Основи систем автоматизованого проектування

Код модуля: 
 

 

Тип модуля: 
варіативний

 

Семестр: 
Третій

 

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —150 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 50 (лекції — 18, лабор. — 16, практ. — 16)

 

Лектори: 
доцент, к.т.н. Огарь В.О.

 

Результати навчання: 

Знати:

 • загальні положення інженерного проектування пристроїв і систем;
 • сучасний стан і можливості програмно-технічних комплексів, що використовують для автоматизації інженерного проектування;
 • загальні положення теорії побудови систем автоматичного проектування;
 • моделі систем автоматизованого проектування та вимоги до них;
 • можливості використання систем автоматизованого проектування під час розроблення електромеханічних систем;
 • типову структуру, склад та основні характеристики баз даних умовних графічних зображень елементів, що використовують під час проектування електромеханічних систем;

Вміти:

 • проектувати структури баз даних компонентів електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем і визначати формат запиту на пошук інформації в базі;
 • самостійно формувати елементи указаної структури, використовуючи універсальні програмні засоби;
 • працювати із сучасними засобами автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем;
 • класифікувати та розв’язувати задачі технологічного проектування з використанням ЕОМ.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Дисципліна «Основи систем автоматизованого проектування»  базується на знаннях з курсів підготовки молодшого спеціаліста, а саме: „Електромеханічні системи”, „Теорія електроприводу”, „Будова, технічне обслуговування електричних апаратів”.

 

Зміст навчального модуля: 

 • Загальні поняття проектування.
 • Блоково-ієрархічний підхід до проектування.
 • Мета створення САПР.
 • Функціональні підсистеми САПР.
 • Математичне забезпечення САПР.
 • Критерії якості проектування.
 • Вибір моделі САПР.

 

Рекомендована література: 

 1. Сольницев Р.И. Автоматизация проектирования систем автоматического управления. – М.: Высш. школа, 1991. – 396 с.
 2. Автоматизированное проектирование систем автоматического управления / Под ред В.В.Солодовникова. – М.: Машиностроение, 1990. –  458 с.
 3. Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем. Учеб. пособие. – М.: Высш. школа, 1986. – 517 с.
 4. Усатенко С.Т., Каченюк Т.К., Теренова М.В. Выполнение электрических схем по ЕСКД: Справочник. – М.: Издательство стандартов , 1989. –325 с.
 5. Автоматизированное проектирование САУ: Учебн. пособие/ Ю.В.Абакулин, В.Б. Второв, С.Е. Голик, В.В. Степанов. – Л.: ЛЭТИ, 1988. – 251 с.
 6. Корячко В.П., Курейчик В.М., Норенков И.П. Теоретические основы САПР: Учебник. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 418 с.
 7. Володин В.В. Автоматизированное проектирование ЛА. – М.: Машиностроение, 1991. – 378 с.
 8. ГОСТ 22487-77. Проектирование автоматизированное. Термины и определения.

 

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

 

Методи і критерії оцінювання: 

 • Поточний контроль (80%): опитування на лекціях, лабораторних та практичних заняттях, захист лабораторних та практичних робіт, комплекти тестових завдань для проведення поточного контролю, реферати.
 • Підсумковий контроль (20%): контрольні заходи (залік)

 

Мова навчання: 
українська

Освітній рівень: