На  сайт КрНУ             

Сергієнко Сергій Анатолійович

Serhienkoдоцент кафедри, проректор КрНУ з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті 

кандидат технічних наук

      

        

 

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті, доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Стаж роботи у ЗВО IV рівня акредитації: 21 рік

Контактні дані: ел.адреса : serhiy.serhiyenko@gmail.com

                            телефон +38(098)4334771 (Viber, Telegram)

______________________________________________________________________________

В 1997 році закінчив Кременчуцький філіал Харківського політехнічного університету за спеціальністю «Електропривод та автоматизація промислових установок та технологічних комплексів». В КрНУ працює з 1997 року. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення якісних показників систем підпорядкованого регулювання електроприводів на основі модифікованого принципу симетрії». З 2005 року – доцент кафедри Систем автоматичного управління та електропривода. З 2006 року – проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті КрНУ. 

Почесні звання та нагороди: нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2015), «За наукові та освітні досягнення» (2021), Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (2017). Лауреат державної премії України в галузі освіти за роботу «Розробка та впровадження інноваційних технологій навчання для підготовки кваліфікованих робітничих кадрів за професією "Зварник"» (2018).

Основний напрям наукової діяльності: ідентифікація динамічних об’єктів, визначення ресурсу працездатності електромеханічного обладнання, розробка систем керування високоточними електроприводами, новітні технології навчання, менеджмент освіти.

Перелік дисциплін, що викладає: енергозберігаючі технології в промисловості, нетрадиційна та відновлювальна енергетика, енергоефективні технології в промислових і комунальних об'єктах, теорія автоматичного керування.

______________________________________________________________________________

Публікаційна діяльність:

Сергієнко С.А. має понад 200 публікацій, з них 155 наукового характеру, у т.ч. 85 статтей у фахових виданнях, 18 публікацій у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, 4 навчальних посібники, 7 патентів та авторських свідоцтв.

Індекс цитування та індекс Гірша за Scopus = 7.

Індекс цитування та індекс Гірша за Web of Science = 3.

Індекс цитування за Google Scholar = 8.

______________________________________________________________________________

Науково-професійна діяльність:

Практичне забезпечення та реалізація лабораторного практикуму з використанням віртуальних (комп’ютерних) лабораторних комплексів – аналогів фізичних лабораторних стендів та промислових об’єктів – для дослідження на їх базі складних електротехнічних та електроенергетичних систем, методів та підходів до автоматизації технічних систем та технологічних процесів, розвитку наукового мислення та набуття професійно орієнтованих компетенцій

______________________________________________________________________________

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Бурдільна Є.В., Чорний О.П., Титюк В.К., Сергієнко С.А. Синтез закону керування електроприводом вентилятора зернокидача для фокусування зернового потоку // World Science journal. 5 (66). С. 4–13. doi: 10.31435/rsglobal_ws/30052021/7584
 2. V. Tytiuk, O. Chornyi, S. Serhiienko, M. Baranovskaya, I. Zachepa, L. Tsvirkun, V. Kuznetsov, N. Tryputen. Synthesis of a fractional-order PIλDμ-controller for a closed system of switched reluctance motor control // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. Pp. 35-42  Vol 2, No 2 (98) (2019) http://journals.uran.ua/eejet/article/view/160946. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.160946 (Scopus)
 3. Чоний О. П., Сергієнко С. А. Віртуальний комплекс з параметричним налагоджуванням на параметри електромеханічної системи // Технічна електродинаміка. – Київ: Інститут електродинаміки НАНУ, 2019. –Вип. 1. – С. 38–41. ISSN 1607-7970 (print), 2218-1903 (online). (Scopus)
 4. S.О. Коrоl, М.М. Моrоz, S.S. Коrоl, S. А. Serhiienko. Method and device for increasing weight charging of four-stroke engine cylinders // Науковий вісник НГУ. – Дніпро: НГУ, 2017, № 5 (2017). – С.56–61.  ISSN 2071-2227. (Scopus)

______________________________________________________________________________

Наукові публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України:

 1. Serhiienko S., Burdilna E., Klyuyev O. Variable frequency drive of grain machine conveyor with improved quality indicators. //Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2021. № 4 (129). С. 169–176, doi: 10.30929/1995-0519.2021.4.169-176.
 2. Бурдільна Є. В., Конох І. С., Сергієнко С. А. Синтез нечіткого двузв’язного регулятора для частотних електроприводів зернометальної машини з функцією фокусування потоку зерна. //Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 2021. № 3 (55). С. 16–23, doi: 10.30929/2072-2052.2021.3.55.16-23.
 3. Бурдільна Є. В., Сергієнко С. А., Чорний О. П. Система векторного керування електроприводом конвеєра зернометальної машини. //Електротехніка та електроенергетика. 2021. № 2. С. 8–16.
 4. А. П. Черный, С. А. Сергієнко, А. М. Кравец, А. Л. Юдина. Оценка эффективности выполнения студентами заданий на компьютерных тренажрых системах по электромеханике //Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2019, № 16 (1341) – С. 8–12 DOI: 10.20998/2079-8024.2019.16.02
 5. А. П. Черный, В. К. Тытюк, Ю. В. Зачепа, Е. В. Бурдильная, С. А. Сергієнко. Особенности работы частотно-регулируемого электропривода при подключении двигателя длинным силовым кабелем //Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2019, № 9 (1334) – С. 48–51 DOI: 10.20998/2079-8024.2019.9.09
 6. Славко Г.В., Сергієнко С. А. Досвід упровадження та інтеграції системи онлайн-навчання на платформі Moodle у освітній простір університету // Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]. – Кременчук: КрНУ, 2019. – T. 7, №2  – Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua
 7. Юдіна А.Л., Сергієнко С. А., Черный А. П. Принципи візуальної оцінки результатів тестування з використанням емоційної складової // Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]. – Кременчук: КрНУ, 2019. – T. 7, №2  – Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua
 8. В. В. Никифоров, С. А. Сергієнко, Т. О. Бедрій, О. В. Новохатько, С. В. Дігтяр, Т. Ф. Козловська. Застосування графічного середовища LabVIEV у моделюванні  біотехнологічних процесів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2018. – Вип. 6 (113).  – С. 86–94 DOI: 10.30929/1995-0519.2018.6.86-94
 9. М. Загірняк, С. Сергієнко, О. Троцко. Концептуальні засади створення  національного рейтингу закладів вищої освіти України //Вища школа. – 2018. – №9. – С. 7–21.
 10. М. Загірняк, С. Сергієнко, Д. Загірняк. Щодо місця коледжів і технікумів у системі вищої освіти України // Вища школа. – 2018. – №2. – С. 43–52.
 11. M. V. Zagirnyak, V. V. Serhiienko, К. V. Kovalenko, S. A. Serhiienko. Mykhailo Ostrohradskyi: life devoted to science // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2017. – Вип. 5 (106).  – С. 9–14
 12. Чорний О.П., Сергієнко С.А. Оцінка ефективності формування професійно-практичних компетенцій фахівців інженерних спеціальностей // Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]. Тематичний випуск «Сучасна вища освіта : реалії, проблеми, перспективи». – Кременчук : КрНУ, 2017. – Вип. 4 (20). – С. – 17–31. ISSN 2307-9770 Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua
 13. Чорний О.П., Сергієнко С.А., Титюк В.К. Досвід створення та застосування системи дистанційного контролю знань // Інженерні та освітні технології. Щоквартальний науково-практичний журнал [Електронний журнал]. Тематичний випуск «Сучасна вища освіта : реалії, проблеми, перспективи». – Кременчук : КрНУ, 2017. – Вип. 4 (20). – С. – 32–40 ISSN 2307-9770 Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua
 14. Зачепа Н.В., Чорний О.П., Зачепа Ю.В., Сергієнко С.А., Сукач С.В. Оцінка ефективності процесу навчання та підвищення рівня безпеки при виконання технологічних операцій // Збірник наукових праць. Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Том 5, Номер 45. – С. 128-132.
 15. Загірняк М. В., Сергієнко С.А., Чорний О.П., Несен М.Г.  Комп'ютеризовані засоби проведення лабораторних робіт - шлях до ефективної професійно-практичної складової підготовки і формування компетентного фахівця // Вища школа. – 2017. – №7. – С. 46–56.
 16. Хребтова О.А., Сергієнко С.А. Електропривід механізму підіймання затвора зливної греблі з керованим процесом рушання // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, 2017. –Вип. 2(2017). – С. 56–62.
 17. Хребтова О.А., Сергієнко С.А. Применение нечеткой логики в системе управления троганием механизма в тяжелых условиях // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків, 2017. 27(1249). – С. 406–410. ISSN 2079-8024
 18. Хребтова О.А., Сергієнко С.А. Формирование момента сопротивления электромеханической системы двухдвигательного электропривода механизма подъема затвора сливной плотины при трогании // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2016. – Вип. 4/2016 (36). – С.28-38.

______________________________________________________________________________

Патенти на винахід, деклараційні патенти на винахід чи корисну модель, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

 1.  Чорний О.П., Юдіна А.Л., Романенко С. С., Сергієнко С. А. Науковий твір «Оцінка ефективності формування професійно-практичних компетенцій фахівців інженерних спеціальностей. Теоретичні експериментальні дослідження» // Державний департамент інтелектуальної власності. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №78795 від 04.05.2018р.

______________________________________________________________________________

Підручники, навчальні посібники, монографії:

 1. О. П. Чорний, А. М. Артеменко, Д. Й. Родькін, Ю. В. Зачепа, С. А. Сергієнко, В. К. Титюк, О. М. Кравець. Теорія електроприводу. Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами. Навчальний посібник / О. П. Чорний, А М. Артеменко, Д. Й. Родькін, А. М. Кравець, та інш; заг. ред. О. П. Чорний – Кременчук: ПП Щербатих О. В, 2020. – 104с., іл. (ISBN 978-617-639-267-5).
 2. Коноваленко О. Д., Сергієнко С. А. Практикум з експертизи на транспорті: Навч. посіб. Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – 178 с. (ISBN 978-617-7845-84-2).
 3. Загірняк М. В., Сергіенко С. А., Славко Г. В. Система онлайн-навчання на платформі Moodle // Навчальний посібник. – Харків : Друкарня Мадрид, 2019. – 184 с. (ISBN 978-617-7683-84-0).
 4. Чорний О. П., Загірняк М. В., Гуржій А.М., Сергієнко С. А., Родькін Д. Й. Підвищення якості підготовки фахівців на основі віртуальних лабораторних комплексів // Навчальний посібник. – Кременчук: КрНУ імені Михайла Остроградського, 2017. – 198 с. (ISBN 978-617-7304-02-8).

______________________________________________________________________________

Навчально-методичні посібники, електронні курси на освітніх платформах, інші друковані навчально-методичні праці:

Електронні курси «Теорія автоматичного керування (Частина 1)» (http://krnu.org/course/view.php?id=12), «Теорія автоматичного керування (Частина 1)» (http://krnu.org/course/view.php?id=30), «Енергоефективні технології в промисловості і комунальних об’єктах» (http://krnu.org/course/view.php?id=29), «Енергозберіігаючі технології в промисловості, нетрадиційна та відновлювальна енергетика» (http://krnu.org/course/view.php?id=1629) на платформі Moodle.

