На  сайт КрНУ             

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

 

ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕНЕРГОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ

 

Кваліфікація, що присвоюється

 • Науковий співробітник з керування режимами енергоємного обладнання
  (код за КП 2143.1)
 • Інженер-дослідник з керування режимами енергоємного обладнання
  (код за КП 2143.1)

 

Рівень кваліфікації
Магістр

 

Вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів
Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра

 

Термін навчання

 • 1 рік та 10 місяців (освітньо-наукова програма)
 • 1 рік 5 місяців (освітньо-професійна програма)

 

Спеціальні вимоги до зарахування
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання
(формального, неформального, неофіційного)

Немає

 

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

Підготовка магістрів за спеціалізацією «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» відповідає рівню сучасних вимог у галузі «Електрична інженерія». Технічне застосування професійних навиків базується на глибоких знаннях фізики й математики, електротехніки й електроніки, механіки та матеріалознавства, обчислювальної техніки та наочно виявляється в електромеханічних системах енергоємних виробництв.

Підготовка спеціалістів спрямована на розробку проектів електротехнічних систем; вибір силової елементної бази, засобів автоматизації та їх елементів; налагодження, випробування, діагностика та експлуатація енергоємних систем в умовах промислових підприємств України.

Загальний обсяг освітньо-наукової програми 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.:
модулі гуманітарної і соціально-економічної підготовки – 3 кр.,
модулі професійної та практичної підготовки – 117 кр.

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.:
модулі професійної та практичної підготовки – 90 кр.

 

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Знання з предметної області:

 • базові уявлення про структуру об’єктів енергоємних виробництв, розуміння цілей існування та принципів функціонування;
 • здатність застосовувати методи аналізу та синтезу системи енергокерування в енергоємних виробництвах;
 • здатність визначати алгоритм роботи систем енергоємного виробництва;
 • базові знання проведення випробувань та експлуатації обладнання енергоємного виробництва;
 • здатність обґрунтовано вибрати та застосувати сучасну мікропроцесорну техніку в системах енергокеруваня в енергоємних виробництвах;
 • програмне забезпечення, яке використовується для розрахунку об’єктів енергоємних виробництв та створення їх математичних моделей;
 • принципи будови та функціонування систем керування об’єктами енергоємних виробництв;
 • розробка заходів з підвищення надійності експлуатації обладнання об’єктів енергоємних виробництв.

Когнітивні уміння та навички з предметної області:

 • здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі математики (математичної статистики), для статистичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання об’єктів енергоємних виробництв;
 • здатність використовувати математичний апарат для освоєння теоретичних основ і практичного використання систем енергокерування;
 • здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички в галузі електромеханіки, механіки, електротехніки, електрики, фізики для дослідження електромеханічних процесів і явищ;
 • здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі загальної електромеханіки для теоретичного освоєння загально професійних дисциплін і рішення практичних завдань;
 • професійно профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики й практичного використання комп'ютерних технологій;
 • здатність володіти навичками роботи з комп'ютером на рівні досвідченого користувача, дослідника, використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;
 • здатність приймати рішення в галузі електроенергетики та електротехніки з урахуванням енерго- і ресурсозбереження.

Практичні навички з предметної області

 • знання і розуміння наукових і математичних принципів, необхідних для розв’язування інженерних та наукових задач в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;
 • вибирати методи і моделювати явища та процеси в динамічних системах, а також аналізувати отримані результати;
 • застосовувати інформаційно-комунікаційні технології та навики програмування для розв’язання типових інженерних завдань;
 • застосовувати отримані знання й практичні навички, адаптувати результати наукових досліджень підчас створення нових та експлуатації існуючих електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем та їх складових;
 • оцінювати доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.

Загальні уміння та навички

 • здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів;
 • здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел;
 • здатність ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, та представляти складну інформацію усно та письмово у стислій формі, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни.
 • здатність до системного мислення, яке дозволяє всебічно використовувати фахові знання.
 • здатність до самостійного навчання новим методам дослідження, до зміни наукового і науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності, до зміни культурних і соціальних умов діяльності;
 • здатність вільно користуватися державною та іноземною мовами як засобом ділового спілкування, здатність до активної соціальної мобільності;
 • здатність використовувати на практиці навички та вміння в організації науково-дослідних і науково-виробничих робіт, в управлінні колективом, впливати на формування цілей команди, впливати на її соціально-психологічний клімат в потрібному для досягнення цілей напрямку, оцінювати якість результатів діяльності;
 • здатність самостійно здобувати і використовувати в практичній діяльності нові знання та вміння, в тому числі в нових галузях знань, безпосередньо не пов’язаних з сферою діяльності, розширювати і поглиблювати своє наукове світогляд, в тому числі з допомогою інформаційних технологій.

 

ПРОФЕСІЙНІ ПРОФІЛІ ВИПУСКНИКІВ

Професійний профіль – Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
Виробництво, ремонт, обслуговування та налагодження автоматизованих електроприводів енергоємних промислових установок i технологічних комплексів, електрообладнання транспортних засобів, гірнича електромеханіка, електротехнологiчнi установки та системи нафтопереробної, сталеливарної, машинобудівної та вагонобудівної промисловості, гідроенергетичні установки.

Професійна робота випускника:
Керівники виробничих та інших основних підрозділів підприємства; керівники малих підприємств без апарату управління; науковий співробітник з електротехніки; інженер-дослідник; інженер з налагодження і випробування; енергетик (електрик) цеху; заступник енергетика; інженер центральної заводської лабораторії; інженер лабораторії автоматизації та механізації; інженер-конструктор; інженер-проектувальник; інженер з розробки та обслуговування комп’ютерних систем автоматичного керування промисловими установками; керівник конструкторського бюро; головний спеціаліст-проектувальник; головний конструктор проекту; викладач вищого навчального закладу; викладач середнього навчального закладу.

 

ДОСТУП ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ
Програми докторської підготовки в галузі «Електрична інженерія»

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ, ОЦІНЮВАННЯ І ОЦІНКИ
Регламентується тимчасовим положенням про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитній системі організації освітнього процесу

 

Вимоги до випуску: 

 • Завершене навчання за освітньо-науковою програмою обсягом 120 кредитів, успішно захищена випускна атестаційна робота
 • Завершене навчання за освітньо-професійною програмою обсягом 90 кредитів, успішно захищена випускна атестаційна робота

 

Форма навчання: 

 • Освітньо-наукова програма: денна
 • Освітньо-професійна програма: денна, заочна

 

Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Чорний Олексій Петрович