На  сайт КрНУ             

Другий семестр

Мікроелектронні пристрої електротехнічних систем

Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6) аудиторні години – 84 (лекції – 28, лаб. роб. – 28, практ. – 28)

Лектори: 
ст. викладач М.Ю. Юхименко, ст. викладач Д.В. Рєзнік

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчального дисципліни:
Мета та задачі навчальної дисципліни. Елементна база аналогової та цифрової електроніки. Польові транзистори. Підсилювачі електричних сигналів. Операційні підсилювачі. Генератори сигналів. Цифрова електроніка. Схемотехніка логічних елементів. Функціональні вузли цифрової електроніки. Комбінаційні функціональні вузли комп’ютерної схемотехніки. Мультиплексори та демультиплексори. Цифро-аналогові та аналогово-цифрові перетворювачі.