Теорія електропривода

Код дисципліни:
 

 

Тип дисципліни:
нормативна

 

Семестр:
п’ятий, шостий, сьомий

 

Обсяг дисципліни:

П’ятий семестр: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄКТС – 3) аудиторні години – 36 (лекції – 18, лаб. роб. – 8, практ. – 10)

Шостий семестр: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄКТС – 3) аудиторні години – 36 (лекції – 28, лаб. роб. – 8)

Сьомий семестр: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄКТС – 3) аудиторні години – 24 (лекції – 12, практ. – 12)

 

Лектори:
доц. Ромашихін Ю.В.,
ст. викладач Артеменко А.М.,
доц. Калінов А.П.

 

Результати навчання:

Знати:

 • принципи аналізу схем заміщення електроприводів постійного та змінного струму, побудови статичних, енергетичних та динамічних характеристик;
 • принципи регулювання швидкості та моменту в розімкнених та замкнених системах;
 • принципи роботи та побудови систем електроприводу з перетворювачами напруги та частоти, замкнених систем електроприводу з електричними машинами постійного та змінного струму.

Вміти:

 • проводити розрахунок потужність електричних двигунів систем електроприводу та здійснювати їх вибір;
 • здійснювати обґрунтований вибір системи електроприводу;
 • оцінювати експлуатаційні та енергетичні показники роботи систем електроприводу  в статичних та динамічних режимах;
 • запропоновувати заходи щодо поліпшення статичних, динамічних та енергетичних характеристик систем електропривода.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання):
аудиторне

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:
Вища математика, Інформатика, Теоретична механіка, Теоретичні основи електротехніки, Електричні машини, Електричні апарати, Математичні методи в обчисленнях на ЕОМ

 

Зміст навчальної дисципліни:
Механіка електроприводу. Характеристики електричних двигунів і робочих машин. Характеристики двигунів постійного струму. Характеристики асинхронних двигунів. Характеристики синхронних двигунів. Енергетика і основи вибору пружності систем електропривода. Системи багатодвигунних електроприводів. Системи регульованого ЕП. Системи регульованого ЕП постійного струму. Системи регульованого ЕП змінного струму. Системи вентильного ЕП змінного струму. Перехідні процеси (ПП) в системах ЕП. ПП в системах ЕП постійного та змінного струму. Формування ПП. Енергетика ПП.

 

Рекомендована література:

 1. Величко Т.В., Родькин Д.И. Теория электропривода. – Кременчуг: - КГПУ,1999 – 238 с.
 2. Андреев В.П., Сабинин Ю.А. Основы электропривода. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963. – 772 с. 
 3. Бордочевський В.Т., Буртний В.В., Піцан Р.М., Саляк Й.І. Автоматизований електропривод. – Львів, 1971. – 217 с.
 4. Вешеневский С.Н. Характеристики двигателей в электроприводе. – М.: Энергоиздат, 1983. – 616 с.
 5. Ключев В.І. Теорія електропривода. – М.: Енергоатомвидав, 1985. – 560 с.
 6. Колоб А.А., Теорія електропривода. Дніпропетровський Національний гірничий університет, 2006. – 511 с.
 7. Копылов И.П., Клоков Б.К. Справочник по электрическим машинам. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 456 с.
 8. Піцан Р., Бардачевський В., Бойчук Б. Збірник задач з курсу “Електропривод”. Частина 1. Розімкнені системи електропривода. – Львів, 1999. – 425 с.
 9. Попович М.Г. Теорія електропривода. – Київ: Вища школа, 1993. – 495 с.
 10. Фираго Б.И., Павлячик Л.Б., Теория электропривода. – Мн.: ЗАО «Техноперспектива», 2004. – 527 с.

 

Форми та методи навчання:
лекції, практичні та лабораторні заняття, курсовий проект, самостійна робота.

 

Методи і критерії оцінювання:

П’ятий семестр:

 • лекції (10%): відвідування, конспект, робота на лекціях;
 • поточний та підсумковий контроль (50%): опитування; контрольні, розрахункові роботи, тести, реферати, наукові статі, тези, що виконуються під час аудиторних занять та під час самостійної роботи;
 • робота студентів на практичних та лабораторних заняттях (20%): відвідування, підготовка до заняття, наявність конспекту практичних занять, активність студента на практичних заняттях, підготовка до лабораторного заняття, виконання, звіт, захист лабораторної роботи;
 • екзамен (20%).

Шостий семестр:

 • лекції (10%): відвідування, конспект, робота на лекціях;
 • поточний та підсумковий контроль (60%): опитування; контрольні, розрахункові роботи, тести, реферати, наукові статі, тези, що виконуються під час аудиторних занять та під час самостійної роботи;
 • робота студентів на лабораторних заняттях (30%): відвідування, підготовка до заняття, підготовка до лабораторного заняття, виконання, звіт, захист лабораторної роботи.

Сьомий семестр:

 • лекції (10%): відвідування, конспект, робота на лекціях;
 • поточний та підсумковий контроль (60%): опитування; контрольні, розрахункові роботи, тести, реферати, наукові статі, тези, що виконуються під час аудиторних занять та під час самостійної роботи;
 • робота студентів на практичних заняттях (30%): відвідування, підготовка до заняття, наявність конспекту практичних занять, активність студента на практичних заняттях, підготовка до практичного заняття, виконання, звіт, захист практичної роботи.

 

Мова навчання:
Українська