Елементи автоматизованого електропривода

Код модуля:
ЗП-10

 

Тип модуля:
вибірковий

 

Семестр:
п’ятий, шостий

 

Обсяг модуля:
загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС – 8); аудиторні години – 110 (лекції – 50, лабораторні – 30, практичні – 30)

 

Лектори:
к.т.н., доцент Мельников Вячеслав Олександрович

 

Результати навчання:

Знати:

 • характеристики, структурні схеми та функціональні властивості елементів автоматизованого електропривода;
 • знати будову, основні технічні характеристики та параметри елементів, які складають керуючу, вимірювальну і перетворюючу техніку автоматизованого електропривода.

Уміти:

 • визначити потрібні характеристики складових елементів та пристроїв автоматизованого електропривода для одержання необхідних його властивостей;
 • проводити розрахунок та вибір за каталожними даними необхідних елементів систем автоматизованого електропривода, елементів гальванічної розв’язки, перетворюючих елементів та ін.

 

Спосіб навчання:
аудиторне

 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

 • пререквізити: «Вступ до спеціальності», «Мікроелектронні пристрої електротехнічних систем», «Електричні машини», «Електричні апарати», «Мікропроцесорні пристрої», «Силова перетворювальна техніка», «Схемотехніка систем керування»
 • кореквізити: «Спеціальні системи електропривода», «Теорія електропривода», «Комплектний електропривод», «Системи керування електроприводом», «Цифрові системи керування», «Автоматизований електропривод типових промислових механізмів», курсове та дипломне проектування

 

Зміст навчального модуля:
Класифікації елементів автоматизованого електропривода. Датчики систем автоматики. Нормування сигналів в автоматизованому ЕП. Силові елементи в системах автоматизованого електропривода. Перетворювачі постійної та змінної напруги, перетворювачі частоти.

 

Рекомендована література:

 1. Калінов А. П. Елементи автоматизованого електропривода: навчальний посібник / А. П. Калінов, В. О. Мельников. –Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О. В., 2014. – 276 с.
 2. Терехов В.М. Элементы автоматизированного электропривода: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1987. 224 с.
 3. Келим Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления. Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. – 384с.
 4. Белов М.П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов: Учебник для вузов / М.П. Белов, В.А. Новиков, Л.Н. Рассудов. – М: Издательский центр «Академия», 2004. –576 с.
 5. Дорожовець М.М. Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення мехатронних систем: Навч. Посібник / М.М. Дорожовець, О.В. Івахів, В.О. Мокрицький. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 304 с.
 6. Попович М. Г. Електромеханічні системи керування та електроприводи : навч. посібник / М. Г. Попович, О. Ю. Лозинський,  В. Б. Клепіков. – К. : Либідь, 2005. – 680 с.
 7. Семенев Б. Ю. Силовая электроника: от простого к сложному / Б. Ю. Семенев. – М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 416 с.
 8. Семенев Б. Ю. Силовая электроника: профессиональные решения / Б. Ю. Семенев. – М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2011. – 416 с.

 

Форми та методи навчання:
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота

 

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (60 письмові звіти з лабораторних та практичних робіт, опитування.
 • Підсумковий контроль (40%): контрольні заходи.

 

Мова навчання: 
українська