На  сайт КрНУ             

Перший семестр

Мікроелектронні пристрої електротехнічних систем

Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6) аудиторні години – 84 (лекції – 28, лаб. роб. – 28, практ. – 28)

Лектори: 
ст. викладач М.Ю. Юхименко, ст. викладач Д.В. Рєзнік

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчального дисципліни:
Мета та задачі навчальної дисципліни. Елементна база аналогової та цифрової електроніки. Польові транзистори. Підсилювачі електричних сигналів. Операційні підсилювачі. Генератори сигналів. Цифрова електроніка. Схемотехніка логічних елементів. Функціональні вузли цифрової електроніки. Комбінаційні функціональні вузли комп’ютерної схемотехніки. Мультиплексори та демультиплексори. Цифро-аналогові та аналогово-цифрові перетворювачі.

Вступ до спеціальності

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 30 (лекції — 14, практ. — 16)

Лектор: 
старш. викл. Рєзнік Дмитро Володимирович

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Коротка характеристика курсу «Вступ до спеціальності». Основи енергетики, електротехніки, електромеханіки  Застосування електромеханічних і електротехнічних систем у промисловості. Структура автоматизованого електропривода, коротка характеристика використовуваного обладнання. Організація навчального процесу зі спеціальності 141  –  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Організація науково-дослідної роботи студентів на випусковій кафедрі. Лабораторна та навчально-методична база підготовки спеціалістів і магістрів зі спеціальності 141  –  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»