Спеціальні розділи енергопостачання

Код модуля: 
ЕПК

 

Тип модуля: 
вибірковий

 

Семестр: 
Дев’ятий

 

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 30 (лекції — 16, практ. – 14)

 

Лектори: 
доцент, к.т.н., Сукач Сергій Володимирович

 

Результати навчання: 
Знати:

 • основні поняття і визначення, фізичні закони, що визначають втрати електроенергії при транспортуванні і перетвореннях;
 • основні вимоги до якості напруги в системах електропостачання;
 • основні способи і засоби скорочення втрат електроенергії;
 • основи організації взаємовідносин між живильною енергосистемою і споживачами;
 • технічні засоби компенсації реактивної потужності, особливості їх побудови та застосування в електричних мережах енергосистем і промислових підприємств;
 • принципи оцінки ефективності заходів з оптимізації систем електропостачання;
 • основні положення техніко-економічних розрахунків при проведенні заходів щодо компенсації реактивної потужності;
 • принципи вибору і побудови захистів для установок компенсації реактивній потужності, принципи регулювання реактивної потужності.

Уміти:

 • проводити аналіз втрат потужності та електроенергії, причин відхилення напруги та низького cos φ в системі електропостачання;
 • виконувати оптимізацію схем електропостачання об'єктів, оптимально розподіляти конденсаторні батареї по вузлах навантаження в мережах до і понад 1000 В;
 • вибирати обладнання та апарати захисту установок компенсації реактивній потужності;
 • здійснювати практичні розрахунки та аналіз втрат електроенергії в системах електропостачання.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

 • пререквізити: «Теоретичні основи електротехніки», «Промислове енергозбереження», «Системи енергозбереження в електроприводі», «Електропостачання промислових підприємств».
 • кореквізити: «Автоматизовані системи контролю та обліку енергоресурсів», «Техніко-економічне оцінювання науково-технічних рішень», курсове та дипломне проектування

 

Зміст навчального модуля: 
Поняття реактивної потужності. Правові та технічні аспекти взаємовідносин між постачальниками та споживачами електричної енергії. Джерела реактивної потужності. Споживання реактивної потужності промисловими підприємствами. Поздовжня та поперечна компенсація реактивної потужності. Вибір варіанту компенсації реактивної потужності та визначення місця встановлення конденсаторних батарей. Підключення та експлуатація установок компенсації реактивній потужності. Оцінювання економічної ефективності вибору електротехнічного обладнання для компенсації реактивної потужності.

 

Рекомендована література: 

 1. Геворкян М. В. Современные компоненты компенсации реактивной мощности (для низковольтных сетей). — М.: Додэка-ХХ1, 2003. 64 с.
 2. Жежеленко И. В. и др. Эффективные режимы работы электротехнологических установок. − К.: Техніка, 1987. − 183 с.
 3. Жежеленко И. В. Качество электроэнергии на промышленных предприятиях / И. В. Жежеленко, Ю. Л. Саенко. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 2005. – 261 с.
 4. Кабышев А. В. Компенсация реактивной мощности в электроустановках промышленных предприятий: учебное пособие / А. В. Кабышев; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 234 с.
 5. Кабышев А. В., Обухов С. Г. Расчет и проектирование систем электроснабжения объектов и установок. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2006. – 248 с.
 6. Побуль Г. Х. Повышение пропускной способности распределительных сетей высокого напряжения с применением продольно-емкостной компенсации. – М.: Энергия, 1977. – 63 с.
 7. Климова Г. Н., Кабышев А. В. Элементы энергосбережения в электроснабжении промышленных предприятий. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 187 с.
 8. Кочкин В. И., Нечаев О. П. Применение статических компенсаторов реактивной мощности в электрических сетях энергосистем и предприятий. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. – 248 с.
 9. Железко Ю. С. Компенсация реактивной мощности и повышение качества электроэнергии. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 224 с.
 10.  Железко Ю. С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии: руководство для практических расчетов. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2009. – 459 с.
 11.  Понятовский В. В. Коэффициент мощности и факторы, влияющие на его значение в энергосистемах промпредприятий и портов. – М.: Траслит, 2009. – 54 с.
 12.  Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  / http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0093-02.
 13.  Правила улаштування електроустановок. – Міненерговугілля України. 5-те вид., перероб. і доп. – Харків: 2014. — 793 с.

 

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота

 

Методи і критерії оцінювання: 

 • Поточний контроль (60%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (40%): контрольні заходи

 

Мова навчання: 
українська