 1. Сергієнко С. А., Ченчевой В. В. Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування»  денної та заочної форми навчання, спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроніка» бакалавр , частина 2.  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2021.  –  18 с.
 2. Сергієнко С. А., Ченчевой В. В. Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування»  денної та заочної форми навчання, спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроніка» бакалавр , частина 1.  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2021.  –  20 с.
 3. Сергієнко С. А., Ченчевой В. В. Методичні вказівки щодо виконання практичних  робіт з навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування»  денної та заочної форми навчання, спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроніка» бакалавр , частина 2.  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2021.  –  40 с.
 4. Сергієнко С. А., Ченчевой В. В. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування»  денної та заочної форми навчання, спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроніка» бакалавр , частина 1.  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2021.  –  44 с.
 5. Сергієнко С. А., Ченчевой В. В. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування»  денної та заочної форми навчання, спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроніка» бакалавр , частина 2.  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2021.  –  33 с.
 6. Сергієнко С. А., Ченчевой В. В. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування»  денної та заочної форми навчання, спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електроніка» бакалавр , частина 1.  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2021.  –  35 с.
 7. Сергієнко С. А., Артеменко А. М. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Електротехніка» денної форми навчання, спеціальності 151 АКІТ бакалавр.  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2020  –  24 с.
 8. Огарь В. О., Сергієнко С. А., Артеменко А. М. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Електротехніка» усіх форм навчання, спеціальності 151 АКІТ.  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2020.  –  18 с.
 9. Огарь В. О., Артеменко А. М., Сергієнко С. А. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електротехніка» заочної форми навчання, спеціальності 151 АКІТ бакалавр, частина 2.  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2020.  –  47 с.
 10. Огарь В. О., Артеменко А. М., Сергієнко С. А. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електротехніка» заочної форми навчання, спеціальності 151 АКІТ бакалавр, частина 1.  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2020.  –  45 с.
 11. Сергієнко С. А., Артеменко А. М., Огарь В. О. Методичні вказівки щодо контрольних робіт з навчальної дисципліни «Електротехніка» для студентів заочної форми навчання, спеціальності 151 АКІТ бакалавр, частина 2.  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2020.  –  41 с.
 12. Сергієнко С. А., Артеменко А. М., Огарь В. О. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Електротехніка» для студентів заочної форми, спеціальності 151 АКІТ бакалавр, частина 1.  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2020.  –  37 с.
 13. Сергієнко С. А., Юдіна Г. Г. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія автоматичного управління» для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» .  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2019.  –  40 с.
 14. Сергієнко С. А., Ноженко В. Ю. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Енергоефективні технології в промисловості і комунальних об’єктах (частина 2)» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» .  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2019.  –  25 с.
 15. Сергієнко С. А., Ноженко В. Ю. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Енергоефективні технології в промисловості і комунальних об’єктах (частина 2)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» .  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2019.  –  70 с.
 16. Сергієнко С. А., Ноженко В. Ю. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Енергоефективні технології в промисловості і комунальних об’єктах» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» .  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2018.  –  22 с.
 17. Сергієнко С. А., Ноженко В. Ю. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни. «Енергоефективні технології в промисловості і комунальних об’єктах» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»(частина ) .  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2018.  –  46 с.
 18. Сергієнко С. А., Юдіна Г. Г. Методичні вказівки щодо самостійної роботи занять навчальної дисципліни  «Енергоефективні технології в промисловості комунальних об’єктах» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форми (частина 1) .  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2018.  –  70 с.
 19. Сергієнко С. А., Нікітіна А. В., Хребтова О. А. Методичні вказівки щодо  практичних занять навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування» роботи  для студентів  денної та заочної форми навчання за напрямом 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» бакалавр.  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2018.  –  68 с.
 20. Сергієнко С. А., Нікітіна А. В. Методичні вказівки щодо оформлення курсової роботи  з навчальної дисципліни «Теорія автоматичного керування» роботи  для студентів  денної та заочної форми навчання за напрямом 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» бакалавр .  – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2018.  –  43 с.

______________________________________________________________________________

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня:

Під безпосереднім керівництвом захищено дисертації кандидата технічних наук:

Коваль В. А. Спеціальність 05.22.09 (2013 рік).

Хребтова О. А. Спеціальність 05.09.03 (2018 рік).

Бурдільна Є. В. Спеціальність 05.09.03 (2021 рік).

______________________________________________________________________________

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проєкту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах:

Рецензент фахового наукового видання "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (http://ees.kdu.edu.ua/).

______________________________________________________________________________

Апробаційні та/або науково-популярні, та/або консультаційні (дорадчі), та/або науково-експертні публікації з наукової або професійної тематики:

 1. Evgeniia Burdilna, Serhii Serhiienko, Ihor Serhiienko, Olga Chorna, Anatoliy Nikolenko. Automated Control System for Grain Throwers Based on Fuzzy Logic // Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES) 2021 September 2021. – IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2021; Kremenchuk; Ukraine; September 21–24, 2021. DOI: 10.1109/MEES52427.2021.9598608
 2. Serhii Serhiienko, Gennadii Slavko. Optimization of LMS Moodle configuration and Education Technologies on the Example of Electrical Engineering Education // Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES) 2021 September 2021. – IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2021; Kremenchuk; Ukraine; September 21–24, 2021. DOI: 10.1109/MEES52427.2021.9598719
 3. Mykhaylo Zagirnyak, Volodymyr Lugovyi, Zhanneta Talanova, Serhii Serhiienko, Denys Zagirniak. The Challenge of Developing Quality Profile of the Electrical and Energy Engineering Higher Education in Ukraine in the Context of World Experience // Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES) 2021 September 2021. – IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2021; Kremenchuk; Ukraine; September 21–24, 2021. DOI: 10.1109/MEES52427.2021.9598803
 4. Бурдільна Є.В., Сергієнко С.А. Підвищення ефективності транспортування і перевантаження зерна метальними машинами сільськогосподарської техніки // Priority directions of science and technology development . Proceedings of X International Scientific and Practical Conference. Kyiv, Ukraine, 13-15 June 2021. – С. 206–212.
 5. Mykhaylo Zagirnyak, Serhii Serhiienko, Zhanneta Talanova, Vita Ogar, Volodymyr Luhovyi. The Standardization of the Higher Engineering Education in Ukraine in the Light of American and European Experience // Proceedings of the  2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP). – Kremenchuk, Ukraine, 2020. DOI: 10.1109/PAEP49887.2020.9240806
 6. Ksenia Sizova, Ruslana Bilous, Serhii Serhiienko, Svitlana Soshenko, Anfisa Shmeleva, Mykola Nesen. Mobile Technologies in the Electrical Engineers Training // Proceedings of the  2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP). – Kremenchuk, Ukraine, 2020. DOI: 10.1109/PAEP49887.2020.9240861
 7. Olga Zalunina, Alla Kasych, Vita Ogar, Andrii Perekrest, Serhii Serhiienko, Mykhailo Kushch-Zhyrko. Energy System Control Optimization Criterion Development // Proceedings of the  2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP). – Kremenchuk, Ukraine, 2020. DOI: 10.1109/PAEP49887.2020.9240869
 8. Gennadii Slavko, Serhii Serhiienko, Larisa Herasimenko. Digitalization of Electrical Engineering Education and Automatic Assessment of Study Results // Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES). – Kremenchuk, Ukraine, 2019. – P. 414–417. DOI: 10.1109/MEES.2019.8896676
 9. Mykhaylo Zagirnyak, Serhii Serhiienko, Viktor Kostin. The Standardization of the Higher Engineering Education in Ukraine in the Light of American Experience // Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES). – Kremenchuk, Ukraine, 2019. – P.  418–421. DOI: 10.1109/MEES.2019.8896548
 10. Ihor Serhiienko, Serhii Serhiienko, Oleksii Chornyi, Valerii Tytiuk. The Analysis of the Relationship between the Parameters of the Nonlinear Object of Control and its Transfer Function of the Fractional Order // Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES). – Kremenchuk, Ukraine, 2019. – P. 58–61. DOI: 10.1109/MEES.2019.8896552
 11. Valerii Tytiuk, Oleksandr Ilchenko, Oleksii Chornyi, Iurii Zachepa, Serhii Serhiienko, Abdelmajid Berdai. SRM Identification with Fractional Order Transfer Functions // Proceedings of the 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). – Lviv, Ukraine, 2019. – P. 271–274. DOI: 10.1109/UKRCON.2019.8879970
 12. Черный А.П., Сергієнко С.А., Зачепа Ю.В.  Инновационные  технологии в лабораторном практикуме биотехнологических специальностей // Перспективи розвитку машинобудування та транспорту. Збірник наукових праць І Міжнародної науково-технічної конференції у місті Вінниця 13–15 травня 2019. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 375–377.
 13. Зачепа Н.В., Сергієнко С.А.,  Черный А.П., Зачепа Ю.В. Оцінка ефективності застосування комп’ютерних тренажерних програм в системі навчання вищої школи // Перспективи розвитку машинобудування та транспорту. Збірник наукових праць І Міжнародної науково-технічної конференції у місті Вінниця 13–15 травня 2019. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 353–354.
 14. Черный А.П., Сергієнко С.А., Зачепа Ю.В., Кузнецова Е.В. «Лица Чернова» – способ оценки результатов тестирования студентов // Перспективи розвитку машинобудування та транспорту. Збірник наукових праць І Міжнародної науково-технічної конференції у місті Вінниця 13–15 травня 2019. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 381–383.
 15. Черный А.П., Зачепа Ю.В., Сергієнко С.А.  «Конструктор электромеханических систем» – инструментарий для обучения и научных исследований // Перспективи розвитку машинобудування та транспорту. Збірник наукових праць І Міжнародної науково-технічної конференції у місті Вінниця 13–15 травня 2019. – Вінниця: ВНТУ, 2019. – С. 373–375.
 16. Сергієнко І.С., Сергієнко С.А.  Ідентифікація нелінійних електромеханічних об’єктів дробно-раціональною передавальною функцією // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання  та оптимізації. Збірник наукових праць ХVII  Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 11-12 квітня  2019 р. – Кременчук: КрНУ, 2019. –С.31–33. ISSN 2079-5106
 17. Черный А.П., Зачепа Ю.В., Сергиенко С.А., Зачепа Н.В., Кравець О.М. Принципи побудови комп’ютерних тренажерних програм для фахівців електроенергетичної галузі // Контроль і управління в складних системах (КУCC-2019). Збірник наукових праць XIV Міжнародної науково-технічної конференції у місті Вінниця 15–17 жовтня 2018. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – С. 160–162.
 18. Зачепа Ю.В., Черный А.П., Зачепа Н.В.,  Ченчевой В.В., Сергієнко С.А.  Дослідження роботи автономних джерел енергопостачання з асинхронними генераторами на базі автотранспортних засобів // Контроль і управління в складних системах (КУCC-2019). Збірник наукових праць XIV Міжнародної науково-технічної конференції у місті Вінниця 15–17 жовтня 2018. – Вінниця: ВНТУ, 2018. – С. 160–162.
 19. В. О. Огарь, Сергієнко С.А., Г. А. Сивякова. Методологічні аспекти організації перевірки академічних текстів на плагіат // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук : КрНУ, 2018. – Вип. 5/2018. – С. 182–184.
 20. О. П. Чорний, С. А. Сергієнко. Комп’ютеризована система контролю знань через мережу Іnternet // Одинадцята МНТК «Інтернет-Освіта-Наука-2018», – Вінниця, 22-25 травня. – 2018, – С. 57-59
 21. 21.Ihor Serhiienko, Serhii Serhiienko. Performance enhancement of the relay automatic control system with a fractional-order controller // Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES). – Kremenchuk, Ukraine, 2017. – P.76–79. DOI: 10.1109/MEES.2017.8248862
 22. 22.O. Khrebtova, S. Serhiienko. Starting torque of variable frequency electric drive // Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES). – Kremenchuk, Ukraine, 2017. – P.104–107. DOI: 10.1109/MEES.2017.8248862
 23. O. Chornyi, S. Serhiienko, А. Yudyna, V. Sydorenko. The analysis of the process of the laboratory practicum fulfillment and the assessment of its efficiency on the basis of the distance function // Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES). – Kremenchuk, Ukraine, 2017. – P.328–331. DOI: 10.1109/MEES.2017.8248924
 24. M. Zagirnyak, S. Serhiienko, I. Serhiienko. Improvement of the qualitative characteristics of an automatic control system with a fractional-order PID-controller // Proceedings of 18th International Conference Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), Kutna Hora, Czech Republic, 11–13 Sept. 2017. Р. 1–4. DOI: 10.1109/CPEE.2017.8093062.
 25. M. Zagirnyak, S. Serhiienko, O. Chornyi. Innovative Technologies in Laboratory Workshop for Students of Technical Specialties // Proceedings of 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). – Kyiv, Ukraine, 2017. – P. 1216–1220. IEEE Catalog Number: CFP17K03-USB.  DOI: 10.1109/UKRCON.2017.8100446

______________________________________________________________________________

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської та Міжнародної студентської олімпіади (конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської та Міжнародної студентської олімпіади (конкурсу студентських наукових робіт):

Підготовка переможців Міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіад/конкурсах наукових робіт:

І етап

1. Всеукраїнський конкурс наукових робіт з галузі знань "Електротехніка та електромеханіка" Федот’єв А.  – 1 місце (2017 р.)

2. Всеукраїнський конкурс наукових робіт з галузі знань "Електротехніка та електромеханіка" Куцевол В.  – 2 місце (2018 р.)

3. Всеукраїнський конкурс наукових робіт з галузі знань "Електротехніка та електромеханіка" Лягута О. – 1 місце (2021 р.)

ІІ етап

1. Всеукраїнський конкурс наукових робіт з галузі знань "Електротехніка та електромеханіка" Федот’єв А. – 3 місце (Кам’янське, 2017 рік)

2. Міжнародний конкурс наукових робіт за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Лягута О. – 1 місце (Кременчук, 2020 рік)

3. Всеукраїнський конкурс наукових робіт з галузі знань "Електротехніка та електромеханіка" Лягута О. – 2 місце (Кам’янське, 2021 рік)

______________________________________________________________________________

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

Член громадської організації «Українська асоціація інженерів-електриків» кременчуцького міського осередку.

______________________________________________________________________________

Програми стажування (підвищення кваліфікації):