На  сайт КрНУ             

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

 

ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД

 

Кваліфікація, що присвоюється

 • Науковий співробітник з електроприводу, систем керування та автоматизації
  (код за КП 2143.1)
 • Інженер-дослідник з електроприводу, систем керування та автоматизації
  (код за КП 2143.1)

 

Рівень кваліфікації
Магістр

 

Вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів
Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

 

Термін навчання 

 • 1 рік та 10 місяців (освітньо-наукова програма)
 • 1 рік 5 місяців (освітньо-професійна програма)

 

Спеціальні вимоги до зарахування
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання
(формального, неформального, неофіційного)

Немає

 

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

Підготовка магістрів за спеціалізацією «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» відповідає рівню сучасних вимог у галузі електрична інженерія, яка є фундаментальною наукою, що вивчає електромеханічне перетворення енергії. Технічне застосування професійних навиків базується на глибоких знаннях фізики й математики, електротехніки й електроніки, механіки та матеріалознавства, кібернетики й обчислювальної техніки та наочно виявляється в таких складних і екологічно чистих електромеханічних системах автоматизації та електропривода.

Підготовка спеціалістів спрямована на розробку специфічного устаткування, яке застосовується для механізації та автоматизації технологічних процесів, вивчення технології експлуатації та ремонту такого устаткування в умовах промислових підприємств України.

Загальний обсяг освітньо-наукової програми 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.:
модулі гуманітарної і соціально-економічної підготовки – 3 кр.,
модулі професійної та практичної підготовки – 117кр.

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.:
модулі професійної та практичної підготовки – 90 кр.

 

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Знання з предметної області:

 • базові знання про принцип роботи електромеханічних пристроїв та систем, розуміння змісту їх функціонального призначення;
 • основи будови та принципи розрахунку сучасних систем автоматизації та електропривода технологічних установок;
 • базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації електромеханічних пристроїв та систем, електромеханічного устаткування та обладнання;
 • програмне забезпечення, яке використовується для розрахунку ЕМС та створення їх математичних моделей;
 • сучасні уявлення про основні технологічні процеси і режими виробництва та систему технологічної підготовки виробництва;
 • сучасні знання в області апаратів захисту та керування, які використовують в електромеханічних пристроях та системах;
 • знання в галузі обчислювальної техніки та програмування, володіння навичками роботи з комп'ютером для вирішення професійних задач;
 • базові уявлення про порядок складання принципових схем, креслень згідно з новими зразками пристроїв та обладнання;
 • планування та проведення діагностичного контролю та випробувань електротехнічного обладнання. Прийняття рішень за результатами випробувань щодо обслуговування, ремонту та експлуатації електромеханічних пристроїв та систем;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для здійснення безпечного технічного використання електромеханічного обладнання, електричних, електронних, комп’ютерних систем та систем автоматичного керування.

Когнітивні уміння та навички з предметної області:

 • здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для створення нових та при обслуговуванні існуючих електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем та їх складових;
 • здатність застосовувати аналітичні методи аналізу, математичне моделювання та виконувати фізичні та математичні експерименти для розв’язання інженерних завдань та при проведенні наукових досліджень;
 • здатність виконувати експерименти самостійно, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати експериментальні дані;
 • здатність розв’язувати широке коло практичних задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних методів;
 • здатність самостійно проектувати системи та їх елементи з урахуванням усіх аспектів поставленої задачі;
 • здатність формулювати технічні завдання, розробляти і використовувати засоби автоматизації при проектуванні і технологічної підготовки виробництва;
 • готовність використовувати прикладне програмне забезпечення для розрахунку параметрів і вибору пристроїв електротехнічного і електроенергетичного обладнання та вирішувати інженерно-технічні та економічні завдання;
 • готовність застосовувати методи і засоби автоматизованих систем керування технологічними процесами електротехнічної промисловості;
 • здатність приймати рішення в галузі електроенергетики та електротехніки з урахуванням енерго- і ресурсозбереження.

Практичні навички з предметної області

 • знання і розуміння наукових і математичних принципів, необхідних для розв’язування інженерних та наукових задач в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;
 • вибирати методи і моделювати явища та процеси в динамічних системах, а також аналізувати отримані результати;
 • застосовувати інформаційно-комунікаційні технології та навики програмування для розв’язання типових інженерних завдань;
 • застосовувати отримані знання й практичні навички, адаптувати результати наукових досліджень підчас створення нових та експлуатації існуючих електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем та їх складових;
 • оцінювати доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем;

Загальні уміння та навички

 • здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів;
 • здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел;
 • здатність ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, та представляти складну інформацію усно та письмово у стислій формі, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни.
 • здатність до системного мислення, яке дозволяє всебічно використовувати фахові знання.
 • здатність до самостійного навчання новим методам дослідження, до зміни наукового і науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності, до зміни культурних і соціальних умов діяльності;
 • здатність вільно користуватися державною та іноземною мовами як засобом ділового спілкування, здатність до активної соціальної мобільності;
 • здатність використовувати на практиці навички та вміння в організації науково-дослідних і науково-виробничих робіт, в управлінні колективом, впливати на формування цілей команди, впливати на її соціально-психологічний клімат в потрібному для досягнення цілей напрямку, оцінювати якість результатів діяльності;
 • здатність самостійно здобувати і використовувати в практичній діяльності нові знання та вміння, в тому числі в нових галузях знань, безпосередньо не пов’язаних з сферою діяльності, розширювати і поглиблювати своє наукове світогляд, в тому числі з допомогою інформаційних технологій.

 

ПРОФЕСІЙНІ ПРОФІЛІ ВИПУСКНИКІВ

Професійний профіль – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Виробництво, ремонт, обслуговування та налагодження електрообладнання промислових підприємств; проектування автоматизованих електроприводів промислових установок i технологічних комплексів, електрообладнання транспортних засобів, гірнича електромеханіка, електротехнологiчнi установки та системи; модернізація електромеханічних систем автоматизації та електроприводів на основі використання сучасної елементної бази силової частини та системи керування; впровадження сучасних енергоефективних технологій.

Професійна робота випускника:
Керівники виробничих та інших основних підрозділів підприємства; керівники малих підприємств без апарату управління; науковий співробітник з електротехніки; інженер-дослідник; інженер з налагодження і випробування; енергетик (електрик) цеху; заступник енергетика; інженер центральної заводської лабораторії; інженер лабораторії автоматизації та механізації; інженер-конструктор; інженер-проектувальник; інженер з розробки та обслуговування комп’ютерних систем автоматичного керування промисловими установками; керівник конструкторського бюро; головний спеціаліст-проектувальник; головний конструктор проекту; викладач вищого навчального закладу; викладач середнього навчального закладу.

 

ДОСТУП ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ
Програми докторської підготовки в галузі «Електрична інженерія»

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ, ОЦІНЮВАННЯ І ОЦІНКИ
Регламентується тимчасовим положенням про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитній системі організації освітнього процесу

 

Вимоги до випуску: 

 • Завершене навчання за освітньо-науковою програмою обсягом 120 кредитів, успішно захищена випускна атестаційна робота;
 • Завершене навчання за освітньо-професійною програмою обсягом 90 кредитів,успішно захищена випускна атестаційна робота.

 

Форма навчання: 

 • Освітньо-наукова програма: денна
 • Освітньо-професійна програма: денна, заочна

 

Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Родькін Дмитро Йосипович