Журнали

Науково-виробничий журнал "Електромеханічні і енергозберігаючі системи"

Науково-виробничий журнал "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" видається в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського з 2009 року.

Виходить чотири рази на рік (щоквартально).

   ISSN 2072–2052
е-ISSN 2074–9937

Науково-виробничий журнал з 26.01.2011 р. внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), міжнародних наукометричних базах даних «Ulrichs Periodicals Directory», «Index Copernicus», «CiteFactor», «Polish Scholarly Bibliography», «InfoBase Index», «Google Scholar», «Directory of Research Journals Indexing», «Universal Impact Factor», «Research Bible» та «Scientific Indexing Services», науковій електроній бібліотеці eLIBRARY (РИНЦ).

Науковий реферативний журнал «Реферативний журнал Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління»

Реферативний журнал Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління видається в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського з 2012 року.

Виходить один раз на рік.

ISSN 966-7320-00-6

У журналі публікуються реферати та анотації наукових видань Інституту, електромеханіки, енергозбереження і систем управління.

Видається за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Копії розміщені на сайтах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інженерні та освітні технології»

Електронний фаховий науково-практичний журнал "Інженерні та освітні технології" видається в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського з 2013 року.

Виходить чотири рази на рік (щоквартально).

ISSN 2307-9770

Журнал публікує після рецензування, редагування та перевірки на оригінальність статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих, гуманітарних та педагогічних наук.

Видається за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2015 року наказом Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07 жовтня 2015 року журнал внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук.

Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), міжнародних наукометричних базах даних «CiteFactor», «Google Scholar», «Polska Bibliografia Naukowa» та «Scientific Indexing Services».