Силова перетворювальна техніка

Код дисципліни:
ЗП-03

 

Тип дисципліни:
вибіркова

 

Семестр: 
третій

 

Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5); аудиторні години – 72 (лекції – 24, лабораторні – 24, практичні – 24)

 

Лектори: 
к.т.н., доцент Мельников Вячеслав Олександрович

 

Результати навчання:

Знати:

 • загальні принципи роботи, властивості та особливості використання напівпровідникових силових перетворювачів для живлення двигунів постійного та змінного струмів.

Вміти:

 • проводити розрахунок та вибір елементів силових напівпровідникових пристроїв;
 • синтезувати нові системи напівпровідникових перетворюючих пристроїв;
 • визначити найбільш доцільні схеми перетворюючих пристроїв для конкретних систем регульованого електропривода.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання):
аудиторне

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:

 • пререквізити: «Вища математика», «Фізика», «Вступ до спеціальності», «Мікроелектронні пристрої електротехнічних систем»
 • кореквізити: «Елементи автоматизованого електропривода», «Теорія електропривода», «Моделювання електротехнічних систем», «Системи керування електроприводом», курсове та дипломне проектування

 

Зміст навчальної дисципліни: 
Класифікація напівпровідникових перетворювачів енергії. Нереверсивні та реверсивні випрямлячі. Інвертори, ведені мережею. Системи імпульсно-фазного керування тиристорними перетворювачами напруги. Імпульсні перетворювачі постійної напруги. Автономні інвертори. Перетворювачі змінного струму. Вибір елементів силової схеми напівпровідникового перетворювача. Режими роботи напівпровідникових елементів. Нагрівання та теплові параметри напівпровідникових елементів. Елементи захисту напівпровідникових перетворювачів. Способи формування сигналів керування транзисторами.

 

Рекомендована література:

 1. Основы промышленной электроники / В. С. Руденко, В. И. Сенько, В. В. Трифонюк. – К. : Вища шк. Головное изд-во, 1985. – 400 с.
 2. Чиженко И. М. Справочник по преобразовательной технике / И. М. Чиженко. – К. : Техніка, 1978. – 447 с. 
 3. Попович М. Г. Електромеханічні системи керування та електроприводи : навч. посібник / М. Г. Попович, О. Ю. Лозинський,  В. Б. Клепіков. – К. : Либідь, 2005. – 680 с.
 4. Семенев Б. Ю. Силовая электроника: от простого к сложному / Б. Ю. Семенев. – М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 416 с.
 5. Семенев Б. Ю. Силовая электроника: профессиональные решения / Б. Ю. Семенев. – М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2011. – 416 с.
 6. Воронин П. А. Силовые полупроводниковые ключи: семейства, характеристики, применение. –М. : Издательский дом Додэка–XXI, 2005. – 384 с.
 7. Мелешин В. И. Транзисторная преобразовательная техника / В. И. Мелешин. – Москва : Техносфера, 2006. – 632 с.

 

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота

 

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (60%): письмові звіти з лабораторних та практичних робіт, опитування.
 • Підсумковий контроль (40%): контрольні заходи.

 

Мова навчання: 
Українська

Освітній рівень: