ЕП з автономними джерелами живлення

Код модуля: 
 

 

Тип модуля: 
варіативний

 

Семестр: 
сьомий

 

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —144 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 60 (лекції — 36, лабор. — 12, практ. — 12)

 

Лектори: 
Старший викл. Хребтова О.А.

 

Результати навчання: 

Знати:

 • особливості роботи, переваги та недоліки, перспективи розвитку автоматизованих систем на базі тягових електродвигунів;
 • принципи побудови та налагодження електромеханічних трансмісій з електроприводами постійного та змінного струму;
 • принципи реалізації пускових та гальмівних режимів роботи тягових електродвигунів з автономними джерелами живлення;

Вміти:

 •  розраховувати необхідні параметри тягових електроприводів;
 • розраховувати статичні, динамічні та енергетичні характеристики тягових електродвигунів постійного та змінного струму;
 • здійснювати обґрунтування та вибір елементів силових та керуючих кіл електроприводів при живленні від автономних джерел;
 • проводити налагодження систем автоматизованого електроприводу з автономними джерелами живлення.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Дисципліна «ЕП з автономними джерелами живлення»  базується на знаннях з курсів підготовки молодшого спеціаліста, а саме: «Силова перетворювальна техніка», «Теорія автоматичного керування», «Теорія електроприводу», «Системи керування ЕП».

 

Зміст навчального модуля: 

 • Призначення, структура та основні елементи тягового електроприводу.
 • Джерела енергії тягового електроприводу.
 • Тягові та гальмівні характеристики електроприводів з автономними джерелами живлення.
 • Пуск та способи регулювання швидкості тягових електроприводів.
 • Гальмування тягових електроприводів з автономними джерелами живлення.
 • Основні структури електромеханічних передач тягового приводу.
 • Електромеханічні трансмісії гібридних легкових автомобілів.

 

Рекомендована література: 

 1. Электромобили (методы расчета) : Учебное пособие / Б.П. [Бусыгин Б.П.]. – М.: Московский автомобильно-дорожный институт, 1979. – 72 с.
 2. Использование электрической энергии [Электротехнический справочник в 4 т. Т. 4] / Под общей редакцией В.Г. Герасимова и др. – 9-е изд., стер. – М.: Издательство МЭИ, 2004. – 696 с.
 3. Щетина В.А. Электромобиль: Техника и экономика / В.А. Щетина, Ю.Я. Морговский, Б.И. Центер, В.А. Богомазов. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1987. – 253 с.
 4. Розенфельд В.Е. Теория электрической тяги / В.Е. Розенфельд, И.П. Исаев, Н.Н. Сидоров,, М.И. Озеров; Под ред. И.П. Исаева. – М.: Транспорт, 1995. – 294 с.
 5. Байрыева Л.С. Электрическая тяга: Городской наземный транспорт : Учебник [для техникумов] / Л.С. Байрыева, В.В. Шевченко. – М.: Транспорт, 1986. – 206 с.
 6. Слепцов М.А. Основы электрического транспорта : Учебник [для студ. высш. учеб. заведений] / М.А. Слепцова, Г.П. Долаберидзе, А.В. Прокопович и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с.
 7. Электрооборудование машин напольного безрельсового электротранспорта. – М.: Инфорэлектро, 1972. – 200 с.

 

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

 

Методи і критерії оцінювання: 

 • Поточний контроль (80%): опитування на лекціях, лабораторних та практичних заняттях, захист лабораторних та практичних робіт, комплекти тестових завдань для проведення поточного контролю, реферати.
 • Підсумковий контроль (20%): контрольні заходи (Іспит)

 

Мова навчання: 
українська

Освітній рівень: