На  сайт КрНУ             

Третій семестр

Силова перетворювальна техніка

Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5); аудиторні години – 72 (лекції – 24, лабораторні – 24, практичні – 24)

Лектори: 
к.т.н., доцент Мельников Вячеслав Олександрович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота

Зміст навчальної дисципліни: 
Класифікація напівпровідникових перетворювачів енергії. Нереверсивні та реверсивні випрямлячі. Інвертори, ведені мережею. Системи імпульсно-фазного керування тиристорними перетворювачами напруги. Імпульсні перетворювачі постійної напруги. Автономні інвертори. Перетворювачі змінного струму. Вибір елементів силової схеми напівпровідникового перетворювача. Режими роботи напівпровідникових елементів. Нагрівання та теплові параметри напівпровідникових елементів. Елементи захисту напівпровідникових перетворювачів. Способи формування сигналів керування транзисторами.

Основи систем автоматизованого проектування

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —150 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 50 (лекції — 18, лабор. — 16, практ. — 16)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Огарь В.О.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Загальні поняття проектування. Блоково-ієрархічний підхід до проектування. Мета створення САПР. Функціональні підсистеми САПР. Математичне забезпечення САПР. Критерії якості проектування. Вибір моделі САПР. 

Математичні методи моделювання

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 30 (лекції — 10, практ. — 10, лаб. – 10)

Лектори: 
професор, д-р техн. наук Чорний Олексій Петрович

Форми та методи навчання: 
​лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Чисельні методи розв’язку лінійних і нелінійних рівнянь та їх систем. Чисельні методи диференціювання і інтегрування. Методи оптимізації.