Теорія автоматичного управління

Тип модуля: 
Обов’язковий

 

Семестр: 
п’ятий, шостий

 

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин – 288 (кредитів ЄКТС – 9,6) аудиторні години – 84 (лекції – 48, лабор. – 12,  практ. – 24)

 

Лектори: 
доцент, к.т.н. Сергієнко С А.,
ст. викладач Юдіна Г. Г.

 

Результати навчання: 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

 • принципи  побудови систем управління різними технологічними об’єктами;
 •  основні елементи, що входять до складу систем та їх математичний опис;
 • методи дослідження стійкості і якості перехідних процесів;
 • методи підвищення точності САУ;
 • методи корекції САУ шляхом введення коректувальних пристроїв і додаткових контурів зворотного зв’язку, які забезпечать необхідну якість управління;

Вміти:

 • будувати функціональні і структурні  схеми САУ;
 • визначати передавальні функції динамічних ланок і розімкнених та замкнених систем управління; розраховувати і будувати частотні характеристики  окремих ланок і систем в цілому;
 • досліджувати стійкість САУ за алгебраїчними та частотними критеріями стійкості; визначати запаси стійкості за фазою і амплітудою;
 • виконувати синтез коректувальних пристроїв;
 • отримувати криві перехідних процесів; досліджувати системи управління  на ПЕОМ;
 • робити кваліфікований висновок про роботу системи управління.

 

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Вища математика», «Теоретичні основи електротехніки», «Моделювання електромеханічних систем».

 

Зміст навчального модуля: 

 • Основні поняття і визначення.
 • Математичний опис систем автоматичного управління.
 • Типові динамічні ланки, їх диференціальні рівняння, передавальні функції, часові і частотні характеристики.
 • Структурні схеми та частотні характеристики лінійних безперервних систем.
 • Стійкість лінійних безперервних систем автоматичного управління.
 • Методи оцінки якості регулювання лінійних систем .
 • Забезпечення стійкості, підвищення якості регулювання, синтез лінійних САУ.
 • Поняття про нелінійні САУ. Властивості й методи дослідження нелінійних САУ.
 • Методи дослідження автоколивань та стійкості нелінійних систем.
 • Поняття про імпульсні САУ. Математичний апарат для дослідження імпульсних САУ.
 • Передавальні функції та частотні характеристики імпульсної системи.
 • Стійкість імпульсних систем. Якість імпульсних систем. Корекція імпульсних систем.

 

Рекомендована література: 

 1. Воронов А. А. Теория автоматического управления. Часть 1.  – М.: Высшая школа, 1986. – 367 с.
 2. Воронов А. А. Теория автоматического управления. Часть 2.  – М.: Высшая школа, 1986. – 504 с.
 3. Зайцев П. Ф. Основы автоматического управления и регулирования. – Киев: Техника, 1977. – 423 с.
 4. Иващенко Н. Н. Автоматическое регулирование. – М.: Машиностроение, 1978. – 607 с.
 5. Євстіфєєв В. О. Теорія автоматичного керування. Частина 1. Безперервні лінійні та нелінійні системи. Навчальний посібник. – Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2006. – 288 с.
 6. Євстіфєєв В. О. Теорія автоматичного керування. Частина 2. Спеціальні системи автоматичного керування. Навчальний посібник. – Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2007. – 224 с.
 7. Попович М. Г., Ковальчук О. В. Теорія автоматичного керування. – Київ: Либідь, 1997. – 544 с.
 8. Топчеев Ю. И. Задачник по теории автоматического регулирования. – М.: Машиностроение, 1977. – 592 с.
 9. Солодовников В. В. Основы теории и элементы систем автоматического регулирования. – М.: Машиностроение, 1985. – 536 с.
 10. Яшугин Е. А. Теория линейних непрерывных систем автоматического управления в вопросах и ответах.  – Мінськ: Вышэйшая школа, 1986. – 224 с.
 11. Бесекерский В. А. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления. – М.: Наука, 1972. – 587 с.

 

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота.

 

Методи і критерії оцінювання: 

 • Поточний контроль (80%): опитування на лекціях, лабораторних та практичних заняттях, захист лабораторних робіт та курсової роботи, комплекти тестових завдань для проведення поточного контролю, реферати.
 • Підсумковий контроль (20%): контрольні заходи (диференційований залік, іспит).

 

Мова навчання: 
українська