Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Професійні спеціалізації
141.1 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
141.2 Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
141.3 Електричні машини і апарати
141.4 Електротехнічні системи електроспоживання
141.5 Енергетичний менеджмент

 

Кваліфікація, що присвоюється
інженер-електрик (код за КП 2143.2)

 

Рівень кваліфікації
бакалавр

 

Вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів
Немає

 

Термін навчання
3 роки та 10 місяців

 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання
(формального, неформального, неофіційного)

Немає

 

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ
Підготовка фахівців зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка відповідає рівню сучасних вимог у галузі «Електрична інженерія», яка є фундаментальною наукою, що вивчає найбільшу технічну систему, яка включає виробництво, передачу, розподіл та споживання електричної енергії. Об’єкти вивчення – процеси виробництва, передачі, розподілення та перетворення електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах, електротехнічне устаткування, електромеханічне та комутаційне обладнання, електромеханічні та електротехнічні комплекси та системи, електронні та електромеханічні системи перетворення електричної енергії, величезна кількість споживачів електричної енергії, в т.ч. засоби електричного транспорту, основи енергозбереження та енергетичного менеджменту, організація нових економічних відносин в умовах функціонуючого енергетичного ринку.
Технічне застосування професійних навиків базується на глибоких знаннях фізики й математики, електротехніки й електроніки, механіки та матеріалознавства, кібернетики й обчислювальної техніки та наочно виявляється в таких складних і екологічно чистих електромеханічних перетворювачах, як електричні машини. За час навчання випускники, крім спеціальних технічних навичок, отримують глибокі знання з іноземної мови, мікро- і макроекономіки, менеджменту та маркетингу у виробничій сфері, що дозволяє їм працювати в державних і комерційних підприємствах із випуску ремонту, проектування та експлуатації електромеханічних перетворювачів і сучасних систем електропривода; орієнтуватися в складній кон’юнктурі міжнародного ринку технічних об’єктів у галузі електромеханіки.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.:
модулі соціально-гуманітарного блоку – 15 кр.,
модулі фундаментальної,математичної та природничо-наукової підготовки – 39 кр.,
модулі професійної та практичної підготовки – 186 кр.

 

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Знання з предметної області:

 • базові знання про принцип роботи електромеханічних пристроїв та систем, розуміння змісту їх функціонального призначення;
 • базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації електромеханічних пристроїв та систем, електромеханічного устаткування та обладнання;
 • базові знання з сучасних методів метрології, електричних вимірювань, обробки і аналізу сигналів;
 • сучасні уявлення про основні технологічні процеси і режими виробництва та систему технологічної підготовки виробництва;
 • знання в галузі обчислювальної техніки та програмування, володіння навичками роботи з комп'ютером для вирішення задач в галузі електрична інженерія;
 • базові уявлення про порядок складання принципових схем, креслень згідно з новими зразками пристроїв та обладнання;
 • знання електричних машин та апаратів, теоретичних основ електромеханіки та електротехніки, теорії електропривода та автоматичного керування;
 • здатність встановлювати основні причини виходу з ладу електромеханічного обладнання, способи їх усунення та запобігання;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для здійснення безпечного технічного використання електромеханічного обладнання, електричних, електронних, комп’ютерних систем та систем автоматичного керування.

Когнітивні уміння та навички з предметної області:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розрахунку, дослідження, вибору, впровадження, ремонту, проектування та експлуатації електроприводів, електричного транспорту, електромеханічних систем та їх складових;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розрахунку, конструювання, налаштування, ремонту, проектування та експлуатації систем керування електроприводів, електричного транспорту, електропобутової техніки, електромеханічних систем, комплексів та пристроїв;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для дослідження фізичних явищ і процесів в електричних машинах та апаратах, електроприводах, електричному транспорті, електропобутовій техніці, електромеханічних системах, електромеханічному обладнанні;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розрахунку електричних машин та апаратів, дослідження, конструювання, вибору, ремонту та експлуатації, а також для застосування в електроприводах, електричному транспорті, електропобутовій техніці, електромеханічних системах та комплексах;
 • навички роботи, налаштування, ремонту, експлуатації електричних машин та апаратів, електроприводів, електричного транспорту, електропобутової техніки, електромеханічних систем та комплексів;
 • здатність використовувати та впроваджувати нові технології в електромеханіці, брати участь в модернізації та реконструкції електромеханічного обладнання електричних машин та апаратів, електроприводів, електричного транспорту, електропобутової техніки, електромеханічних пристроїв, систем та комплексів;
 • здатність проводити діяльність з підвищення ефективності електромеханічних систем і ресурсозбереження засобами електроприводу та електромеханічних систем.

Практичні навички з предметної області

 • знання і розуміння наукових і математичних принципів, необхідних для розв’язування інженерних та наукових задач в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;
 • вибирати методи і моделювати явища та процеси в динамічних системах, а також аналізувати отримані результати;
 • застосовувати інформаційно-комунікаційні технології та навики програмування для розв’язання типових інженерних завдань;
 • застосовувати отримані знання й практичні навички, адаптувати результати наукових досліджень підчас створення нових та експлуатації існуючих електроенергетичних, електро-технічних та електромеханічних систем та їх складових;
 • оцінювати доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем;

Загальні уміння та навички

 • здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів;
 • здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел;
 • здатність ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, та представляти складну інформацію усно та письмово у стислій формі, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни.
 • здатність до системного мислення, яке дозволяє всебічно використовувати фахові знання.
 • здатність до самостійного навчання новим методам дослідження, до зміни наукового і науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності, до зміни культурних і соціальних умов діяльності;
 • здатність вільно користуватися державною та іноземною мовами як засобом ділового спілкування, здатність до активної соціальної мобільності;
 • здатність використовувати на практиці навички та вміння в організації науково-дослідних і науково-виробничих робіт, в управлінні колективом, впливати на формування цілей команди, впливати на її соціально-психологічний клімат в потрібному для досягнення цілей напрямку, оцінювати якість результатів діяльності;
 • здатність самостійно здобувати і використовувати в практичній діяльності нові знання та вміння, в тому числі в нових галузях знань, безпосередньо не пов’язаних з сферою діяльності, розширювати і поглиблювати своє наукове світогляд, в тому числі з допомогою інформаційних технологій.

 

ПРОФЕСІЙНІ ПРОФІЛІ ВИПУСКНИКІВ

Робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: виробництво, ремонт, обслуговування та налагодження електрообладнання промислових підприємств; проектування електромеханічних систем автоматизації та електроприводів широкого технологічного призначення в промисловості та на транспорті; модернізація електромеханічних систем автоматизації та електроприводів на основі використання сучасної елементної бази силової частини та системи керування; впровадження сучасних енергоефективних технологій.

Професійний профіль – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Виробництво, ремонт, обслуговування та налагодження електрообладнання промислових підприємств; проектування автоматизованих електроприводів промислових установок i технологічних комплексів, електрообладнання транспортних засобів, гірнича електромеханіка, електротехнологiчнi установки та системи; модернізація електромеханічних систем автоматизації та електроприводів на основі використання сучасної елементної бази силової частини та системи керування; впровадження сучасних енергоефективних технологій.

Професійний профіль – Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
Виробництво, ремонт, обслуговування та налагодження автоматизованих електроприводів енергоємних промислових установок i технологічних комплексів, електрообладнання транспортних засобів, гірнича електромеханіка, електротехнологiчнi установки та системи нафтопереробної, сталеливарної, машинобудівної та вагонобудівної промисловості, гідроенергетичні установки.

Професійний профіль – Електричні машини і апарати
Виробництво, ремонт, обслуговування та налагодження електричних машин і апаратів промислових підприємств; проектування електричних машин і апаратів для автоматизованих електроприводів промислових установок i технологічних комплексів, електричні машини і апарати транспортних засобів, електричні машини і апарати у гірничій електромеханіці, електротехнологiчних установках та системах; модернізація електромеханічних систем автоматизації та електроприводів на основі використання сучасних електричних машин і апаратів; впровадження сучасних енергоефективних технологій засобами електричних машин і апаратів.

Професійний профіль – Електротехнічні системи електроспоживання
Обслуговування та налагодження енергетичних установок й електроустаткування електростанцій, ліній та підстанцій електричних мереж, електропостачальних систем об’єктів економічної діяльності; обслуговування диспетчерських та технологічних систем керування електроустаткуванням; експлуатація та організація експлуатації нових типів приладів і пристроїв захисту, автоматики і телемеханіки; розробка та впровадження нових технологічних схем і режимів роботи окремих видів електроенергетичного та електротехнічного устаткування.

Професійний профіль – Енергетичний менеджмент
Складання графіків навантажень та витрат електроенергії на певний період, розробка помісячних планів технічного обслуговування й організація виконання різних видів регламентних робіт з експлуатації електроустаткування, розробка планів технічного навчання та інших заходів з підвищення кваліфікації оперативного персоналу; участь у розробленні поточних та річних графіків планово-попереджувальних та капітальних ремонтів устаткування; забезпечення високої ефективності господарювання за допомогою належного планування виробничої діяльності.

Професійна робота випускника:
Електрик дільниці; електрик цеху; електродиспетчер; інженер-електрик; молодший інженер-електрик; інженер із впровадження нової техніки й технологій; інженер з керування й обслуговування систем; інженер з ремонту; інженер з метрології; інженер з організації експлуатації та ремонту; інженер з підготовки виробництва; електромеханік; електромеханік групових перевантажувальних машин; електромеханік з підіймальних установок; електромеханік електрозв'язку; диспетчер електромеханічної служби.

Фахівець з керування енергозбереженням в будівлях; фахівець із нетрадиційних видів енергії; енергетик (виробництва, дільниці, цеху); енергодиспетчер; технік з експлуатації біоенергетичних установок; технік з експлуатації вітроенергетичних установок; технік з експлуатації гідроенергетичних установок; технік з експлуатації сонячних енергетичних установок; технік-електрик; технік-енергетик; фахівець з енергетичного менеджменту; інспектор інспекції енергонагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії.

 

ДОСТУП ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ

Бакалавр з галузі знань «Електрична інженерія» має можливість продовжити навчання у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського за освітньо-науковим ступенем "магістр" за спеціалізаціями:

 • Електромеханічні системи автоматизації та електропривод;
 • Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв;
 • Електричні машини і апарати;
 • Електротехнічні системи електроспоживання;
 • Енергетичний менеджмент.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ, ОЦІНЮВАННЯ І ОЦІНКИ
Регламентується тимчасовим положенням про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитній системі організації освітнього процесу

 

Вимоги до випуску:
Завершене навчання за освітньо-науковою програмою обсягом 240 кредитів, успішно захищена випускна атестаційна робота

 

Форма навчання:
Денна, заочна

 

Директор програми:
Кандидат технічних наук, доцент Бялобржеський Олексій Володимирович