На  сайт КрНУ             

Калінов Андрій Петрович

Kalinov

доцент кафедри

кандидат технічних наук

      

        

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Стаж роботи у ЗВО IV рівня акредитації: 20 років

Контактні дані: ел. адреса andrii.kalinov@gmail.com

                           телефон +38(097)9848401 (Viber, Telegram, WhatsApp)

____________________________________________________________________________

Почав професійну діяльність з навчання (1993–1997 рр.) у Вищому професійному училищі № 7 (м. Кременчук), де здобув кваліфікацію молодшого спеціаліста за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та прилади технологічного обладнання». У 1997 р. вступив у Кременчуцький державний політехнічних університет (КДПУ) і у 2002 році з відзнакою закінчив магістратуру за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та здобув кваліфікацію наукового співробітника з електромеханіки. З 2002 року – аспірант кафедри систем автоматичного управління та електроприводу (САУЕ), асистент за сумісництвом. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Визначення параметрів двигунів змінного струму при полігармонійному живленні обмоток статора» за спеціальністю 05.09.01 - Електричні машини і апарати та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук (диплом ДК № 034384, 2006 р.). З 2006 року працює на посаді доцента кафедри САУЕ. У 2009 році здобув наукове звання доцента кафедри САУЕ (атестат 12ДЦ № 022337, 2009 р.). З 2008 по 2010 рр. отримував стипендію Кабінету Міністрів України. Приймає активну участь у розвитку лабораторної бази кафедри за рахунок співробітництва з світовими лідерами електротехнічної промисловості: Siemens, Schneider Electric, WEG, DIgSILENT GmbH, Lenze, Kinco та іншими. З 2006 року керує лабораторією з діагностики та випробувань електричних машин та систем електроприводу, з 2017 р. – лабораторією систем керування електроприводами. 

Почесні звання та нагороди:  почесна грамота Міністерства освіти і науки України (МОНУ) «За багаторічну сумлінну працю та значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність» та здобув нагороду «Винахід року – 2009»; у 2013 році став лауреатом премії Президента України для молодих вчених.

Основний напрям наукової діяльності: діагностика, випробування та оцінка енергоефективності роботи асинхронних електродвигунів систем промислового електроприводу, розробка методів та систем відмовостійкого керування частотнорегульованими електроприводами зі скалярним та векторним керуванням.

Перелік дисциплін, що виклдає: системи керування електроприводом, автоматизовані системи керування технологічними процесами.

____________________________________________________________________________

Публікаційна діяльність:

Калінов А.П.  має 260 наукових публікацій, у т.ч. 251 у фахових виданнях, 40 статей у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, 5 монографій та 2 навчальних посібника.

Індекс цитування та індекс Гірша за Scopus = 14.

Індекс цитування та індекс Гірша за Web of Science = 10.

Індекс цитування за Google Scholar = 13.

___________________________________________________________________________

Науково-професійна діяльність:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1. Zagirnyak, M., Kalinov, A., Melnykov, V. Decrease of the thermal overloads of a variable-frequency electric drive at damages in the electric circuit of an induction motor stator // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 95 NR 5/2019, P. 43-46. doi:10.15199/48.2019.05.11 (Scopus)

2. Zagirnyak M., Maliakova M., Kalinov A. Automated method for formation and solving the instantaneous power components balances for the analysis of nonlinear electric circuits // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 95 NR 12/2019, P. 233-236 doi:10.15199/48.2019.12.53 (Scopus)

3. M. Zagirnyak, V. M lnykov, A. Kalinov The review of methods and systems of the fault-tolerant control of variable-frequency electric drives // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 95 NR 1/2019, P. 141-144. doi:10.15199/48.2019.01.36 (Scopus)

4. M. Zagirnyak, D. Mamchur, A. Kalinov An algorithm for induction motor monitoring system based on electrical signals analysis // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 94 NR 6/2018, P. 15-18. doi:10.15199/48.2018.06.03 (Scopus)

5. Mykhaylo V. Zagirnyak, Zhanna Iv. Romashykhina and Andrii P. Kalinov The diagnostics of induction motor broken rotor bars on the basis of the electromotive force analysis // Monograph – New York, Nova Publisher, 2018. – 203 p. ISBN: 978-1-53612-683-9  (Scopus)

___________________________________________________________________________

Патенти на винахід, деклараційні патенти на винахід чи корисну модель, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

