. Хребтова О.А.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Призначення, структура та основні елементи тягового електроприводу. Джерела енергії тягового електроприводу. Тягові та гальмівні характеристики електроприводів з автономними джерелами живлення. Пуск та способи регулювання швидкості тягових електроприводів. Гальмування тягових електроприводів з автономними джерелами живлення. Основні структури електромеханічних передач тягового приводу. Електромеханічні трансмісії гібридних легкових автомобілів.

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

Обсяг модуля: 
​загальна кількість годин — 225 (кредитів ЄКТС — 7,5); аудиторні години — 76 (лекції — 28, лаб. – 24, практ. – 24)

Лектори: 
​доцент, к.т.н., Коренькова Тетяна Валеріївна, доцент, к.т.н., Сердюк Олександр Олександрович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Класифікація енергоємних промислових механізмів. Електромеханічне обладнання механізмів безперервного транспорту (МБТ). Електромеханічне обладнання насосних, вентиляторних і компресорних установок. Електромеханічне обладнання прокатних станів, ковальсько-пресових машин, різального електрообладнання, промислових маніпуляторів. Електромеханічне обладнання магістрального (електровози), приміського (електропоїзда), промислового (рейковий і безрейковий) і міського (трамваї, тролейбуси, метро) електротранспорту. Електромеханічне обладнання металорізальних верстатів. Електромеханічне обладнання підіймальних установок. Електромеханічне обладнання механізмів екскаваторів. Тенденції розвитку сучасного ЕП технологічних механізмів та установок.

Сучасні системи керування електротехнічними комплексами

Обсяг модуля: 
​загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 26 (лекції — 10, лабор. — 8,  практ. — 8)

Лектори: 
​доцент, к.т.н. Зачепа Ю.В.

Форми та методи навчання: 
​лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Ідентифікація об’єктів керування. Самоналагоджувані системи (СНС) керування. Адаптивні системи керування (АСК). Великі (робастні) системи керування. Системи екстремального керування (СЕК). Нечіткі множини. Штучні нейронні мережі. 

Математичні методи оптимізації та системи оптимального керування

Обсяг модуля: 
​загальна кількість годин — 225 (кредитів ЄКТС — 7,5) аудиторні години — 56 (лекції — 20, лабор. — 18,  практ. — 18)

Лектори: 
​доцент, к.т.н. Зачепа Ю.В.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, курсова робота самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Основні положення теорії оптимального керування. Методи розв’язання варіаційних задач оптимального керування. Аналітичне конструювання регуляторів. Структурно-алгоритмічний синтез систем оптимального керування на основі принципу симетрії. Ситеми оптимального керування, стійкі при необмеженому збільшенні коефіцієнта підсилення. Адаптація й адаптивне регулювання. Системи екстремального керування. Системи керування зі спостерігачами стану. 

Автоматизовані системи контролю та обліку енергоресурсів

Обсяг модуля: 
​загальна кількість годин — 270 (кредитів ЄКТС — 9) аудиторні години — 68 (лекції — 24, лабор. — 22,  практ. — 22)

Лектори: 
​доцент, к.т.н. Зачепа Ю.В.

Форми та методи навчання: 
​лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Основні поняття, мета та задачі курсу. Графіки навантаження. Поняття максимуму навантаження. Теоретичні основи оцінки витрат та споживання електричної енергії. Організація електроспоживання. Склад та функції існуючих систем контролю та обліку енергоресурсів. Архітектура та технічні характеристики мікропроцесорних пристроїв в системах автоматизованого обліку енергоресурсів. Технічні характеристики лічильників-сенсорів в системах автоматизованого обліку енергоресурсів. Комбіновані інтелектуальні лічильники-сенсори в системах автоматизованого обліку енергоресурсів. Архітектура та програмно-апаратні засоби сучасних автоматизованих систем контролю та обліку енергоресурсів. Автоматизовані системи розрахунку зі споживачами (біллінгові системи). Автоматизація контролю відключення електроенергії. Техніко-економіна ефективність автоматизованих систем контролю та обліку енергоресурсів. 

Цифрові системи керування

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5) аудиторні години — 26 (лекції — 10, лабор. — 8,  практ. — 8)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Зачепа Ю.В.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Вступ. Мета і задачі курсу. Структури електроприводів з цифровим керуванням. Математичний апарат аналізу і синтезу цифрових систем керування електроприводом. Математичний опис елементів цифрових електроприводів. Синтез цифрових регуляторів електроприводів. Алгоритми цифрових регуляторів електроприводів. Методи дослідження показників якості цифрових систем керування електроприводом. Вибір комплексу технічних засобів для реалізації цифрових систем керування. 

Спеціальні системи електроприводів

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 270 (кредитів ЄКТС — 9) аудиторні години — 68 (лекції — 24, лабор. — 22,  практ. — 22)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Зачепа Ю.В.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 

Основні поняття, мета та задачі курсу. Спеціальні електричні машини постійного струму. Спеціальні асинхронні машини. Спеціальні синхронні машини. Індукційні машини систем синхронного зв’язку – сельсини. Спеціальні електроприводи з керованим моментом. Багатодвигунний електропривод. Точна зупинка спеціальних електроприводів. Спеціальні системи електроприводів з регулювання положення. 

Силова перетворювальна техніка

Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5); аудиторні години – 72 (лекції – 24, лабораторні – 24, практичні – 24)

Лектори: 
к.т.н., доцент Мельников Вячеслав Олександрович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота

Зміст навчальної дисципліни: 
Класифікація напівпровідникових перетворювачів енергії. Нереверсивні та реверсивні випрямлячі. Інвертори, ведені мережею. Системи імпульсно-фазного керування тиристорними перетворювачами напруги. Імпульсні перетворювачі постійної напруги. Автономні інвертори. Перетворювачі змінного струму. Вибір елементів силової схеми напівпровідникового перетворювача. Режими роботи напівпровідникових елементів. Нагрівання та теплові параметри напівпровідникових елементів. Елементи захисту напівпровідникових перетворювачів. Способи формування сигналів керування транзисторами.