Цифрові системи керування

Код модуля: 
 

 

Тип модуля: 
вибірковий

 

Семестр: 
Восьмий

 

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5) аудиторні години — 26 (лекції — 10, лабор. — 8,  практ. — 8)

 

Лектори: 
доцент, к.т.н. Зачепа Ю.В.

 

Результати навчання: 

Знати :

 • основні поняття про цифрові системи керування;
 • види сигналів, їх перетворення і обробку
 • математичний апарат для дослідження цифрових систем
 • основи моделювання цифрових систем керування

Вміти :

 • визначати дискретні передавальні функції елементів систем керування;.
 • розв’язувати різницеві рівняння за диференційними рівняннями систем керування;
 • визначати дискретні передавальні функції імпульсних систем;
 • виконувати пряме та зворотне z-перетворення функцій;.
 • виконувати моделювання дискретних пристроїв.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Теорія автоматичного керування», «Системи керування електроприводами», «Силова промислова техніка»

 

 

Зміст навчального модуля: 

 • Вступ. Мета і задачі курсу
 • Структури електроприводів з цифровим керуванням
 • Математичний апарат аналізу і синтезу цифрових систем керування електроприводом
 • Математичний опис елементів цифрових електроприводів
 • Синтез цифрових регуляторів електроприводів
 • Алгоритми цифрових регуляторів електроприводів
 • Методи дослідження показників якості цифрових систем керування електроприводом
 • Вибір комплексу технічних засобів для реалізації цифрових систем керування

 

Рекомендована література: 

 1. Євстіфєєв В.О. Теорія автоматичного керування. За редакцією д.т.н., професора
  Д.Й. Родькіна. Частина друга. Спеціальні системи автоматичного керування. Навчальний посібник. – Кременчук: КДПУ, 2005. – 185 с., іл.
 2. Изерман Р. Цифровые системы управления, пер. с англ. – М.: Мир, 1984 – 541 с.
 3. Куо Б. Теория и проектирование цифровых систем управления. – М.: Машиностроение, 1986 – 447с.
 4. Волгин Л.Н. Оптимальное дискретное управление динамическими системами / Под редакцией П.Д. Крутько – М.: Наука, 1986.
 5.  Бесекерський В.А. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления, - М.: Наука, 1972 – 587 с.
 6.  Романенко В.Д., Игнатенко Б.В., Адаптивное управление технологическими процесами на базе микроЭВМ, - Киев: Вища школа, 1990.

 

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

 

Методи і критерії оцінювання: 

 • Поточний контроль (80%): опитування на лекціях, лабораторних та практичних заняттях, захист лабораторних та практичних робіт, комплекти тестових завдань для проведення поточного контролю, реферати.
 • Підсумковий контроль (20%): контрольні заходи (іспит).

 

Мова навчання: 
українська

Освітній рівень: