Автоматизовані системи контролю та обліку енергоресурсів

Код модуля: 
 

 

Тип модуля: 
Обов’язковий

 

Семестр: 
Дев’ятий, десятий

 

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 270 (кредитів ЄКТС — 9) аудиторні години — 68 (лекції — 24, лабор. — 22,  практ. — 22)

 

Лектори: 
доцент, к.т.н. Зачепа Ю.В.

 

Результати навчання: 

Знати :

 • склад та технічні характеристики основного технологічного обладнання для створення сучасних автоматизованих систем контролю та обліку електроспоживання на різних електроенергетичних об'єктах,
 • вимоги в області проектування, монтажу, налагодження та експлуатації подібних автоматизованих систем з урахуванням умов функціонування оптового і роздрібного ринків електроенергії і потужності.

Вміти:

 • здійснювати вибір технологічного обладнання сучасних АСКОЕ на енергооб'єктах з урахуванням сукупності критеріїв,
 • володіти основними принципами проектування установки даного обладнання на підприємствах енергетичної галузі, промислових підприємствах і об'єктах житлово-комунального господарства.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Автоматизація типових технологічних процесів», «Електричні системи та мережі», «Економіка та організація виробництва

 

Зміст навчального модуля: 

 • Основні поняття, мета та задачі курсу.
 • Графіки навантаження. Поняття максимуму навантаження.
 • Теоретичні основи оцінки витрат та споживання електричної енергії.
 • Організація електроспоживання.
 • Склад та функції існуючих систем контролю та обліку енергоресурсів.
 • Архітектура та технічні характеристики мікропроцесорних пристроїв в системах автоматизованого обліку енергоресурсів.
 • Технічні характеристики лічильників-сенсорів в системах автоматизованого обліку енергоресурсів.
 • Комбіновані інтелектуальні лічильники-сенсори в системах автоматизованого обліку енергоресурсів.
 • Архітектура та програмно-апаратні засоби сучасних автоматизованих систем контролю та обліку енергоресурсів.
 • Автоматизовані системи розрахунку зі споживачами (біллінгові системи).
 • Автоматизація контролю відключення електроенергії.
 • Техніко-економіна ефективність автоматизованих систем контролю та обліку енергоресурсів.

 

Рекомендована література: 

 1. Комплексна державна программа енергозбереження України. – К., 1996.
 2. А. Гуртовцев. Комплексная автоматизация энергоучёта на промышленных  предприятиях и хозяйственных  объектах. –  Современные технологии автоматизации. – 1999, № 3, с. 34 – 47.
 3. Н. Титов, В. Прохватилов, Н. Черемисин, В. Зубко. Состояние и основные направления  развития  распределительных  электрических  сетей Украины. ТЭК, № 5, 2003, с. 47 – 49.
 4. Правила  пользования  электрической  и  тепловой  энергией. – М.: Энергоиздат, 1982, 112с.
 5. Правила користування електричною енергиєю. Київ. 2002 рік.
 6. Е.  Рожков.  Электронные  счётчики  электроэнергии  бытового  и промышленного назначения. ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес. –1998, -№ 1. – с. 29 – 32.
 7. А.  Аганичев.,  Д.  Панфилов,  М.  Плавич.  Цифровые  счётчики электрической энергии // Chip news/ - 2000. - № 2. – с. 18 – 22.
 8. В. Квитка, Н. Черемисин, В. Зубко, Н. Титов, В. Прохватилов. Системный подход в разработке АСУ электрическими сетями на  примере ГАЭК “Харьковоблэнерго”. Энергетика и электрификация, 1999, № 7, с. 14 – 19.
 9. И. Фурман. Программируемые  контроллеры  промышленного назначения. Учебное пособие. – К., 2000, - 228 с.
 10. В.  Дерзский.  Экспертиза  структуры  потерь  электроэнергии  в распределительных сетях Минтопэнерго // Энергетика и Электрификация. –2002. - №4. – С.  18-22.
 11. Ю. Красовский, В. Кулик, П. Лежнюк. Керування  втратами електроенергії  у  розподільних  мережах  з  використанням  АСКОЕ.  –  Вісник ХДТУСГ, вып. 19, т.1., с. 99-107.
 12. Ю. Железко, А. Артемьев, О. Савченко. Расчет технологических потерь электроэнергии в электрических сетях // Энергетик. – 2003. - №2. – С. 29-33.
 13. Инструкция  по  расчету  и  анализу  технологического  расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений. – М.: СПО «Союзтехэнерго», 1987.
 14. Зниження втрат електроенергії у сільському господарстві / В. Бебко, С. Меженний,
  В. Стафійчук, В. Юрчук. – Київ: Урожай, 1987.
 15. Ю.  Железко.  Методы  расчета  технических  потерь  электроэнергии  в сетях
  380/220 В // Электрические станции. - №1. – 2002. – С.14-20.
 16. В. Пейзель, А. Степанов. Расчет технических потерь энергии в распределительных  электрических сетях с использованием информации АСКУЭ и АСДУ // Электричество. – 2002. - №3. – С. 10-15.
 17. В. Рощин. Схемы включения счётчиков электрической энергии. – М.; НЦ ЭНАС, 2002, – 64с.

 

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

 

Методи і критерії оцінювання: 

 • Поточний контроль (80%): опитування на лекціях, лабораторних та практичних заняттях, захист лабораторних та практичних робіт, комплекти тестових завдань для проведення поточного контролю, реферати.
 • Підсумковий контроль (20%): контрольні заходи (іспит).

 

Мова навчання: 
українська