Дев'ятий семестр

Організація і планування експеримента в електромеханіці

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 30 (лекції — 10, практ. — 10, лаб. – 10) 

Лектори: 
професор, д-р техн. наук Чорний Олексій Петрович 

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, розрахунково-графічна робота, самостійна робота 

Зміст навчального модуля: 
Планування і проведення експерименту. Обробка і аналіз експериментальних даних.