Мікропроцесорні системи вимірювання та захисту електротехнічного обладнання

Код дисципліни:
хххххх

 

Тип дисципліни:
обов’язковий

 

Семестр:
дев'ятий, десятий, одинадцятий

 

Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 225 (кредитів ЄКТС – 8,3) аудиторні години – 56 (лекції – 28, лаб. роб. – 22, практ. – 6)

 

Лектори:
ст. викладач М.Ю. Юхименко

 

Результати навчання:

Знати:

 • сучасний стан та можливості елементної бази мікропроцесорних сис-тем вимірювання, контролю та захисту;
 • типову структуру, склад та основні характеристики загальновживаних однокристальних мікроЕОМ та цифрових сигнальних процесорів;
 • особливості програмування мікроконтролерів PICmicro, та Intel iMCS 8051;
 • принципи апаратної побудови та програмної реалізації сучасних про-грамувальних мікроконтролерів;
 • методи використання мікропроцесорної техніки при проектуванні за-собів і систем управління процесами та об’єктами;
 • організацію паралельних та послідовних інтерфейсів зв’язку на базі однокристальних мікроЕОМ на рівні можливості побудови на їх осно-ві модулів контролю та управління;
 • особливості функціонування та класифікацію цифрових сигнальних процесорів;
 • організацію систем захисту електромеханічного обладнання на базі мікропроцесорів.

Вміти:

 • розробляти структури систем контролю, вимірювання та захисту на базі однокристальних мікроЕОМ;
 • проектувати системи збору і обробки інформації з використанням мікроконтролерів та мікроЕОМ;
 • розробляти алгоритми і програми типових обчислювальних операцій та операцій керування для програмування мікроконтролерів PICmicro, та Intel iMCS 8051;
 • розробляти інтерфейси зв’язку з об’єктами керування на базі мікроконтролерів.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання):  
аудиторне

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

 • Вища математика
 • Теорія автоматичного керування
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Мікроелектронні пристрої електромеханічних систем.

 

Зміст навчального дисципліни:

Змістовний модуль 1
Загальні питання застосування мікропроцесорних засобів у системах керування, вимірювання та захисту. Модель процесу проектування мікропроцесорної системи середнього ступеня складності. Застосування мікропроцесорних систем. Елементна база мікропроцесорних систем. Відомості щодо архітектури мікроконтролерів PICmicro. Огляд системи команд середнього сімейства мікроконтролерів PICmicro. Інтеґроване середовище розробки для мікроконтролерів PICmicro MPLAB IDE. Особливості організації пам’яті мікроконтролерів PICmicro.

Змістовний модуль 2
Сторожовий таймер (WDT) та організація системи переривань мікроконтролерів PICmicro. Порти введення/виведення мікроконтролерів PICmicro. Однокристальні мікро-ЕОМ Intel iMCS 8051. Особливості застосування мікро-ЕОМ Intel iMCS 8051. Приклади побудови мікропроцесорних систем керування, вимі-рювання та захисту.

 

Рекомендована література:

 1. Бродин В.Б., Калинин А.В. Системы на микроконтроллерах и БИС программируемой логики. – Москва: ЭКОМ, 2002. – 224 с.
 2. Нерода В.Я., Торбинский В.Э., Шлыков Е.Л. Однокристальные микро-ЭВМ MCS-51. Архитектура. – М.: изд. «Диджитал Компонентс», 1995. – 164 с.
 3. Предко М. Справочник по PIC-микроконтроллерам: пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2002 // ООО «Издательский дом «ДОДЭКА-XXI», 2002. – 512 с.: ил.
 4. Сташин В.В., Урусов А.В., Мологонцева О.П. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. – М., Энергоатомиздат, 1990. – 224 с.
 5. Фрунзе А., Хоркин С. Однокристальные микро-ЭВМ//Радио. – 1994. – №№ 8–12/1994, №№ 1—3/1995.
 6. Яценков В.С. Микроконтроллеры Microchip. Практическое руководство. – Москва: Горячая линия – Телеком, 2002. – 296 с. ил.

 

Форми та методи навчання:
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

 

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (60%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (40%, екзамен): контрольні заходи

 

Мова навчання:
українська