Математичні методи моделювання

Код модуля: 
ЕПК

 

Тип модуля: 
вибірковий

 

Семестр: 
Третій

 

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 30 (лекції — 10, практ. — 10, лаб. – 10)

 

Лектори: 
професор, д-р техн. наук Чорний Олексій Петрович

 

Результати навчання: 

Знати:

 • елементи теорії похибок;
 • методи розв’язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь;
 • чисельні методи розв’язку систем нелінійних рівнянь та систем;
 • методи оптимізації;
 • методи наближення функцій;
 • методи чисельного диференціювання і інтегрування функцій однієї змінної;
 • чисельні методи рішення систем диференційних рівнянь.

Уміти:

 • визначати похибки розрахунків;
 • виконувати розв’язок систем лінійних алгебраїчних рівнянь;
 • виконувати розв’язок систем нелінійних рівнянь та їх систем чисельними методами;
 • здійснювати оптимізацію функцій;
 • проводити наближення функцій;
 • виконувати чисельне диференціювання і інтегрування функцій однієї змінної;
 • виконувати рішення систем диференційних рівнянь чисельними методами.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

 • пререквізити: «Вступ до електромеханіки», «Вища математика», «Обчислювальна техніка та програмування».
 • кореквізити: «Моделювання електромеханічних систем», «Теорія електроприводу», «Теорія автоматичного керування», «Системи керування електроприводами»

 

Зміст навчального модуля: 
Чисельні методи розв’язку лінійних і нелінійних рівнянь та їх систем. Чисельні методи диференціювання і інтегрування. Методи оптимізації.

 

Рекомендована література: 

 1. Бахвалов Н.С.  Численные методы / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 636 с.
 2. Турчак Л.И. Основы численных методов: Уче. пособие. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. – 320 с.
 3. Алексеев Е. Р., Чеснокова О. В.. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9. М: НТ Пресс, 2006, 496с.
 4. Очков В.Ф. Mathcad 14 для студентов и инженеров: русская версия. СПб.: BHV, 2009.
 5. Гандер В., Гржебичек И. Решение задач в научных вычислениях с применением Maple и MATLAB. Издательство "Вассамедина" 2005г. 520 с.
 6. Штовба  С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. Издательство: Горячая Линия - Телеком, 2007 г. Мягкая обложка, 288 с.
 7. Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс  С. Цифровая обработка изображений в среде MATLAB. Москва: Техносфера, 2006. - 616 с.
 8. Семененко М.. Математическое моделирование в MathCad. Альтекс-А. 2003. 
 9. Бидасюк Ю.М.. Mathcad для студента. Вильямс, 2006. 
 10. Фриск В. В.. Mathcad. Расчеты и моделирование цепей на ПК. Москва: Солон-Пресс, 2006.
 11. Охорзин В.А.. Прикладная математика в системе MATHCAD Учебное пособие. 3-е изд. СПб.: Лань, 2009, 352с.
 12. Охорзин В.А.. Компьютерное моделирование в системе Mathcad. М.: Финансы и статистика, 2006, 144с.

 

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота

 

Методи і критерії оцінювання: 

 • Поточний контроль (60%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (40%): контрольні заходи

 

Мова навчання: 
українська

Освітній рівень: