Техніко-економічне оцінювання технічних рішень

Код модуля: 
 

 

Тип модуля: 
варіативний

 

Семестр: 
Дев’ятий

 

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 22 (лекції — 12, практ. — 10)

 

Лектори: 
доцент, к.т.н. Огарь В.О.

 

Результати навчання:

Знати:

 • принципи аналізу основних економічних показників електромеханічних та енергоємних систем;
 • методи розрахунку техніко-економічної ефективності нової техніки;
 • критерії і показники економічної ефективності;
 • основні показники оцінки техніко-організаційного рівня виробництва;
 • науково-технічні передумови енергоресурсозбереження в електромеханічних і енергоємних системах

Вміти:

 • здійснювати обґрунтований вибір електромеханічної системи;
 • оцінювати експлуатаційні та економічні показники електромеханічних та енергоємних систем в різних режимах роботи;
 • здійснювати якісну і кількісну оцінку нової техніки;
 • оцінювати економічний ефект у виробника;
 • запропоновувати заходи щодо поліпшення техніко-економічних показників електромеханічних та енергоємних систем.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Дисципліна базується на знаннях з курсів „Основи економічної теорії”, „Економіка та організація виробництва”, „Системи енергоресурсозбереження в електроприводі”.

 

Зміст навчального модуля: 

 • Основні напрями науково-технічного прогресу і види нової техніки.
 • Показники технічного рівня і ефективності нової техніки та технологій.
 • Узалагьнюючі показники економічної ефективності.
 • Економічна ефективність та її показники.
 • Порядок складання техніко-економічного обґрунтування.
 • Розрахунок параметрів енергетики.
 • Фактори й резерви підвищення ефективності технічного рішення.
 • Методика економічної оцінки впровадження засобів електрифікації й автоматизації виробництва.
 • Методика оцінки рівня технічної оснащеності й ефективності виробничої діяльності.

 

Рекомендована література: 

 1. Продіус І.П., Філіпова С.В., Захарченко В.І., Балан О.С. Економіка підприємства. Короткий курс. Навчальний посібник. – Харків: Одісей, 2004. –192 с.
 2. Великанов К.М., Власов В.Ф., Карандашова К.С. Экономика и организация производства в дипломных проектах: Учеб. пособие для вузов. – Изд. 3-е доп. и перераб. – Л.: Машиностроение, 1997. – 208 с.
 3. Продіус Ю.І., Гончарук А.Г. Економіка виробництва: Навчальний посібник для студентів економічних і технічних спеціальностей усіх форм навчання. – Одеса: Астропринт, 1998. – 180 с.
 4. Сапиро Е.С. Экономический анализ качества продукции. – М.: Экономика, 1988. – 93 с.
 5. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.
 6. Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 200. – 358 с.
 7. Водяников В.Т. Экономическая оценка энергетики АПК. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ИКФ „ЭКМОС”, 2002. – 304 с.
 8. Маркелова Е.К. Тихомиров А.В., Турова Р.В. и др. Практическая методика определения энергозатрат и энергоемкости производства продукции, а также потребностей в энергоресурсах. – М.: ФГНУ „Росинформагротех”, 2001.
 9. Методические рекомендации по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса. – М.: Экономика 1988.
 10. Варнеке Х. Расчет затрат для инженеров / Х. Варнеке, Х. Буллингер, Р. Хихерт, А. Фегеле; пер. с нем. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 307 с.
 11. Вагин Г.Я. Экономия энергии в промышленности: Учеб. пособие / Г.Я. Вагин, А.Б. Лоскутов. - Н. Новгород.: НИЦЭ., 1998. - 220 с.
 12. Водяников В.Т. Экономическая оценка энергетики АПК. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ИКФ, 2002. – 304 с.
 13. Жежеленко И.В. и др. Эффективные режимы работы электротехнологических установок. − К.: Техніка, 1987. − 183 с.
 14. Ильинский Н.Ф. Энергосбережение в электроприводе. − М.: Энергоатомиздат, 1989. − 127 с.
 15. Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение. − М.: Академия, 2008. – 208 с.
 16. Кузнецов Б. В. Расчеты экономии электроэнергии. − Мн.: Беларусь, 1983. – 80 с.
 17. Лезнов Б. С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздуходувных установках / Лезнов Б. С. – М.: Энергоатомиздат, 2006. – 360 с.
 18. Черникова П.Д. Технико-экономические расчеты и обоснования в дипломных работах (при разработке, производстве и эксплуатации новых электронных радиоприборов). – М.: Высшая школа, 1973. – 192 с.

 

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, контрольна робота, розрахунково-графічна робота, самостійна робота.

 

Методи і критерії оцінювання: 

 • Поточний контроль (80%): опитування на лекціях, практичних заняттях, захист практичних робіт, захист розрахунково-графічної роботи, комплекти тестових завдань для проведення поточного контролю, реферати.
 • Підсумковий контроль (20%): контрольні заходи (залік)

 

Мова навчання: українська