Промислові машини та комплекси енергоємних виробництв

Код модуля: 
ЕПК

 

Тип модуля: 
вибірковий

 

Семестр: 
п'ятий, шостий

 

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 240 (кредитів ЄКТС — 8); аудиторні години — 110 (лекції — 50, лаб. – 30, практ. – 30)

 

Лектори: 
доцент, к.т.н., Сердюк Олександр Олександрович

 

Результати навчання: 

Знати:

 • особливості функціонування технологічних установок різноманітних енергоємних виробництв;
 • конструкцію та принцип дії обладнання промислових машин та комплексів;
 • кінематичні схеми установок та механізмів;
 • особливості розрахунку і вибору робочого устаткування;
 • робочі характеристики механізмів;
 • параметри продуктивності технологічних комплексів;

Вміти:

 • виконувати розрахунок статичних та динамічних навантажень;
 • виконувати розрахунок елементів кінематичних схем;
 • здійснювати вибір обладнання;
 • проводити аналіз вихідних технологічних характеристик установок та комплексів в залежності від умов роботи.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

 • пререквізити: «Фізика», “Гідравліка та аеродинаміка”, “Теорія електропривода”;
 • кореквізити: «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», «Автоматизація та електрообладнання підйомно-транспортних засобів» курсове та дипломне проектування.

 

Зміст навчального модуля: 
Механізми безперервного транспортну та насоси. Гідравлічна мережа, вентиляторні та компресорні установки. Підйомно-траспортні та землерийні машини. Дугові електропечі та машини робототехніки.

 

Рекомендована література: 

 1. А.А. Долголенко. Подъемно-транспортные машины. Ленинград, 1956. –380с.
 2. Зенков Р.Л., Ивашков И.И., Колобов Л.Н. Машины непрерывного транспорта. - 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1987. – 432 с.
 3. И.Е. Фрейнкман, В.К. Ильгисонис. Землеройные машины. –М. 1951. –355с.
 4. Барсов И.П. Строительные машины и оборудование. –М.: Стройиздат, 1978. –495с.
 5. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. -М.:«Энергия», 1977.- 424с.
 6. Дурнов П.И Насосы, вентиляторы, компрессоры. – К.: Вища школа, 1985. – 264 с.
 7. Большаков В.А., Константинов Ю.М. и др. Справочник по гидравлике Под ред. Большакова В.А. - 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища школа, 1984. – 343 с.
 8. Башта Т.М. и др. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1982. – 423 с.
 9. Скворцов Л.С., Рачицкий В.А., Ровенский В.Б. Компрессорные и насосные установки. -М.: Машиностроение, 1988. -264с.
 10. Иванченко Ф.К. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин. – К.: Вища школа, 1978. – 576 с.
 11. Строганов А.И., Сергеев Г.Н., Лабунович О.А. и др. Дуговые электропечи. –М.: “Металлургия”, 1972. –288с.
 12. Долотов Г.П., Кондаков Е.А. Конструкция и расчет заводских печей и сушил. - 2-е, изд. перераб. и доп. - М.: Машиностроение,1973. - 272 с.
 13. А.И. Корендяев, Б.Л. Саламандра и др. Манипуляционные системы роботов.-М.: Машиностроение, 1989. –472с.

 

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота

 

Методи і критерії оцінювання: 

 • Поточний контроль (60%): письмові звіти з лабораторних та практичних робіт, усне та письмове опитування
 • Підсумковий контроль (40%): контрольні заходи

 

Мова навчання: 
українська