Автоматизація типових технологічних процесів

Код модуля: 
ЕПК

 

Тип модуля: 
основний

 

Семестр: 
дев'ятий, десятий

 

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 240 (кредитів ЄКТС — 8); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лаб. – 24, практ. – 24)

 

Лектори: 
доцент, к.т.н., Гладир Андрій Івнович,
доцент, к.т.н., Сердюк Олександр Олександрович

 

Результати навчання: 
Знати:

 • теоретичні основи збору і обробки технологічної інформації, принципи побудови автоматизованої системи управління технологічним процесом (АСУ ТП) в цілому та окремих елементів і підсистем;
 • експериментальні та аналітичні методи ідентифікації об’єктів автоматизації;
 • принципи синтезу та оптимізації систем автоматичного керування з типовими регуляторами, інженерні методи настроювання регуляторів;
 • сучасну елементну базу, інформаційне та програмне забезпечення АСУ ТП;

Вміти:

 • здійснювати інженерний аналіз у ході проектування систем автоматизації (визначати мету  та системну задачу створення АСУ ТП, розробляти принципові рішення з урахуванням вимог до АСУ ТП,  здійснювати патентний пошук та техніко-економічний аналіз варіантів автоматизації);
 • здійснювати системотехнічний синтез АСУ ТП, обирати типові та розробляти індивідуальні засоби автоматизації;
 • застосовувати різноманітні системи автоматизованого проектування (САПР) при створенні АСУ ТП;
 • оформляти конструкторську документацію до спроектованої АСУ ТП;
 • оцінювати ефективність спроектованої системи методами математичного моделювання.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

 • пререквізити: «Вища математика», «Обчислювальна техніка та програмування», «Фізика», «Електроніка та мікросхемотехніка», «Математичні методи в обчисленнях на ЕОМ», «Теорія автоматичного керування», «Моделювання електромеханічних систем», «Теорія електропривода», «Силові перетворювачі ЕП», «Апарати та пристрої електроавтоматики», «Елементи автоматизованого ЕП», «Мікропроцесорні пристрої», «Системи керування ЕП», «Схемотехніка систем керування», «Надійність та діагностика електрообладнання», «Системи промислового енергозбереження», «Системи оптимального керування», «Автоматизований електропривод типових промислових механізмів».
 • кореквізити: курсове проектування, магістерські дисертаційні роботи з конструкторським спрямуванням

 

Зміст навчального модуля: 
Основні положення. Принципи та структура будови автоматизованих технологічних комплексів. Апаратні засоби та особливості проектування АСУ ТП. Програмні засоби сучасних АСУТП.

 

Рекомендована література: 

 1. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов: Учебник для вузов / М.П. Белов, В.А. Новиков, Л.Н. Рассудов. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 576 с.
 2. Проектирование АСУ ТП. Методическое пособие. Книга 1. / Нестеров А.Л. – СПб.: ДЕАН, 2006. – 552 с.
 3. Проектирование АСУ ТП. Методическое пособие. Книга 2. – / Нестеров А.Л. СПб.: ДЕАН, 2009. – 944 с.
 4. Математическое программирование в примерах и задачах. Учебное пособие для вузов.
  3-е издание / Акулич И.Л. – М. Высшая школа, 2011. – 352 с.
 5. Автоматизация типовых технологических процессов и установок: Учебник для вузов. / Корытин A.M., Петров Н.К., Радимов С.Н., Шапарев Н.К. – М. Энергоатомиздат, 1988. – 432 с.
 6. Анашкин А. С., Кадыров Э. Д., Харазов В. Г. Техническое и программное обеспечение распределенных систем управления. Учебное пособие для вузов.- СПб.: «Р-2», 2004. – 386 с.
 7. Борисов А.М., Лях Н.Е. Автоматизация технологических процессов: Учебное пособие для вузов. Ч. 1-4.- Челябинск: ЮурГУ, 2001. – 404 с.
 8. Гук М. Ю. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедия. – СПб.: Питер, 2002. – 576 с.
 9. Матвейкин В.Г. и др. Применение SCADA- систем при автоматизации технологических процессов: Учебное пособие для вузов.- М.: Машиностроение, 2000. – 176 с.

 

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота

 

Методи і критерії оцінювання: 

 • Поточний контроль (60%): письмові звіти з лабораторних та практичних робіт, усне та письмове опитування
 • Підсумковий контроль (40%): контрольні заходи

 

Мова навчання: 
українська