На  сайт КрНУ             

Одинадцятий семестр

Сучасні системи керування електротехнічними комплексами

Обсяг модуля: 
​загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 26 (лекції — 10, лабор. — 8,  практ. — 8)

Лектори: 
​доцент, к.т.н. Зачепа Ю.В.

Форми та методи навчання: 
​лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Ідентифікація об’єктів керування. Самоналагоджувані системи (СНС) керування. Адаптивні системи керування (АСК). Великі (робастні) системи керування. Системи екстремального керування (СЕК). Нечіткі множини. Штучні нейронні мережі. 

Математичні методи оптимізації та системи оптимального керування

Обсяг модуля: 
​загальна кількість годин — 225 (кредитів ЄКТС — 7,5) аудиторні години — 56 (лекції — 20, лабор. — 18,  практ. — 18)

Лектори: 
​доцент, к.т.н. Зачепа Ю.В.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, курсова робота самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Основні положення теорії оптимального керування. Методи розв’язання варіаційних задач оптимального керування. Аналітичне конструювання регуляторів. Структурно-алгоритмічний синтез систем оптимального керування на основі принципу симетрії. Ситеми оптимального керування, стійкі при необмеженому збільшенні коефіцієнта підсилення. Адаптація й адаптивне регулювання. Системи екстремального керування. Системи керування зі спостерігачами стану. 

Техніко-економічне оцінювання науково-технічних рішень

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 30 (лекції — 16, практ. — 14)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Огарь В.О.

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, контрольна робота, розрахунково-графічна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Критерії і показники економічної ефективності. Методики визначення ефективності науково-технічних рішень. Економічна ефективність науково-дослідних робіт. Оцінка вартості інтелектуальної власності та механізм формування ціни. Комерціалізація інтелектуальної власності. 

Проектування електромеханічних систем

Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4,5) аудиторні години – 40 (лекції – 20, практ. – 20)

Лектори: 
ст. викладач М.Ю. Юхименко

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Зміст навчального дисципліни:
Вступ. Основні принципи системного проектування. Етапи проектування електромеханічних систем. Розробка технічної документації на виготовлення, випробування і експлуатацію електромеханічних систем. Загальна структура електромеханічних систем і вимоги до її складових. Особливості проектування механічної підсистеми електромеханічних систем. Організація керування і регулювання в електромеханічних системах. Вибір раціонального типу електропривода. Автоматизація проектування електромеханічних систем. Системні принципи побудови САПР. Організація узгодження перетворювачів електричної енергії з двигунами при проектуванні електромеханічних систем. Розрахунок динамічних процесів в електромеханічних системах. Проектний розрахунок параметрів регульованих електромеханічних систем. Особливості проектування електромеханічних систем з технологічним зворотнім зв’язком. Опис і проектування керуючих пристроїв електромеханічних систем. Забезпечення перешкодозахищеності та надійності електромеханічних систем при проектуванні.

Мікропроцесорні системи вимірювання та захисту електротехнічного обладнання

Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 225 (кредитів ЄКТС – 8,3) аудиторні години – 56 (лекції – 28, лаб. роб. – 22, практ. – 6)

Лектори: 
ст. викладач М.Ю. Юхименко

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчального дисципліни:
Загальні питання застосування мікропроцесорних засобів у системах керування, вимірювання та захисту. Модель процесу проектування мікропроцесорної системи середнього ступеня складності. Застосування мікропроцесорних систем. Елементна база мікропроцесорних систем. Відомості щодо архітектури мікроконтролерів PICmicro. Огляд системи команд середнього сімейства мікроконтролерів PICmicro. Інтеґроване середовище розробки для мікроконтролерів PICmicro MPLAB IDE. Особливості організації пам’яті мікроконтролерів PICmicro. Сторожовий таймер (WDT) та організація системи переривань мікроконтролерів PICmicro. Порти введення/виведення мікроконтролерів PICmicro. Однокристальні мікро-ЕОМ Intel iMCS 8051. Особливості застосування мікро-ЕОМ Intel iMCS 8051. Приклади побудови мікропроцесорних систем керування, вимі-рювання та захисту.

Автоматизація типових технологічних процесів

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 225 (кредитів ЄКТС — 7,5); аудиторні години — 76 (лекції — 28, лаб. – 24, практ. – 24)

Лектори: 
доцент, к.т.н., Гладир Андрій Івнович, доцент, к.т.н., Сердюк Олександр Олександрович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, контрольна робота, самостійна роботаЗміст навчального модуля: 

Основні положення. Принципи та структура будови автоматизованих технологічних комплексів. Апаратні засоби та особливості проектування АСУ ТП. Програмні засоби сучасних АСУТП.

Інтелектуальні системи керування електромеханічними системами

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5) аудиторні години — 26 (лекції — 10,лабор. — 8,  практ. — 8)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Сергієнко С.А.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття,  самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Введення в системи штучного інтелекту. Класифікація інтелектуальних інформаційних систем. Системи нечіткого виводу. Характеристика основних етапів нечіткого виводу. Основні алгоритми нечіткого виводу. Нейронні мережі. Моделі нейронних мереж. Навчання нейронних мереж. Генетичні алгоритми. Експертні системи.

Дослідницькі, імітаційні та віртуальні стенди

Обсяг модуля:
загальна кількість годин — 225 (кредитів ЄКТС — 7,5); аудиторні години — 56 (лекції — 30, лаб. – 26)

Лектори: 
професор, д-р техн. наук Чорний Олексій Петрович

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Дослідницькі стенди. Імітаційні та віртуальні стенди.