На  сайт КрНУ             

Десятий семестр

Сучасні системи керування електротехнічними комплексами

Обсяг модуля: 
​загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 26 (лекції — 10, лабор. — 8,  практ. — 8)

Лектори: 
​доцент, к.т.н. Зачепа Ю.В.

Форми та методи навчання: 
​лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Ідентифікація об’єктів керування. Самоналагоджувані системи (СНС) керування. Адаптивні системи керування (АСК). Великі (робастні) системи керування. Системи екстремального керування (СЕК). Нечіткі множини. Штучні нейронні мережі. 

Математичні методи оптимізації та системи оптимального керування

Обсяг модуля: 
​загальна кількість годин — 225 (кредитів ЄКТС — 7,5) аудиторні години — 56 (лекції — 20, лабор. — 18,  практ. — 18)

Лектори: 
​доцент, к.т.н. Зачепа Ю.В.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, курсова робота самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Основні положення теорії оптимального керування. Методи розв’язання варіаційних задач оптимального керування. Аналітичне конструювання регуляторів. Структурно-алгоритмічний синтез систем оптимального керування на основі принципу симетрії. Ситеми оптимального керування, стійкі при необмеженому збільшенні коефіцієнта підсилення. Адаптація й адаптивне регулювання. Системи екстремального керування. Системи керування зі спостерігачами стану. 

Автоматизовані системи контролю та обліку енергоресурсів

Обсяг модуля: 
​загальна кількість годин — 270 (кредитів ЄКТС — 9) аудиторні години — 68 (лекції — 24, лабор. — 22,  практ. — 22)

Лектори: 
​доцент, к.т.н. Зачепа Ю.В.

Форми та методи навчання: 
​лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Основні поняття, мета та задачі курсу. Графіки навантаження. Поняття максимуму навантаження. Теоретичні основи оцінки витрат та споживання електричної енергії. Організація електроспоживання. Склад та функції існуючих систем контролю та обліку енергоресурсів. Архітектура та технічні характеристики мікропроцесорних пристроїв в системах автоматизованого обліку енергоресурсів. Технічні характеристики лічильників-сенсорів в системах автоматизованого обліку енергоресурсів. Комбіновані інтелектуальні лічильники-сенсори в системах автоматизованого обліку енергоресурсів. Архітектура та програмно-апаратні засоби сучасних автоматизованих систем контролю та обліку енергоресурсів. Автоматизовані системи розрахунку зі споживачами (біллінгові системи). Автоматизація контролю відключення електроенергії. Техніко-економіна ефективність автоматизованих систем контролю та обліку енергоресурсів. 

Проектування електромеханічних систем

Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4,5) аудиторні години – 40 (лекції – 20, практ. – 20)

Лектори: 
ст. викладач М.Ю. Юхименко

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Зміст навчального дисципліни:
Вступ. Основні принципи системного проектування. Етапи проектування електромеханічних систем. Розробка технічної документації на виготовлення, випробування і експлуатацію електромеханічних систем. Загальна структура електромеханічних систем і вимоги до її складових. Особливості проектування механічної підсистеми електромеханічних систем. Організація керування і регулювання в електромеханічних системах. Вибір раціонального типу електропривода. Автоматизація проектування електромеханічних систем. Системні принципи побудови САПР. Організація узгодження перетворювачів електричної енергії з двигунами при проектуванні електромеханічних систем. Розрахунок динамічних процесів в електромеханічних системах. Проектний розрахунок параметрів регульованих електромеханічних систем. Особливості проектування електромеханічних систем з технологічним зворотнім зв’язком. Опис і проектування керуючих пристроїв електромеханічних систем. Забезпечення перешкодозахищеності та надійності електромеханічних систем при проектуванні.

Мікропроцесорні системи вимірювання та захисту електротехнічного обладнання

Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 225 (кредитів ЄКТС – 8,3) аудиторні години – 56 (лекції – 28, лаб. роб. – 22, практ. – 6)

Лектори: 
ст. викладач М.Ю. Юхименко

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчального дисципліни:
Загальні питання застосування мікропроцесорних засобів у системах керування, вимірювання та захисту. Модель процесу проектування мікропроцесорної системи середнього ступеня складності. Застосування мікропроцесорних систем. Елементна база мікропроцесорних систем. Відомості щодо архітектури мікроконтролерів PICmicro. Огляд системи команд середнього сімейства мікроконтролерів PICmicro. Інтеґроване середовище розробки для мікроконтролерів PICmicro MPLAB IDE. Особливості організації пам’яті мікроконтролерів PICmicro. Сторожовий таймер (WDT) та організація системи переривань мікроконтролерів PICmicro. Порти введення/виведення мікроконтролерів PICmicro. Однокристальні мікро-ЕОМ Intel iMCS 8051. Особливості застосування мікро-ЕОМ Intel iMCS 8051. Приклади побудови мікропроцесорних систем керування, вимі-рювання та захисту.

Автоматизований ЕП типових промислових механізмів

Обсяг модуля:  
загальна кількість годин — 378 (108/150/120) ( кредитів ЄКТС — 12,6 (3,6/5/4)) аудиторні години — 102 (30/36/36) (лекції — 56 (16/14/16), лаб. роб. — 32 (20/12/-), практ. — 36 (-/12/14))

Лектори:  
доц. Сердюк О.О., доц. Коренькова Т.В.

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Визначення типових промислових механізмів. Алгоритми керування ЕП, механізмами, агрегатами та комплексами. Математичні моделі та структура систем керування. Автоматизований ЕП кранових механізмів. Автоматизований ЕП позиційних механізмів вертикального транспорту. Основні вимоги до ЕП ліфтів та підйомників. Автоматизований ЕП транспортних засобів з автономним живленням. Автоматизований ЕП електротранспорту. Автоматизований ЕП промислових маніпуляторів. Автоматизований ЕП насосів, вентиляторів, компресорів. Автоматизований ЕП механізмів безупинного транспорту. Автоматизований ЕП механізмів екскаваторів. Автоматизований ЕП металорізальних верстатів. Тенденції розвитку сучасного ЕП технологічних механізмів та установок. 

Автоматизація типових технологічних процесів

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 225 (кредитів ЄКТС — 7,5); аудиторні години — 76 (лекції — 28, лаб. – 24, практ. – 24)

Лектори: 
доцент, к.т.н., Гладир Андрій Івнович, доцент, к.т.н., Сердюк Олександр Олександрович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, контрольна робота, самостійна роботаЗміст навчального модуля: 

Основні положення. Принципи та структура будови автоматизованих технологічних комплексів. Апаратні засоби та особливості проектування АСУ ТП. Програмні засоби сучасних АСУТП.

Автоматизація типових технологічних процесів

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 240 (кредитів ЄКТС — 8); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лаб. – 24, практ. – 24)

Лектори: 
доцент, к.т.н., Гладир Андрій Івнович,
доцент, к.т.н., Сердюк Олександр Олександрович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Основні положення. Принципи та структура будови автоматизованих технологічних комплексів. Апаратні засоби та особливості проектування АСУ ТП. Програмні засоби сучасних АСУТП.

Енергозберігаючі технології в промисловості, нетрадиційна та відновлювальна енергетика

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210 (кредитів ЄКТС — 7) аудиторні години — 52 (лекції — 28, практ. — 24)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Сергієнко С.А.

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, курсова робота, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Поняття нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. Геліоенергетика. Вітроенергетика. Біоенергетика. Гідроенергетика. Геотермальна енергетика. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Організаційно-правові та економічні аспекти функціонування енергетики. Методологічні аспекти енергетичного аудиту. Узагальнена процедура проведення енергетичного аудиту. Паливно-енергетичні баланси. Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів. Оцінка потенціалу енергозбереження промислових підприємств. Системи електрогосподарства. Системи теплотехнічного господарства. Комунікаційні та каналізаційні системи.

Енергозбереження в промислових і комунальних об'єктах, нетрадиційна та відновлювальна енергетика

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210 (кредитів ЄКТС — 7) аудиторні години — 52 (лекції — 18,лабор. — 16,  практ. — 18)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Сергієнко С.А.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, курсова робота, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Поняття нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. Геліоенергетика. Вітроенергетика. Біоенергетика. Гідроенергетика. Геотермальна енергетика. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Організаційно-правові та економічні аспекти функціонування енергетики. Методологічні аспекти енергетичного аудиту. Узагальнена процедура проведення енергетичного аудиту. Паливно-енергетичні баланси. Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів. Оцінка потенціалу енергозбереження промислових підприємств. Системи електрогосподарства. Системи теплотехнічного господарства. Комунікаційні та каналізаційні системи.