Автоматизований ЕП типових промислових механізмів

Тип модуля
обов’язковий

 

Семестр: 
сьомий, восьмий, дев’ятий, десятий.

 

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 378 (108/150/120) ( кредитів ЄКТС — 12,6 (3,6/5/4)) аудиторні години — 102 (30/36/36) (лекції — 56 (16/14/16), лаб. роб. — 32 (20/12/-), практ. — 36 (-/12/14))

 

Лектори: 
доц. Сердюк О.О., доц. Коренькова Т.В.

 

Результати навчання: 

Знати

 • режими роботи електроприводів механізмів циклічної дії;
 • вимоги до електропривода технологічних механізмів;
 • особливості розрахунку потужності і вибору електродвигуна для промислових механізмів  та установок;
 • силову частину та принципи управління, головні технічні характеристики електромеханічного обладнання;
 • принципи побудови статичних та динамічних характеристик електроприводів промислових механізмів та технологічних установок різних галузей  виробництва;
 • принципи економії електроенергії в промислових установках;
 • типові схеми керування електроприводами промислових механізмів  та установок;
 • режими роботи: електроприводів конвеєрних установок, насосних, компресорних і вентиляторних станцій;
 • електроприводів металообробних верстатів;
 • електроприводів механізмів кар’єрних екскаваторів, гусеничних драглайнів, роторних екскаваторів;
 • електроприводів кранових механізмів, підйомних установок тощо;
 • вимоги до електроприводу;
 • особливості розрахунку потужності і вибору електродвигуна для промислових механізмів  та установок;
 • силову частину та принципи управління, головні технічні характеристики електромеханічного обладнання;
 • принципи побудови статичних та динамічних характеристик електроприводів промислових механізмів та технологічних установок різних галузей  виробництва;
 • принципи економії електроенергії в промислових установках;
 • типові схеми керування електроприводами промислових механізмів  та установок.

Вміти

 • визначати раціональні режими роботи промислових механізмів;
 • виконувати розрахунок потужності електродвигунів технологічних установок та машин;
 • здійснювати вибір раціональної системи електропривода;
 • визначати ефективність роботи електроприводів;
 • виконувати моделювання електроприводів технологічного призначення на персональному комп’ютері з метою визначення та аналізу статичних та динамічних характеристик електромеханічного обладнання.

 

Спосіб навчання:
аудиторне.

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • теорія автоматичного управління;
 • теорія електропривода;
 • силова перетворювальна техніка;
 • моделювання електромеханічних систем;
 • промислове енергозбереження;
 • системи керування ЕП.

 

Зміст навчального модуля: 
Визначення типових промислових механізмів. Алгоритми керування ЕП, механізмами, агрегатами та комплексами. Математичні моделі та структура систем керування. Автоматизований ЕП кранових механізмів. Автоматизований ЕП позиційних механізмів вертикального транспорту. Основні вимоги до ЕП ліфтів та підйомників. Автоматизований ЕП транспортних засобів з автономним живленням. Автоматизований ЕП електротранспорту. Автоматизований ЕП промислових маніпуляторів. Автоматизований ЕП насосів, вентиляторів, компресорів. Автоматизований ЕП механізмів безупинного транспорту. Автоматизований ЕП механізмів екскаваторів. Автоматизований ЕП металорізальних верстатів. Тенденції розвитку сучасного ЕП технологічних механізмів та установок.  

 

Рекомендована література: 

 1. Белов М. П. Автоматизированный електропривод производственных механизмов и технологических комплексов. – М. : Академия, 2004.
  – 576 с.
 2. Справочник по автоматизированному электроприводу. Под ред. Елисеева В. А., Шинянского А. В. – М. : Энергоатомиздат, 1983.
 3. Есаков В. П. Электрооборудование и электропривод промышленных установок. – К. : Вища школа, 1981. – 248 с.
 4. Ключев В. И., Терехов В. М. Електропривод і автоматизація загальнопромислових механізмів. – М. : Енергія, 1980.
 5. Соколов М. М. Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів. – М. : Енергія, 1976.
 6. Сандлер А. С. Электрооборудование и автоматизация металлорежущих станков. – М. : Высшая школа, 1972. – 440 с.
 7. Есаков В. П. Электрооборудование и электропривод промышленных установок
 8. Коренькова Т. В. Насоси. Особливості включення. Характеристики насосів і режимів енергоспоживання при перемінній швидкості обертання. Навчальний посібник. – Кременчук : КДПУ, 2002. – 56 с.
 9. Коренькова Т. В. Техніко-економічне обґрунтування ефективності використання системи ТРН-АД в електроприводі насосних установок з паралельним включенням турбомеханізмів. – Кременчук : КДПУ, 2002. – 36 с.
 10. Коренькова Т. В., Лузан П. В., Михайличенко Д. А., Перекрест А. Л., Сердюк О. О. Системи регулювання параметрів та підвищення ефективності роботи насосних, вентиляторних та компресорних установок : Навч. посібник. – Кременчук : КДПУ, 2006. – 152 с. 
 11. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з курсу «Автоматизований електропривод типових промислових механізмів» (частина 1) для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.092203. Укладачі: А.І. Гладир, М.Ю.Юхименко. –Кременчук: КДПУ, 2005.

 

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

 

Методи і критерії оцінювання: 

 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, практичних занять, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, іспит).

 

Мова навчання: 
Українська, російська