Спеціальні системи електроприводів

Код модуля: 
 

 

Тип модуля: 
Обов’язковий

 

Семестр: 
шостий, сьомий

 

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 270 (кредитів ЄКТС — 9) аудиторні години — 68 (лекції — 24, лабор. — 22,  практ. — 22)

 

Лектори: 
доцент, к.т.н. Зачепа Ю.В.

 

Результати навчання: 

Знати :

 • особливості роботи та будову спеціальних електричних машин;
 • особливості роботи та будову спеціальних джерел живлення електричних машин в складі електропривода;
 • особливості роботи та будову спеціальних систем електроприводів постійного та змінного струмів.

Вміти :

 • розраховувати статичні, динамічні та енергетичні характеристики спеціальних електричних машин та електроприводів;
 • розраховувати необхідні параметри щодо вибору електромеханічного обладнання для спеціальних систем електроприводів;
 • проводити аналіз отриманих рішень щодо якісних показників роботи електропривода.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Теорія електропривода», «Електричні машини», «Основи релейного захисту та автоматика», «Силова перетворювальна техніка»

 

Зміст навчального модуля: 

 • Основні поняття, мета та задачі курсу.
 • Спеціальні електричні машини постійного струму.
 • Спеціальні асинхронні машини.
 • Спеціальні синхронні машини.
 • Індукційні машини систем синхронного зв’язку – сельсини.
 • Спеціальні електроприводи з керованим моментом.
 • Багатодвигунний електропривод.
 • Точна зупинка спеціальних електроприводів.
 • Спеціальні системи електроприводів з регулювання положення.

 

Рекомендована література: 

 1. Гибкие производственные системы, промышленные роботы, робототехнические комплексы. Практ. пособие. В 14-ти кн. Кн. 14/О.П.Михайлов, Р.Т.Орлова, А.В.Пальцев. Современный электропривод станков с ЧПУ и промышленных роботов; Под ред. Б.И.Черпакова.-М.:Высш. шк.,-1989.-111с.
 2. Адаменко А.И. Однофазные конденсаторные двигатели. -К.: Изд-во АН УССР, 1960.-248с.
 3. Кирилов Ю.И. и др. Эксплуатация и ремонт объемного гидропривода. -М.: Агропромиздат, 1987.-80с.
 4. Аракелян А.К., Соколов М.М. Асинхронный регулируемый электропривод с электрогидравлическим толкателем. -М.:Энергия.-1972.
 5. Сафонов Ю.М. Электроприводы промышленных роботов. -М.: Энергоатомиздат, 1990.-176с.
 6. Соколов М.М., Сорокин Л.К. Электропривод с линейными асинхронными двигателями. -М.: Энергия, 1974.-136с.
 7. Михайлов О.П. Автоматизированный электропривод станков и промышленных роботов: Учебник для вузов. - М.: Машиностроение, 1990. – 340 с.
 8.  Автоматизований електропривод гнучких виробничих модулів: Навч. посібник /В.С. Коцюбинський. – К.: ІЗМН, 1996. – 328 с.
 9. Хрущев В.В. Электрические машины систем автоматики: Учебник для вузов. – 2-изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат, 1985 – 368с.
 10. Свечарник Д.В. Электрические машины непосредственного привода: Безредукторный электропривод. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 208 с.
 11. Управляемые бесконтактные двигатели постоянного тока/ Н.П. Адволоктин, В.Т. Гращенков, Н.И. Лебедев и др. – Л.: Энергоатомиздат, 1984. – 160с.
 12.  Проектирование систем автоматического управления электроприводами : Учебн. пособие для вузов по спец. “Электропривод и автоматизация прмышленных установок” /В.Л.Анхимюк, О.Ф.Опейко.– Мн.: Высш. шк., 1986.– 143 с.
 13. Справочник по проектированию автоматизированного электропривода и систем управления технологическими прцессами./ Под ред. В.И.Круповича, Ю.Г.Барыбина, М.Л.Самовера.– 3-е  изд., перераб. и доп. – М.: Энергоиздат, 1982.– 416 с.
 14. Александров Н.Н. Электрические машины и микромашины. – М.: Колос, 1983.– 384 с., ил.
 15. Волков Н.И. Миловзоров В.П. Электромашинные устройства автоматики: Учебн. для вузов по спец. «Автоматика и телемеханика» – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Высш. шк., 1986.– 335 с., ил.
 16. Штёлтинг Г. Байссе А. Электрические микромашины: Пер. с нем. – М.: Энергоатомиздат, 1991.– 229 с., ил.
 17. Ямамура С. Теория линейных асинхронных двигателей: Пер. с англ., -Л.: Энергоатомиздат, 1983.-180с.

 

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

 

Методи і критерії оцінювання: 

 • Поточний контроль (80%): опитування на лекціях, лабораторних та практичних заняттях, захист лабораторних та практичних робіт, комплекти тестових завдань для проведення поточного контролю, реферати.
 • Підсумковий контроль (20%): контрольні заходи (іспит).

 

Мова навчання: 
українська