Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

Код модуля: 
ЕПК

 

Тип модуля: 
Вибірковий

 

Семестр: 
Сьомий, восьмий

 

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 225 (кредитів ЄКТС — 7,5); аудиторні години — 76 (лекції — 28, лаб. – 24, практ. – 24)

 

Лектори: 
доцент, к.т.н., Коренькова Тетяна Валеріївна, доцент, к.т.н., Сердюк Олександр Олександрович

 

Результати навчання: 

Знати:

 • режими роботи: електроприводів насосних станцій, компресорних і вентиляційних установок; електроприводів конвеєрів, транспортерів, ескалаторів, електроприводів прокатних станів, ковальсько-пресових машин, різального електрообладнання, металообробних верстатів;
 • електромеханічного обладнання електротранспорту, підіймальних установок, електроприводів механізмів кар’єрних екскаваторів, гусеничних драглайнів, роторних екскаваторів, промислових роботів, маніпуляторів;
 • вимоги до електроприводу;
 • особливості розрахунку і вибору електродвигуна для промислових механізмів та установок;
 • силову частину та принципи управління, технічні характеристики електромеханічного обладнання енергоємних виробництв;
 • принципи формування статичних та динамічних характеристик електроприводів механізмів та установок енергоємних виробництв;
 • принципи економії електроенергії в промислових установках;
 • типові схеми керування електроприводами промислових механізмів  та установок;

Вміти:

 • визначати раціональний режим роботи промислових механізмів  та установок;
 • виконувати розрахунок потужності електродвигунів технологічних установок та машин;
 • здійснювати вибір раціональної системи електроприводу;
 • визначати ефективність роботи електроприводів;
 • виконувати моделювання електроприводів технологічного призначення на персональному комп’ютері з метою визначення статичних та динамічних характеристик електромеханічного обладнання.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

 • пререквізити: Основи електромеханіки», «Теоретичні основи електротехніки», «Технологічні комплекси енергоємних виробництв», «Теорія електропривода», «Теорія автоматичного керування», «Моделювання електромеханічних систем», «Промислові машини та комплекси енергоємних виробництв»;
 • кореквізити: курсове та дипломне проектування.

 

Зміст навчального модуля: 
Класифікація енергоємних промислових механізмів. Електромеханічне обладнання механізмів безперервного транспорту (МБТ). Електромеханічне обладнання насосних, вентиляторних і компресорних установок. Електромеханічне обладнання прокатних станів, ковальсько-пресових машин, різального електрообладнання, промислових маніпуляторів. Електромеханічне обладнання магістрального (електровози), приміського (електропоїзда), промислового (рейковий і безрейковий) і міського (трамваї, тролейбуси, метро) електротранспорту. Електромеханічне обладнання металорізальних верстатів. Електромеханічне обладнання підіймальних установок. Електромеханічне обладнання механізмів екскаваторів. Тенденції розвитку сучасного ЕП технологічних механізмів та установок.

 

Рекомендована література: 

 1. Белов М. П., Новиков В. А., Рассудов Л. Н. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов. – М.: Академия, 2007. – 576 с.
 2. Онищенко Г. Б. Автоматизированный электропривод промышленных установок. – М.: РАСХН, 2001. – 520 с.
 3. Смирнитский Б.В. Автоматизированный электропривод типовых промышленных механизмов. – Харьков: ХГПУ, 1998. – 380 с.
 4. Справочник по автоматизированному электроприводу. Под ред. Елисеева В.А., Шинянского А.В. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 626 с.
 5. Есаков В.П. Электрооборудование и электропривод промышленных установок. – К.: Вища школа, 1981. – 248 с.
 6. Ключев В.И., Терехов В.М. Електропривод і автоматизація загальнопромислових механізмів. – М.: Енергія, 1980. – 360 с.
 7. Соколов М.М. Автоматизований електропривод загальнопромислових механізмів. – М.: Енергія, 1976. – 488 с.
 8. А.С.Сандлер. Электрооборудование и автоматизация металлорежущих станков. – М.: Высшая школа, 1972. – 440 с.
 9. Т.В. Коренькова. Насоси. Особливості включення. Характеристики насосів і режимів енергоспоживання при перемінній швидкості обертання. Навчальний посібник. – Кременчук: КДПУ, 2002. – 56 с.
 10. Коренькова Т.В. Техніко-економічне обґрунтування ефективності використання системи ТРН-АД в електроприводі насосних установок з паралельним включенням турбомеханізмів. – Кременчук: КДПУ, 2002. –36 с.
 11. Коренькова Т.В., Огарь В.О. Методичні вказівки щодо практичних і самостійних занять з навчальної дисципліни «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.092200 – «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» (у тому числі скорочений термін навчання).
  – Кременчук: КДПУ, 2007. – 93 с.
 12. Коренькова Т.В., Огарь В.О., Алєксєєва Ю.О. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 7.092204 – «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» (у тому числі скорочений термін навчання). – Кременчук: КДПУ, 2007. – 61 с.
 13. Коренькова Т.В., Лузан П.В., Михайличенко Д. А., Перекрест А.Л., Сердюк О.О. Системи реґулювання параметрів та підвищення ефективності роботи насосних, вентиляторних та компресорних установок: Навч. посібник. – Кременчук: КДПУ, 2006. – 152 с.
 14. Коренькова Т.В., Алєксєєва Ю.О., Гладир А.І. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.092200 – «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» (у тому числі скорочений термін навчання). – Кременчук: КДПУ, 2008.
 15. Коренькова Т. В., Гладир А. І., Алєксєєва Ю.О. Практикум та тестові завдання з автоматизованого електропривода типових промислових механізмів: навчальний посібник: навч. посібник. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О. В., 2014. – 192 с.
 16. Коренькова Т.В., Сердюк О.О., Ковальчук В.Г. Автоматизований електропривод насосних та вентиляторних установок у задачах енергоресурсозбереження: навч. посібник. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О. В., 2014. – 198 с.

 

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота

 

Методи і критерії оцінювання: 

 • Поточний контроль (60%): письмові звіти з лабораторних та практичних робіт, усне та письмове опитування
 • Підсумковий контроль (40%): контрольні заходи

 

Мова навчання: 
українська