На  сайт КрНУ             

Зачепа Юрій Володимирович

Zachepaдоцент кафедри, заступник директора ІЕЛІІТ з навчально-методичної та педагогічної роботи  

кандидат технічних наук

      

        

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Стаж роботи у ЗВО IV рівня акредитації: 18 років

Контактні дані: ел.адреса zip1981@ukr.net, iuriizachepa@gmail.com

                           телефон +38(096)1588942 (Viber, Telegram, WhatsApp)

______________________________________________________________________________

В 2003 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. З 2003 року працював асистентом, а з 2007 року – старшим викладачем в КНУ кафедри систем автоматичного управління і електроприводу. В 2014 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи за темою «Асинхронний електропривод при живленні від автономного асинхронного генератора співставної потужності» та отримав вчений ступінь кандидата технічних наук. Цього ж року переведений на посаду доцента кафедри. В 2015 році отримав вчене звання доцента кафедри систем автоматичного управління і електроприводу. З 2015 року обіймає посаду заступника директора інституту електричної інженерії та інформаційних технологій КрНУ.

Основний напрям наукової діяльності: розробка та дослідження автономних формованих джерел енергопостачання.

Перелік дисциплін, що викладає: вступ до спеціальності; спеціальні системи електроприводу; автоматизовані системи контролю та обліку енергоресурсів, математичні методи та системи оптимального керування; робототехнічні системи та промислові роботи; інтелектуальні системи керування електромеханічними системами.

______________________________________________________________________________

Публікаційна діяльність:

Зачепа Ю.В. має 105 публікацій, з них 98 наукового характеру, у т.ч. 42 статті у фахових виданнях, 21 стаття у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, 3 монографії, 1 підручник та 2 навчальних посібника.

Індекс цитування та індекс Гірша за Scopus = 231 / 11.

Індекс цитування та індекс Гірша за Web of Science = 28 / 3.

Індекс цитування за Google Scholar = 279 / 10.

______________________________________________________________________________

Науково-професійна діяльність:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1. Chenchevoi V., Kuznetsov V., Kuznetsov V., Zachepa Y., Chencheva O., Chornyi O.,
Kovzel M., Kovalenko V., Babyak M., Levchenko S. Development of mathematical models of energy conversion processes in an induction motor supplied from an autonomous induction generator with parametric non-symmetry. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021. 4 (8 (112)). Р.67–82. (Scopus)

2. Tytiuk V., Chornyi O., Zachepa Yu., Kuznetsov V., Tryputen M.  Control of the start of high-powered electric drives with the optimization in terms of energy efficiency. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. № 5. Р. 101-108. (Scopus)

3. Чорний О.П., Зачепа Ю.В., Мазуренко Л.І., Буряковський С.Г., Ченчевой В.В., Зачепа Н.В. Локальні автономні джерела енергопостачання для умов надзвичайних ситуацій. Технічна електродинаміка, №5. 2020. Р. 45–48. (Scopus)

4. Tytiuk V., Chornyi O., Baranovskaya M., Zachepa Yu., Serhiienko S., Tsvirkun L., Kuznetsov V., Tryputen N. Synthesis of a fractional-order Piλdμ-Controller for a closed system of switched reluctance motor control. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019. № 2 (2-98). Р. 35-42. (Scopus)

5. Zagirnyak M., Prus V., Rodkin D., Zachepa Yu., Chenchevoi V. A refined method for the calculation of steel losses at alternating current. Archives of Electrical Engineering, 2019. № 68 (2). Р. 295-308. (Scopus)

6. Zagirnyak M., Zachepa Yu., Chornyi O., Chenchevoi V. The autonomous sources of energy supply for the liquidation of technogenic accidents. Przeglad Elektrotechniczny, 2019. № 95 (5 В). Р. 47-50. (Scopus, Web of Science)

______________________________________________________________________________

Наукові публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України:

1. Зачепа Ю.В., Чорний О.П., Зачепа Н.В., Хребтова О.А., Сергієнко І.С., Ченчевой В.В., Поднебенна С. К. Методика вибору механічного пристрою спряження частот обертання колеса транспортного засобу та валу асинхронного генератора за умови його гарантованого збудження. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Кременчук: КрНУ, 2021. Вип. 1/2021 (53). С. 8–14.

