Проектування електромеханічних систем

Код дисципліни:
хххххх

 

Тип дисципліни:
обов’язковий

 

Семестр:
Дев’ятий, десятий, одинадцятий

 

Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4,5) аудиторні години – 40 (лекції – 20, практ. – 20)

 

Лектори:
ст. викладач М.Ю. Юхименко

 

Результати навчання:
Знати:

 • основні складові процесу проектування електромеханічних систем, декомпозиції процесу проектування.
 • зміст етапів проектування технічних систем;
 • методи математичного опису складних електромеханічних об’єктів;
 • правила складання технічного завдання на проектування електромеханічних систем та оформлення проектної документації;
 • основні правила вибору оптимальних проектних рішень.

Вміти:

 • складати технічне завдання на проектування електромеханічних систем;
 • виконувати оцінку і порівняння проектних рішень;
 • виконувати математичний опис складних електромеханічних систем з метою моделювання їх роботи й оптимізації статичних та динамічних характеристик;
 • вибирати оптимальний, з точки зору виконання вимог технічного завдання та техніко-економічних показників, варіант проекту.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання):  
аудиторне

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

 • пререквізити: Силова перетворювальна техніка, Теорія електропривода, Системи керування електроприводами, Спеціальне електромеханічне обладнання енергоємних виробництв.
 • кореквізити: курсове та дипломне проектування

 

Зміст навчального дисципліни:

Змістовний модуль 1
Вступ. Основні принципи системного проектування. Етапи проектування електромеханічних систем. Розробка технічної документації на виготовлення, випробування і експлуатацію електромеханічних систем. Загальна структура електромеханічних систем і вимоги до її складових. Особливості проектування механічної підсистеми електромеханічних систем. Організація керування і регулювання в електромеханічних системах. Вибір раціонального типу електропривода. Автоматизація проектування електромеханічних систем.

Змістовний модуль 2  
Системні принципи побудови САПР. Організація узгодження перетворювачів електричної енергії з двигунами при проектуванні електромеханічних систем. Розрахунок динамічних процесів в електромеханічних системах. Проектний розрахунок параметрів регульованих електромеханічних систем. Особливості проектування електромеханічних систем з технологічним зворотнім зв’язком. Опис і проектування керуючих пристроїв електромеханічних систем. Забезпечення перешкодозахищеності та надійності електромеханічних систем при проектуванні.

 

Рекомендована література:

 1. Башарин А.В., Постников Ю.В. Примеры расчета автоматизированного электропривода на ЭВМ: Учеб. пособие. - 3-е изд. - Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 512 с.
 2. Белов М.П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов : учебник для студ. вузов / М. П. Белов, В. А Новиков, Л. Н. Рассудов. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 576 с.
 3. Браславский И.Я. Энергосберегающий асинхронный электропривод: Учеб. пособие для студ. вузов / И.Я. Браславский, 3.Ш. Ишматов, В.Н. Поляков; под ред. И.Я. Браславского. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 256 с.
 4. Копылов И.П. Математическое моделирование электрических машин: учебник для студ. вузов / И.П. Копылов. – М.: Высш. шк., 2001. – 327 с.
 5. Основы автоматизированного электропривода / М.Г. Чиликин, М.М. Соколов, В.М. Терехов, А.В. Шинянский: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Энергия, 1974. – 568 с.
 6. Справочник по автоматизированному электроприводу / под ред. В.А. Елисеева и А.В. Шинянского. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 616 с.
 7. Шенфельд Р. Автоматизированные электроприводы; пер. с нем. / Р. Шенфельд, Э. Хабигер; под ред. Ю. А. Борцова. – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1985. – 464 с.

 

Форми та методи навчання:
лекції, практичні заняття, самостійна робота.

 

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (60%): письмові звіти з практичних занять, усне опитування
 • Підсумковий контроль (40%, екзамен): контрольні заходи, курсовий проект

 

Мова навчання:
українська