Всі модулі

Мікропроцесорні системи вимірювання та захисту електротехнічного обладнання

Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 225 (кредитів ЄКТС – 8,3) аудиторні години – 56 (лекції – 28, лаб. роб. – 22, практ. – 6)

Лектори: 
ст. викладач М.Ю. Юхименко

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчального дисципліни:
Загальні питання застосування мікропроцесорних засобів у системах керування, вимірювання та захисту. Модель процесу проектування мікропроцесорної системи середнього ступеня складності. Застосування мікропроцесорних систем. Елементна база мікропроцесорних систем. Відомості щодо архітектури мікроконтролерів PICmicro. Огляд системи команд середнього сімейства мікроконтролерів PICmicro. Інтеґроване середовище розробки для мікроконтролерів PICmicro MPLAB IDE. Особливості організації пам’яті мікроконтролерів PICmicro. Сторожовий таймер (WDT) та організація системи переривань мікроконтролерів PICmicro. Порти введення/виведення мікроконтролерів PICmicro. Однокристальні мікро-ЕОМ Intel iMCS 8051. Особливості застосування мікро-ЕОМ Intel iMCS 8051. Приклади побудови мікропроцесорних систем керування, вимі-рювання та захисту.

Мікропроцесорні пристрої в електромеханічних системах

Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 216 (кредитів ЄКТС – 8) аудиторні години – 82 (лекції – 40, лаб. роб. – 28, практ. – 14)

Лектори: 
ст. викладач М.Ю. Юхименко

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчального дисципліни:
Загальні відомості про мікропроцесорні системи. Основні принципи представлення інформації в обчислювальних пристроях. Внутрішня побудова мікропроцесорних пристроїв. Загальні поняття й принципи побудови програмованих мікроконтролерів. Система команд мікроконтролерів сімейства 8051. Особливості функціонування мікроконтролерів сімейства Intel MSC-51. Організація пам’яті мікроконтролерів 8051. Робота мікроконтролера в режимі реального часу. Організація послідовного інтерфейсу мікроконтролерів 8051. Режими обміну у мікропроцесорних пристроях. Робота із зовнішньою пам’яттю мікроконтролерів 8051. Програмні засоби розробки для мікроконтролерів сімейства MCS-51. Організація запам’ятовуючих пристроїв мікропроцесорних систем. Організація систем управління електромеханічним обладнанням на базі мікроЕОМ і мікропроцесорних контролерів. Особливості застосування МПС в системах керування і регулювання технологічних об’єктів. Стандартні промислові інтерфейси зв’язку. Організація введення/виведення аналогових сигналів в мікропроцесорних пристроях.

Мікроелектронні пристрої електротехнічних систем

Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6) аудиторні години – 84 (лекції – 28, лаб. роб. – 28, практ. – 28)

Лектори: 
ст. викладач М.Ю. Юхименко, ст. викладач Д.В. Рєзнік

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчального дисципліни:
Мета та задачі навчальної дисципліни. Елементна база аналогової та цифрової електроніки. Польові транзистори. Підсилювачі електричних сигналів. Операційні підсилювачі. Генератори сигналів. Цифрова електроніка. Схемотехніка логічних елементів. Функціональні вузли цифрової електроніки. Комбінаційні функціональні вузли комп’ютерної схемотехніки. Мультиплексори та демультиплексори. Цифро-аналогові та аналогово-цифрові перетворювачі.

Комплектні електроприводи

Обсяг дисципліни: 
Загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4) аудиторні години – 54 (лекції – 18, лаб. роб. – 18, практ. – 18)

Лектори: 
ст. викладач Артеменко А.М.

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчальної дисципліни: 
Поняття про комплектний електропривод. Особливості побудови КЕП у машинобудуванні, транспорті та металургії. Функціональні вузли САР. Датчики зворотних зв'язків. Комплектні електроприводи постійного струму. Асинхронні частотно-керовані електроприводи. Електроприводи з вентильним двигуном.

Енергетичні процеси в електромеханічних системах

Обсяг модуля:  
загальна кількість годин — 108 ( кредитів ЄКТС — 3,6) аудиторні години — 36 (лекції — 14 лаб. роб. — 8, практ. — 14)

Лектори:  
доц. Коренькова Т.В., доц. Сердюк О.О.