1. Мельников В.О., Калінов А.П., Мамчур Д.Г., Шевчук С.В. Спосіб відмовостійкого керування асинхронним двигуном з пошкодженнями в обмотках статора. Патент України на корисну модель № 126579  від 25.06.2018, опубл. Бюл. № 12/2018, заявка № u201800794 від 29.01.2018

2. Калінов А.П., Малякова М.С., Землянська Т.В. Спосіб керування силовим активним фільтром в умовах несинусоїдальності напруги трифазної мережі живлення змінного струму з нелінійним навантаженням. Патент України на корисну модель №130961  від 10.01.2019, опубл. Бюл. № 1/2019, заявка № u201709937 від 13.10.2017.

3. Калінов А.П., Корсун О. В., Лотоус В. В., Данченко Є. Ю., Космина О. В. Спосіб випробування асинхронних двигунів під навантаженням із використанням перетворювачів частоти Патент України на корисну модель № 117504 від 26.06.2017, опубл. Бюл. № 12, заявка № u 2017 00899 від 01.02.2017.

4. Ромашихіна Ж.І, Чередник К.І., Калінов А.П., Глансков М.О. Спосіб визначення пошкоджень стрижнів ротора асинхронного двигуна Патент України на корисну модель № 116322 від 10.05.2017, опубл. Бюл. № 9, заявка № u 2016 13171 від 22.12.2016.

5. В.О. Мельников, Калінов А.П., В. О. Вовк, С. В. Кушніров Спосіб векторного керування асинхронним двигуном з несиметричними обмотками статора Патент України на корисну модель № 116682 від 25.05.2017, опубл. Бюл. № 10, заявка № u 2016 13644 від 30.12.2016.

___________________________________________________________________________

Підручники, навчальні посібники, монографії:

1. Mykhaylo V. Zagirnyak, Mariia S. Maliakova, and Andrii P. Kalinov Nonactive Current Components Compensation of Low-Voltage Power Supply Systems // Monograph – New York, Nova Publisher, 2020. – 288 p. ISBN: 978-1-53617-781-7

2. Mykhaylo V. ZagirnyakZhanna Iv. Romashykhina and Andrii P. Kalinov The diagnostics of induction motor broken rotor bars on the basis of the electromotive force analysis // Monograph – New York, Nova Publisher, 2018. – 203 p. ISBN: 978-1-53612-683-9  (Scopus)

3. М. В. Загірняк, Т. В. Коренькова,А. П. Калінов,А. І. Гладирь, В. Г. Ковальчук Сучасні перетворювачі частоти в системах електропривода: навчальний посібник. Харків: Видавництво «Точка», 2017. 206 с. ISBN 978-617-7470-78-5

___________________________________________________________________________

Навчально-методичні посібники, електронні курси на освітніх платформах (зазначати курси, що мають всю необхідну документацію та пройшли перевірку чи подані на сертифікацію), інші друковані навчально-методичні праці:

1. Мельников В. О., Калінов А. П.,  Методичні вказівкиvщодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Елементи автоматизованого електропривода» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2019. - 56 с.

2. Мельников В. О., Калінов А. П., Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Елементи автоматизованого електропривода» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2018. - 84 с.

3. Мельников В. О., Калінов А. П., Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Елементи автоматизованого електропривода» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2018. - 90 с.

4. Мельников В. О., Калінов А. П., Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Елементи автоматизованого електропривода» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2018. - 38 с.

5. Мельников В. О., Калінов А. П., Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Силова перетворювальна техніка» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2018. - 49 с.

6. Мельников В. О., Калінов А. П., Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Силова перетворювальна техніка» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2018. - 54 с.

___________________________________________________________________________

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

Під керівництвом Калінова А.П. захищено чотири кандидатські дисертації:

1. Мамчур Дмитро Григорович, Діагностика асинхронних двигунів на основі аналізу спектру споживаної потужності. Спеціальність 05.09.01 – електричні машини і апарати, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2011.

2. Мельников Вячеслав Олександрович Поліпшення енергетичних показників електропривода з векторним керуванням при несиметрії обмоток асинхронного двигуна. Спеціальність 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2014.

3. Ромашихіна Жанна Іванівна Діагностика пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів за аналізом електрорушійної сили в обмотках статора. Спеціальність 05.09.01 – електричні машини і апарати, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2016.

4. Костенко Анна Вікторівна, Частотно-регульований електропривод із компенсацією впливу несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна, 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, 2016.

___________________________________________________________________________

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проєкту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах:

Відповідальний виконавець за науковою темою «Розвиток теоретичних основ підвищення енергоефективності електротехнічних комплексів,  розробка методів діагностики та систем корекції енергоспоживання та енергоперетворення у процесі експлуатації та в аварійних режимах» Загірняк М. В., Калінов А.П., Прус В.В., Коренькова Т.В.,та інші Звіт про науково-дослідну роботу, Київ, 2017, № ДР 0115U002529, 2017 – 499 с.

Науковий керівник НДР за темою: "Дослідження роботи у робочому режимі та розрахунок номінальної потужності електродвигунів та кульових млинів ділянки обпалювання ЦВО-1", договір № 518/21 САУЕ-ЕТ - "ЕНЕРГО-ПЛЮС" від 15.12.2021 р.

Рецензент фахового наукового видання "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (http://ees.kdu.edu.ua/).

Член редакційної колегії наукового видання "Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського"

___________________________________________________________________________

Наукове консультування підприємств, установ, організацій, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою):

 1. «Надання рекомендацій з подальшої ефективної експлуатації на основі проведення діагностики та визначення технічного стану електричних машин ЦВО згідно з відомістю дефектів». Договір ВАТ «Полтавський ГЗК» № 3550 від «14» листопада 2014 р. (додаткова угода №1 до договору № 3550 від «18» березня 2015 р.).
 2. «Надання рекомендацій з подальшої ефективної експлуатації АД на основі проведеної діагностики та визначення технічного стану електричних машин ДЗФ згідно з відомістю дефектів». Договір договір ВАТ «Полтавський ГЗК» 
  № 365/(16-17)-«ЕМА-САУЕ-СЕЕМ-ПГЗК» від 14.11.2016 р;
 3. «Розробка комплексу методів випробувань асинхронних двигунів із оптимізацією періоду їх експлуатації в умовах ПРАТ «Полтавський ГЗК». Договір ВАТ «Полтавський ГЗК» № 3209 від 18.09.2017 р.
 4. «Розробка та впровадження системи підвищення енергоефективності електромеханічного комплексу з виробництва склопластикових труб», що виконується на кафедрі систем електроспоживання та енергетичного менеджменту за рахунок коштів замовника (шифр 322/15 «СЕЕМ-УКРІЗОЛІТ»).

___________________________________________________________________________

Апробаційні та/або науково-популярні, та/або консультаційні (дорадчі), та/або науково-експертні публікації з наукової або професійної тематики:

 1. Mykhaylo V. Zagirnyak, Mariia S. Maliakova, and Andrii P. Kalinov Nonactive Current Components Compensation of Low-Voltage Power Supply Systems // Monograph – New York, Nova Publisher, 2020. – 288 p. ISBN: 978-1-53617-781-7
 2. Beres, M., Kalinov, A.A Novel Topology Changing Control Strategy for Interleaved Buck DC-DC Converter Based on Efficiency // Proceedings of the 25th IEEE International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and Practice, PAEP 2020, 2020, 9240874 (Scopus)
 3. Guzan, M., Feher, A., Vince, T., Beres, M., Kalinov, A. Creating an Application in MATLAB to Visualize Changes in Statistical Parameters Proceedings of the 25th IEEE International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and Practice, PAEP 2020, 2020, 9240848 (Scopus)
 4. Zagirnyak, M., Kalinov, A., Melnykov, V. Decrease of the thermal overloads of a variable-frequency electric drive at damages in the electric circuit of an induction motor stator // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 95 NR 5/2019, P. 43-46. doi:10.15199/48.2019.05.11 (Scopus)
 5. Fecko B., Kalinov A. Matlab Model and PI Controler of DC Permanent Magnet Motor // Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2019 Electronic ISBN: 978-1-7281-2569-5 Print on Demand (PoD) ISBN: 978-1-7281-2570-1 DOI: 10.1109/MEES.2019.8896578 (Scopus)
 6. Dziak J., Kalinov A. Simulation of Factory with Alternative Sources Used to Reduce Its Own Power Supply Using Matlab // Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2019 Electronic ISBN: 978-1-7281-2569-5 Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-7281-2570-1 DOI: 10.1109/MEES.2019.8896486 (Scopus)
 7. .Zagirnyak M., Maliakova M., Kalinov A. Automated method for formation and solving the instantaneous power components balances for the analysis of nonlinear electric circuits // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 95 NR 12/2019, P. 233-236 doi:10.15199/48.2019.12.53 (Scopus)
 8. M. Zagirnyak, V. M lnykov, A. Kalinov The review of methods and systems of the fault-tolerant control of variable-frequency electric drives // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 95 NR 1/2019, P. 141-144. doi:10.15199/48.2019.01.36 (Scopus)
 9. M. Zagirnyak, D. Mamchur, A. Kalinov An algorithm for induction motor monitoring system based on electrical signals analysis // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 94 NR 6/2018, P. 15-18. doi:10.15199/48.2018.06.03 (Scopus)
 10. Mykhaylo V. Zagirnyak, Zhanna Iv. Romashykhina and Andrii P. Kalinov The diagnostics of induction motor broken rotor bars on the basis of the electromotive force analysis // Monograph – New York, Nova Publisher, 2018. – 203 p. ISBN: 978-1-53612-683-9  (Scopus)
 11. Maliakova М., Kalinov A. APF control with the use of the direction of the energy flow determination method in the electric circuit with a nonlinear load // IEEE Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2017 International Conference on  15-17 Nov. 2017, P. 220 – 223.
 12. Matej Bereš, Dávid Schweiner, Irena Kováčová, Andrii Kalinov Current Ripple Comparison of Multi and Single Phase Buck-Boost Converters // IEEE Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2017 International Conference on  15-17 Nov. 2017, P. 246 – 249.
 13. Z. Romashykhina, A. Kalinov, Mohamed Z. Qawaqzeh  Analysis of the Electromagnetic Field of an Induction Motor with Broken Rotor Bars // Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES). – Kremenchuk, Ukraine, 2017. – P. 112-116.
 14. Zagirnyak M., Maliakova М., Kalinov A. An analytical method for calculation of passive filter parameters with the assuring of the set factor of the voltage supply total harmonic distortion // PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 93 NR 12b/2017, P. 195-198.
 15. M. Zagirnyak, A. Kalinov, V. Melnykov Variable-frequency electric drive with a function of compensation for induction motor asymmetry // Proceedings – 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), pp. 1–6. ISBN: 978-1-5090-3006-4
 16. Zagirnyak M., Kalinov A., Ogar V., Lotous V. Experimental Assessment of the Accuracy of the Method for Determination the Power on an Induction Motor Shaft // Published in 18th International Conference on Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), 2017, рр.1-4 / DOI: 10.1109 / CPEE.2017.8093054
 17. Zagirnyak M., Maliakova М., Kalinov A. Calculation of the passive filter parameters via the assigned indices of voltage quality // Materialy XXVII Symposzjum Srodowiskowe PTZE’2017 «Zastosowanie electromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie». – Mierzecin, 2017. – P. 268-269.
 18. M. Zagirnyak, A. Kalinov, M. Z. Qawaqzeh, V. Lotous Experimental research of the loading system for an induction motor with the use of a double-fed machine // Przeglad Elektrotechniczny, 2017, R. 93 № 1. P. 173–176 ISSN 0033-2097

___________________________________________________________________________

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

Член громадської організації «Українська асоціація інженерів-електриків» кременчуцького міського осередку.

Член Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE) - міжнародної організації інженерів у галузі електротехніки, радіоелектроніки та радіоелектронної промисловості (member # 98191132). 

___________________________________________________________________________

Досвід практичної роботи за спеціальністю (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності):

1. Виконання проектних робіт електротехнічних та енергетичних об’єктів у якості інженера-проектувальника та головного інженера-проектувальник (кваліфікаційний сертифікат АР № 006867 (від 18.03.2013 р.) відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури за напрямом «Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму».

2. Виконання робіт з проектування, розробкою та впровадженням: систем збудження синхронних генераторів та двигунів; систем автоматизованого електропривода різних технологічних механізмів; автоматизованих систем управління технологічними процесами; систем керування металообробних верстатів та комплексів з ЧПК; систем керування, контролю та диспетчеризації технологічних установок, об’єктів електротранспорту та комунального господарства (з 2017 року і по теперішній час є директором технічним ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГО-ПЛЮС» (м. Кременчук),  з 2019 року і по теперішній час є директором НВТОВ «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» (м. Запоріжжя)).

___________________________________________________________________________

Програми стажування (підвищення кваліфікації):