Енергозберігаючі технології в промисловості, нетрадиційна та відновлювальна енергетика

Код модуля: 
 

 

Тип модуля: 
вибірковий

 

Семестр: 
дев’ятий, десятий

 

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210 (кредитів ЄКТС — 7) аудиторні години — 52 (лекції — 28, практ. — 24)

 

Лектори: 
доцент, к.т.н. Сергієнко С.А.

 

Результати навчання:
Знати :

 • класифікацію та особливості нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії;
 • передумови впровадження та основні напрямки розвитку відновлювальної енергетики;
 • екологічні, правові та економічні аспекти функціонування енергетики;
 • принципи ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • основні підходи та методи з енергозбереження;
 • методологічні підходи та процедуру проведення енергетичного аудиту;
 • методи побудови та аналізу паливно-енергетичних балансів;
 • методи оцінки потенціалу енергозбереження промислових підприємств;
 • економічні аспекти енергозбереження.

 

Вміти :

 • визначати енергетичний потенціал різних відновлювальних джерел енергії;
 • визначати енергетичні складові процесів перетворення та генерації енергії;
 • проводити енергетичний аудит об’єктів промисловості;
 • будувати та аналізувати паливно-енергетичний баланс об’єктів промисловості;
 • проводити нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів;
 • прогнозувати та планувати споживання паливно-енергетичних ресурсів;
 • оцінювати потенціал та надавати рекомендації з енергоресурсозбереження на об’єктах промисловості.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне

 

Необхідні обовязкові попередні та супутні модулі
«Теоретичні основи електротехніки», «Промислове енергозбереження», «Системи енергозбереження в електроприводі», «Електропостачання промислових підприємств»

 

Зміст навчального модуля: 

 • Поняття нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.
 • Геліоенергетика.
 • Вітроенергетика.
 • Біоенергетика.
 • Гідроенергетика.
 • Геотермальна енергетика.
 • Електроенергетика та охорона навколишнього середовища.
 • Організаційно-правові та економічні аспекти функціонування енергетики.
 • Методологічні аспекти енергетичного аудиту.
 • Узагальнена процедура проведення енергетичного аудиту.
 • Паливно-енергетичні баланси.
 • Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.
 • Оцінка потенціалу енергозбереження промислових підприємств.
 • Системи електрогосподарства.
 • Системи теплотехнічного господарства.
 • Комунікаційні та каналізаційні системи.

 

Рекомендована література: 

 1. Енергетичний аудит: Навчальний посібник / О.І. Соловей, В.П. Розен, Ю.Г. Лега, О.О. Ситник, А.В. Чернявський, Г.В. Курбака. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – 299 с.
 2. Жежеленко И.В. и др. Эффективные режимы работы электротехнологических установок. − К.: Техніка, 1987. − 183 с.
 3. Ильинский Н.Ф. Энергосбережение в электроприводе. − М.: Энергоатомиздат, 1989. − 127 с.
 4. Фокин В.М. Основы энергосбережения и энергоаудита. – М.: Изд-во Машиностроение-1, 2006. – 256 с.
 5. Курсы по энергетическому аудиту / Праховник А.В., Иншеков Е.Н., Дешко В.И., Соловей А.И. и др. – Киев: Институт энергосбережения и энергоменеджмента НТУУ «КПИ», Центр подготовки энергоменеджеров, 2000. – 684 с.
 6. Лабейш В. Г. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии / В.Г. Лабейш. - СПб.: СЗТУ, 2003. – 80 с.
 7. Ревелль П. Среда нашего обитания. Кн. 3. Энергетические проблемы человечества / П. Ревелль, Ч. Ревелль. – М. : Мир, 1995. - 291 с.
 8. Нетрадиционные источники энергии. – М. : Знание, 1982. - 120 с.
 9. Юдасин Л. С. Энергетика: проблемы и надежды / Л. С. Юдасин. – М. : Просвещение, 1990. – 207 с.
 10. Рубан С. С. Нетрадиционные источникии энергии / С. С. Рубан. – М. Энергия, 2003. – 326 с.
 11. Энергетические ресурсы мира, под ред. П. С. Непорожнего, В. И. Попкова. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 232 с.
 12. Основш результата та завдання впровадження нетрадицшних та відновлюваних джерел енергн в Укранн / Шульга В. Г., Коробко Б. П., Жовхнр М. М. // Энергетика и электрификация. – 1995. – №2. – С. 39–42.

 

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, курсова робота, контрольна робота, самостійна робота.

 

Методи і критерії оцінювання: 

 • Поточний контроль (80%): Опитування на лекціях, практичних заняттях, захист практичних робіт, комплекти тестових завдань для проведення поточного контролю, реферати.
 • Підсумковий контроль (20%): контрольні заходи (залік, іспит)
 • Курсова робота (100%).

 

Мова навчання: 
українська