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Загальні положення. Структура енергетичного каналу електроприводу (ЕП). Енергетичні властивості електроприводів. Теоретичні основи енергетичних процесів. Енергетичні процеси в електромеханічних системах з несинусоїдальним живленням. Напрями розвитку теорії миттєвої потужності та її використання в задачах електромеханіки.

Елементи автоматизованого електропривода

Обсяг модуля:
загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС – 8); аудиторні години – 110 (лекції – 50, лабораторні – 30, практичні – 30)

Лектори:
к.т.н., доцент Мельников Вячеслав Олександрович

Форми та методи навчання:
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота

Зміст навчального модуля:
Класифікації елементів автоматизованого електропривода. Датчики систем автоматики. Нормування сигналів в автоматизованому ЕП. Силові елементи в системах автоматизованого електропривода. Перетворювачі постійної та змінної напруги, перетворювачі частоти.

Експлуатація, обслуговування механічного обладнання

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 4,5); аудиторні години — 52 (лекції — 26, лаборатор. — 26)

Лектор: 
старш. викл. Рєзнік Дмитро Володимирович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Механічне обладнання енергоємних виробництв. Скорочена характеристика механічного обладнання. Експлуатація та обслуговування механічного обладнання насосних, компресорних та вентиляційних установок енергоємних виробництв. Експлуатація та обслуговування трубопровідної запірно-регулювальної та запобіжної арматури. Експлуатація та обслуговування механічного обладнання конвеєрних установок. Експлуатація та обслуговування механічного обладнання підйомних установок. Експлуатація та обслуговування механічного обладнання екскаваторів. Експлуатація та обслуговування механічного приводу та обладнання бурових станків. Експлуатація та обслуговування механічного обладнання промислових роботів. Експлуатація та обслуговування механічного обладнання збагачувальних фабрик.

Вступ до спеціальності

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 30 (лекції — 14, практ. — 16)

Лектор: 
старш. викл. Рєзнік Дмитро Володимирович

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Коротка характеристика курсу «Вступ до спеціальності». Основи енергетики, електротехніки, електромеханіки  Застосування електромеханічних і електротехнічних систем у промисловості. Структура автоматизованого електропривода, коротка характеристика використовуваного обладнання. Організація навчального процесу зі спеціальності 141  –  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Організація науково-дослідної роботи студентів на випусковій кафедрі. Лабораторна та навчально-методична база підготовки спеціалістів і магістрів зі спеціальності 141  –  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Випробування, ремонт діагностика електромеханічного обладнання

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3,6); аудиторні години — 36 (лекції — 22, лаборатор. — 14)

Лектор: 
старш. викл. Рєзнік Дмитро Володимирович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Положення про планово-попереджувальні ремонти технологічного та підйомно-транспортного обладнання. Експлуатація та обслуговування електричних машин. Ремонт електричних машин. Загальні поняття технічної діагностики. Діагностика електричних машин. Комплексна діагностика електричних машин. Діагностика електричних машин за електричними сигналами. Випробування електричних машин

Автоматизований ЕП типових промислових механізмів

Обсяг модуля:  
загальна кількість годин — 378 (108/150/120) ( кредитів ЄКТС — 12,6 (3,6/5/4)) аудиторні години — 102 (30/36/36) (лекції — 56 (16/14/16), лаб. роб. — 32 (20/12/-), практ. — 36 (-/12/14))

Лектори:  
доц. Сердюк О.О., доц. Коренькова Т.В.

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Визначення типових промислових механізмів. Алгоритми керування ЕП, механізмами, агрегатами та комплексами. Математичні моделі та структура систем керування. Автоматизований ЕП кранових механізмів. Автоматизований ЕП позиційних механізмів вертикального транспорту. Основні вимоги до ЕП ліфтів та підйомників. Автоматизований ЕП транспортних засобів з автономним живленням. Автоматизований ЕП електротранспорту. Автоматизований ЕП промислових маніпуляторів. Автоматизований ЕП насосів, вентиляторів, компресорів. Автоматизований ЕП механізмів безупинного транспорту. Автоматизований ЕП механізмів екскаваторів. Автоматизований ЕП металорізальних верстатів. Тенденції розвитку сучасного ЕП технологічних механізмів та установок.