Мікропроцесорні пристрої

Код модуля: 
ЕПК

 

Тип модуля: 
вибірковий

 

Семестр: 
четвертий

 

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 240(кредитів ЄКТС — 8); аудиторні години — 80 (лекції — 36, лаб. — 44)

 

Лектори: 
ст. викладач, к.т.н. Кравець Олексій Михайлович

 

Результати навчання:

Знати:

 • сучасний стан і можливості елементної бази мікропроцесорної техніки;
 • типову структуру, склад та основні характеристики загальновживаних мікропроцесорних комплектів і мікро-ЕОМ;
 • особливості програмування мікропроцесорних систем;
 • принципи апаратної побудови та програмної реалізації мікропроцесорних систем модульної структури;
 • методи використання мікропроцесорної техніки при проектуванні засобів і систем управління об’єктами та процесами;
 • основні інтерфейси ЕОМ та промислові інтерфейси на рівні можливості побудови на їх основі модулів контролю та управління.

Вміти:

 • розробляти структурні та принципові схеми мікропроцесорних систем та мікро-ЕОМ;
 • проектувати системи обробки інформації з використанням мікропроцесорних комплектів, мікроконтролерів і мікро-ЕОМ;
 • розробляти алгоритми і програми типових обчислювальних операцій та операцій керування;
 • розробляти програмне забезпечення мікропроцесорних систем та мікро-ЕОМ;
 • вибирати та розробляти периферійні пристрої та інтерфейси;
 • проводити технічне обслуговування мікро-ЕОМ, обладнання та пристроїв із убудованими мікропроцесорами і мікро-ЕОМ.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

 • пререквізити: «Мережеві технології в управлінні технічними системами», «Основи збору, передачі  та обробки інформації», «Мікропроцесорні пристрої», «Проектування пристроїв і систем керування»;
 • кореквізити: дипломне проектування, магістерські дисертаційні роботи.

 

Зміст навчального модуля:
Побудова, програмування мікропроцесорних систем на базі мікропроцесорного комплекту К1810 (Intel 8086). Інтерфейси персонального комп’ютера, мікропроцесорних систем.

 

Рекомендована література:

 1. Пухальский Г.И. Проектирование микропроцессорных систем. – Санкт-Петербург: 2001.
 2. Шовкопляс Б.В. Микропроцессорные структуры. – М.: Радио, 1986.
 3. Корячко В.П. Микропроцессоры и микро-ЭВМ в радиоэлектронных средствах, – М.: 1990.
 4. Балашов Е.П., Григорьев В.Л., Петров Г.А. Микро- и мини- ЭВМ. - Л.: 1984.
 5. Балашов Е.П., Пузанков Д.В. Микропроцессоры и микропроцессорные системы. – Л.: 1981.
 6. Гук М. Интерфейсы ПК. Cправочник. – Санкт-Петербург: 1999.
 7. Микропроцессоры. В 3-х кн. Кн.1 Архитектура и проектирование микро-ЭВМ. Организация вычислительных процессов. / Под ред. Преснухина Л.Н. – М.: 1986.
 8. Каган Б.М., Сташин В.В. Основы проектирования микропроцессорных устройств автоматики. – М.: 1987.
 9. Ткаченко С.Н. и др. Основы построения микропроцессорных систем. – М: 1987.
 10.  Арсентьев Ю.Н., Журавлев В.М. Проектирование систем логического управления на микропроцессорных средствах. – М.: 1991.
 11.  Лихтцендер Б.Я., Кузнєцов В.Н. Микропроцессоры и вычислительные устройства в радиотехнике. – К: 1988.
 12.  Токхайм Р. Микропроцессоры: Курс и упражнения. / Пер. с англ. – М.:1988.
 13.  Проектирование микропроцессорной электронно-вычислительной аппаратуры. – К.: 1988.
 14.  Соломатин Н.М. и др. Выбор микро-ЭВМ для информационных систем. – М.: 1987.
 15.  Самофалов  К.Г., Викторов О.В. Микропроцессоры: Б-ка инженера. – К.: 1989.
 16.  Казаренов Ю.М. и др. Микропроцессорный комплект К1810. Структура, программирование, применение: Справочная книга. – М.: 1990.

 

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

 

Методи і критерії оцінювання: 

 • Поточний контроль (60%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (40%): контрольні заходи

 

Мова навчання: 
українська