2. Chornyi O., Tytiuk V., Zachepa Yu., Kuznetsov V., Tryputen M., Nadtochyi V. Effect of uncertainty of the parameters of a synchronous motor mathematical model on the parametric and numerical stability of its solutions and calculation of dynamic modes. Energy. Series: "Modern problems of power engineering and ways of solving them". Georgian technical university faculty of power engineering and telecommunication. Tbilisi, Georgia, 2020. № 4 (96). P.38–45.

3. Ченчевой В. В., Ченчева О. О., Зачепа Ю. В., Яцюк Р. П., Куцевол В.І., Некрасов А.В., Федь М.Г. Математична модель асинхронного генератора з урахуванням високого насичення магнітної системи. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Кременчук: КрНУ, 2020. Вип. 4/2020 (52). С. 40–46.

4. Зачепа Ю.В., Черный А.П., Зачепа Н.В., Буряковський С.Г. Уточненный метод расчета нагрузочных характеристик асинхронного генератора с емкостным возбуждением. Вестник Карагандинского государственного индустриального университета. Тимертау, 2019. № 4 (27). С. 123-134.

5. Zachepa N., Zachepa Yu. Virtual gage for analysis of energy conversion quality in electromechanical systems. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Харків, 2017. Вип. 27. С. 415–418.

6. Zachepa Yu., Zachepa N., Susik D. Measuring indicators of energy processes in the asynchronous generator on the basis of the virtual model in the LABVIEW software. Електромеханічні і енергозберігаючі системи: щоквартальний науково-виробничий журнал. Кременчук, 2017. Вип. 2 (38). С. 26–32.

______________________________________________________________________________

Патенти на винахід, деклараційні патенти на винахід чи корисну модель, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

1. Зачепа Ю.В., Чорний О. П., Мазуренко Л.І., Зачепа Н.В., Ченчевой В.В. Метод визначення навантажувальних характеристик асинхронного електрогенератора та емностей конденсаторів для його збудження, методика їх розрахунку. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98239, від 18.06.2020 р.

2. Зачепа Ю.В., Чорний О. П., Буряковський С.Г., Зачепа Н.В. Метод вибору модулю механічного зв’язку локального автономного джерела енергопостачання та методика розрахунку діаметру передавальних валків за умови гарантованого збудження асинхронного електрогенератора. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98236, від 18.06.2020 р.

3. Зачепа Ю.В., Чорний О. П., Буряковський С.Г., Зачепа Н.В. Метод визначення максимально-допустимої частоти обертання валу двигуна внутрішнього згоряння та методика її розрахунку для забезпечення умови гарантованого збудження асинхронного електрогенератора. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98236, від 18.06.2020 р.

4. Зачепа Ю.В., Чорний О.П, Зачепа Н.В. Формовані автономні джерела енергопостачання для умов бойових дій та ліквідацій аварій техногенного характеру. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 95401, дата реєстрації 17.01.2020.

5. Зачепа Ю.В., Зачепа Н.В., Богодист А.О., Чернов Д.Є., Каленик С.В., Сусік Д.Ю. Компютерна програма "Дизель-генераторна установка з асинхронним генератором. Деклараційний патент на авторський твір № 96003, Україна, G05D 23/19. Заявл. 08.12.17. Опубл. 12.05.18, Бюл. № 1. 12 с.

______________________________________________________________________________

Підручники, навчальні посібники, монографії:

1. Zachepa Iu., Chornyi O., Perekrest A., Zachepa N., Chenchevoi V. Power supply for educational institutions: efficiency and alternatives. Collective monograph /edited by M. Sotnyk, Doctor of Technical Sciences. – Hamilton, Canada, Accent Graphics Communications & Publishing, 2020. 146 p. ISBN 978-1-77192-572-3

2. Чорний О.П, Артеменко А.М., Кравець А.М., Сергієнко С.А., Зачепа Ю.В. Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами. Навчальний посібник. – Кременчуг: ЧП Щербатых А. В., 2020. – 104 с.ISBN 978-617-639-267-5

3. Загирняк М.В., Зачепа Ю.В., Родькин Д.И., Черный А.П., Ченчевой В.В. Электроприводы с энергоснабжением от автономных асинхронных генераторов: монография. Кременчуг: ЧП Щербатых А. В., 2019. 200 с. ISBN 978-617-639-226-2

4. Ченчевой В.В., Родькин Д.И., Зачепа Ю.В., Черный А.П. Автономный нерегулируемый асинхронный генератор с высоконасыщенной магнитной системой: монография. Кременчуг: ЧП Щербатых А. В., 2019. 210 с. ISBN 978-617-639-246-0

5. Чорний О. П., Зачепа Ю. В., Титюк В. К., Чорна О. А. Моніторинг і діагностика електромеханічних об’єктів. Навчальний посібник. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О.В., 2019. – 87 с.

______________________________________________________________________________

Навчально-методичні посібники, електронні курси на освітніх платформах, інші друковані навчально-методичні праці:

1. Електронні курси «Спеціальні системи електропривода» (http://krnu.org/enrol/index.php?id=722) та «Вступ до спеціальності» (http://krnu.org/enrol/index.php?id=947) на платформі Moodle.

2. Зачепа Ю.В., Зачепа Н.В., Кравець О.М., Хребтова О.А. Методичні вказівки щодо практичних та самостійних робіт з курсу "Робототехнічні системи та промислові роботи" для студентів всім форм навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-наукової та освітньо-професійної програм «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Кременчук: Видавництво КрНУ, 2021. – 46 с.

3. Зачепа Ю.В., Зачепа Н.В. Методичні вказівки щодо контрольних та практичних робіт з курсу "Математичні методи оптимізації та системи оптимального керування" для студентів всім форм навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-наукової та освітньо-професійної програм «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Кременчук: Видавництво КрНУ, 2020. – 53 с.

4. Зачепа Ю.В., Зачепа Н.В., Хребтова О.А. Методичні вказівки щодо лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Спеціальні системи електропривода» для студентів всім форм навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Кременчук: Видавництво КрНУ, 2019. – 74 с.

5. Зачепа Ю.В. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Автоматизовані системи контролю і обліку електроенергії» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Кременчук: Видавництво КрНУ, 2018. – 47 с.

______________________________________________________________________________

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня:

Асинхронний електропривод при живленні від автономного асихронного генератора співставної потужності. Спеціальність: 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. Науковий керівник: д.т.н., проф. Родькін Д.Й. Захист відбувся 17.04.2014 р. у спецраді Д45.052.01 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

______________________________________________________________________________

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

Руденко М.А. кандидат технічних наук, спеціальність: 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. Захист відбувся 26.04.2021 р. у спеціалізованій вченій раді Д45.052.01 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

______________________________________________________________________________

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена разових спеціалізованих вчених рад:

Офіційний опонент дисертаційної роботи Желінського М.М., поданої на здобуття ступеня кандидата технічних наук. Захист відбувся 06.04.2021 р на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

______________________________________________________________________________

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проєкту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах:

Відповідальний виконавець НДР: «Розробка та дослідження автономних джерел енергопостачання для умов бойових дій та ліквідації аварій техногенного характеру»,
№ДР 0118U003598, 2018-2020 р.р.

Відповідальний виконавець госпдоговірної теми: «Проведення семінарів-тренінгів: «Актуальні питання підвищення енергоефективності та надійності електротехнічних комплексів сучасної промисловості» за договором № 518/21 САУЕ-УАІЕ від 6 грудня 2021 р.

Рецензент фахового наукового видання "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (http://ees.kdu.edu.ua/).

______________________________________________________________________________

Робота у складі рад, агенцій, комісій МОН України:

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Експерт Національного фонду досліджень України в галузі електроенергетики.

______________________________________________________________________________

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проєктах, залучення до міжнародної експертизи:

Програма академічного обміну Польської національної агенції (NAWA) в рамках проєкту PROM (проведення спільних досліджень, презентації досягнень, отримання матеріалів для наукових праць), 13-18 вересня 2019р., Білостоцька політехніка, м. Білосток, Польща.

______________________________________________________________________________

Апробаційні та/або науково-популярні, та/або консультаційні (дорадчі), та/або науково-експертні публікації з наукової або професійної тематики:

1. Zachepa I.,Chornyi O., Perekrest A., Zachepa N., Zbyrannyk O., Mykhalchenko,G. Technical and Economic Assessment of Use Local Autonomous Sources of Energy Supply. Proceedings of the 25th IEEE International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and Practice, PAEP 2020, 9240791. (Scopus, Web of Science).

2. Chenchevoi V., Zachepa I.,Chornyi О., Chencheva О., Yatsiuk R. Electric Power Quality Induction Generator with Parametric Asymmetry. Proceedings of the International Conference on 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), 2020. Р. 504-508. DOI: 10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250097 (Scopus).

3. Khrebtova O., Zachepa N., Zachepa I., Mykhalchenko G., Prokopenko V. Formation of Starting Torque of Double-Fed Induction Motor. Proceedings of the 25th IEEE International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and Practice, PAEP 2020, 9240786. (Scopus).

4. Tytiuk V., Ilchenko O., Chornyi O., Zachepa Yu., Serhiienko S., Berdai A. SRM identification with fractional order transfer functions. 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, UKRCON 2019 – Proceedings. (Scopus, Web of Science).

5. Chenchevoi V., Zachepa Yu., Ogar V., Chencheva O. Research on Harmonic Composition of Voltage and Current of Induction Generator with High Saturation Magnetic System. Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2019. P. 170-173. (Scopus).

6. Zachepa Yu., Chornyi O., Mazurenko L., Buryakovskiy S., Zachepa N., Chenchevoi V. Development of Theory and Practice of the Local Autonomous Power Supply Sources Creation. Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2019. P. 178-181. (Scopus).

7. Zagirnyak M., Prus V., Chenchevoi V., Zachepa Yu., Romashykhin Yu., Rodkin D. A refined method for the calculation of steel losses at alternating current. Proceedings of XXV Symposium “Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits” (EPNC). Arras, France, 2018. (Scopus).

8. Zagirnyak M., Zachepa Yu., Chornyi O., Chenchevoi V. The autonomous source of energy supply for elimination of anthropogenic accidents. Book of digests the 7thSymposium on Applied Electromagnetics SAEM’2018. Podčetrtek, Slovenia, 2018. P. 82–83. (Scopus).

9. Chenchevoi V.,  Zachepa Yu., Chornyi O., Ogar V., Shokarov D., Zachepa N. The Formed Autonomous Source for Power Supply of Single-Phase Consumers on the Basis of the Three-Phase Asynchronous Generator. IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems 2018 (IEPS). Kharkiv, Ukraine, 2018. P. 110–115. (Scopus).

10. Shokarov D., Zachepa Yu., Zachepa N., Chorna V., Susyk D. The Control of the Traction Asynchronous Electric Drive of the Miner Electric Locomotive with Secure Dual-mode Supply. Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2017. P. 132–135. (Scopus, Web of Science).

11. Зачепа Ю.В., Руденко М.А. Практичне застосування енергетичного методу ідентифікації параметрів асинхронних електроприводів з урахуванням ефекту витіснення струму. Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVІІI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. Кременчук, КрНУ, 2020.

12. Зачепа Ю.В., Зачепа Н.В., Сусік Д.Ю. Автоматизована система моніторингу показників перетворення електричної енергії автономного джерела електропостачання. Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації: збірник наукових праць XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. Кременчук: КрНУ, 2017. С. 93–94.

______________________________________________________________________________

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської та Міжнародної студентської олімпіади (конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської та Міжнародної студентської олімпіади (конкурсу студентських наукових робіт):

1. Член організаційного комітету та голова журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Електромеханіка» (КрНУ ім. Михайла Остроградського,
м. Кременчук).

2. Член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Електротехніка та електромеханіка» (ДДТУ, м. Кам’янське)

3. Член організаційного комітету та журі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (КрНУ ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук).

4. Підготовка переможців Міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіад/конкурсах наукових робіт:

Чернець В.В., який зайняв ІІ місце в особистому заліку на Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом «Електромеханіка» (2019 р.);

Пронський А.В., який зайняв І місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі знань "Електротехніка та електромеханіка" (м. Кам’янське, 2020 р.);

Пінчук О.О., який зайняв ІІ місце на Міжнародному конкурсі студентський наукових робіт зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
(м. Кременчук, 2021 р.,);

Галенко А., який зайняв ІІІ місце на Міжнародному конкурсі студентський наукових робіт зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (м. Кременчук, 2021р.).

______________________________________________________________________________

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

Член громадської організації «Українська асоціація інженерів-електриків» кременчуцького міського осередку.

______________________________________________________________________________

Програми стажування (підвищення кваліфікації):