На  сайт КрНУ             

Мельников Вячеслав Олександрович

Melnykovдоцент кафедри

кандидат технічних наук

      

        

 

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Почесні звання та нагороди: лауреат премії Президента України для молодих вчених (2019). 

Стаж роботи у ЗВО IV рівня акредитації: 12 років

Контактні дані: ел.адреса melnykow@gmail.com

                            телефон +38(066)9607514 (Viber, Telegram)

______________________________________________________________________________

В 2009 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Поліпшення енергетичних показників електропривода з векторним керуванням при несиметрії обмоток асинхронного двигуна» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. З 2014 року працює в КрНУ на посаді доцента кафедри Систем автоматичного керування та електропривода. У 2016 році здобув наукове звання доцента. Приймає активну участь у розвитку лабораторної бази кафедри.

Основний напрям наукової діяльності: оцінка енергоефективності роботи асинхронних електродвигунів систем промислового електроприводу, розробка методів та систем відмовостійкого керування частотнорегульованими електроприводами з векторним керуванням.

Перелік дисциплін, що викладає: силова перетворювальна техніка; елементи автоматизованого електропривода; схемотехніка систем керування; проектування автоматизованих систем керування; моделювання електротехнічних систем; системи керування електроприводом.

______________________________________________________________________________

Публікаційна діяльність:

Мельников В. О.  має 65 публікацій, з них 65 наукового характеру, у т.ч. 35 у фахових виданнях, 14 статей у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science та 2 навчальних посібника.

Індекс цитування та індекс Гірша за Scopus 198 та 10.

Індекс цитування та індекс Гірша за Web of Science = 4.

Індекс цитування за Google Scholar = 8.

______________________________________________________________________________

Науково-професійна діяльність:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

1. Zagirnyak M., Kalinov A., Melnykov V. Correction of the operating modes of the induction motor with damage in the stator as part of an electric drive with DTC. Przeglad Elektrotechniczny, R. 97 NR 12/2021. PP. 149-152. ISSN 0033-2097 (Scopus, Web of Science).

2. Zagirnyak M., Kalinov A., Melnykov V. Decrease of the thermal overloads of a variable-frequency electric drive at damages in the electric circuit of an induction motor stator. Przeglad Elektrotechniczny, R. 95 NR 5/2019. PP. 43-46. ISSN 0033-2097 (Scopus, Web of Science).

3. Zagirnyak M., Kalinov A., Melnykov V.  The review of methods and systems of the fault-tolerant control of variable-frequency electric drives. Przeglad Elektrotechniczny, 2018, №12. PP. 141-144. ISSN: 00332097 DOI: 10.15199/48.2018.12.09 (Scopus, Web of Science).

4. Zagirnyak M., Kalinov A., Melnykov V.  Variable-frequency electric drive with a function of compensation for induction motor asymmetry. IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON), - 29 May-2 June 2017  Kiev, Ukraine 2017. – PP. 338 – 344. (Scopus).

______________________________________________________________________________

Наукові публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України:

1. Мельников В. О. Проектування силових транзисторних перетворювачів енергії для систем автоматизованого електроприводу постійного струму. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Кременчук: КрНУ, 2021. Вип. 2/2021 (54). С. 31–39.

1. Мельников В. А. Исследование режимов работы частотно-регулируемого электропривода при отказоустойчивом управлении / Мельников В. А., Калинов А. П., Мамчур Д. Г. // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2017 №4/2017(40), С. 36–51.

2. Melnykov V. Evaluation of frequency-controlled electric drive modes with different algorithms of output voltage pulse-width modulation / V. Melnykov, S. Shevchuk // Proceeding of scientific and student’s works in the field of Industrial Electrical Engineering, SSIEE – 2017, Vol. 6. .

______________________________________________________________________________

Патенти на винахід, деклараційні патенти на винахід чи корисну модель, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

1. Мельников В. О., Калінов А.П.; Мамчур Д.Г.; Шевчук С. В. Спосіб відмовостійкого керування асинхронним двигуном з пошкодженнями в обмотках статора // Патент України на корисну модель 126579, МПК H02P 21/00. – № u201800794; заявлено 29.01.2018; опубл. 25.06.2018. – Бюл. № 12.

2. Мельников В. О., Калінов А. П., Вовк В. О., Кушніров С. В. Спосіб векторного керування асинхронним двигуном з несиметричними обмотками статора // Патент України на корисну модель № 116682 від 25.05.2017, опубл. Бюл. № 10, заявка № u 2016 13644 від 30.12.2016.

______________________________________________________________________________

Навчально-методичні посібники, електронні курси на освітніх платформах, інші друковані навчально-методичні праці:

1. Електронний курс «Елементи автоматизованого електропривода» (http://krnu.org/course/view.php?id=953) на платформі Moodle.

2. Мельников В. О. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Проектування автоматизованих систем керування» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2021. - 81 с.

3. Мельников В. О. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Проектування автоматизованих систем керування» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2021. - 88 с.

4. Мельников В. О. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проектування автоматизованих систем керування» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2021. - 27 с.

5. Мельников В. О., Калінов А. П. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Проектування автоматизованих систем керування» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2021. - 41 с.

6. Мельников В. О., Калінов А. П. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Елементи автоматизованого електропривода» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2019. - 56 с.

7. Мельников В. О. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Силова перетворювальна техніка» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2019. - 37 с.

8. Мельников В. О. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Схемотехніка систем керування» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2019. - 41 с.

9. Мельников В. О. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Схемотехніка систем керування» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2018. - 81 с.

10. Мельников В. О. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни « Схемотехніка систем керування » для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2018. - 88 с.

11. Мельников В. О. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни « Схемотехніка систем керування » для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2018. - 26 с.

12. Мельников В. О., Калінов А. П., Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Елементи автоматизованого електропривода» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2018. - 84 с.

13. Мельников В. О., Калінов А. П., Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Елементи автоматизованого електропривода» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2018. - 90 с.

14. Мельников В. О., Калінов А. П., Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Елементи автоматизованого електропривода» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2018. - 38 с.

15. Мельников В. О., Калінов А. П., Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Силова перетворювальна техніка» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2018. - 49 с.

16. Мельников В. О., Калінов А. П., Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Силова перетворювальна техніка» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 – «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр». Кременчук 2018. - 54 с.

17.Калінов А.П., Мельников В.О., Малякова М.С. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Промислова електроніка та мікропроцесорна техніка» (Частина 1) Кременчук: Видавничий  відділ КрНУ, 2017. – 84 с.

18. Калінов А.П., Мельников В.О., Малякова М.С. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Промислова електроніка та мікропроцесорна техніка» (Частина 2) Кременчук: Видавничий  відділ КрНУ, 2017. – 99 с.

19. Калінов А.П., Мельников В.О., Малякова М.С. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Промислова електроніка та мікропроцесорна техніка» Кременчук: Видавничий  відділ КрНУ, 2017. – 24 с.

______________________________________________________________________________

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проєкту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах:

Відповідальний виконавець НДР: № 37ДПМУ/(16-18)АКІТ-ЕМА-САУЕ Енергоресурсозбереження у регульованих електроприводах змінного струму при виникненні пошкоджень електричних двигунів (№ держреєстрації 0116U007408).

Рецензент фахового наукового видання "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" (http://ees.kdu.edu.ua/).

______________________________________________________________________________

Апробаційні та/або науково-популярні, та/або консультаційні (дорадчі), та/або науково-експертні публікації з наукової або професійної тематики:

1. V. Melnykov, "The Correction of the Operation Modes for Frequency-Controlled Induction Motor with Scalar Control under Stator Windings Damage Appearance," 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598710.

2. I. Kovacova and V. Melnykov, "Laboratory Model of an Electric Vehicle Charger Based on the Principle of Energy Transfer by Air," 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598563.

3. D. Kovac and V. Melnykov, "Simulation and Laboratory Model of Induction Heating in COMSOL Multiphysics," 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/MEES52427.2021.9598753.

4. I. Kovacova and V. Melnykov, "Magnetic Fields of DC PM Motor and its EMC," 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2019, pp. 186-189, doi: 10.1109/MEES.2019.8896558.

5. A. Hodulíková and V. Melnykov, "Modelling of Output Signal of Magnetoelastic Pressure Force Sensor 120kN," 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2019, pp. 326-329, doi: 10.1109/MEES.2019.8896573.

6. Zagirnyak M., Kalinov A., Melnykov V. Decrease of the thermal overloads of a variable-frequency electrical drive at damages in the power electric circuit of an induction motor stator. Book of digests the 7th Symposium on Applied Electromagnetics SAEM’2018. – Podčetrtek, Slovenia, 2018. – P. 69–70. ISBN 978-961-286-171-1. DOI: 10.18690/978-961-286-171-1

7. Zagirnyak M., Kalinov A., Melnykov V. The express analysis of the methods and systems of fault-tolerant control of the induction motors of variable-frequency electric drives. Materialy XXVIII Sympozjum Srodowiskowe PTZE “Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Technologiach”. – Raclawice, Poland, 2018. – P. 361-362. ISBN 83-88131-99-0

8. I. Tomčíková, M. Bereš, I. Kováčová and V. Melnykov, "Interaction between magnetic and stress field in ferromagnetic core of magnetoelastic pressure force sensor," 2017 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2017, pp. 124-127, doi: 10.1109/MEES.2017.8248868.

9. B. Radoslav, K. Miroslav, M. Guzan, I. Tomčíková and V. Melnykov, "GPS cycle computer," 2017 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2017, pp. 256-259, doi: 10.1109/MEES.2017.8248904.

______________________________________________________________________________

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

Член громадської організації «Українська асоціація інженерів-електриків» кременчуцького міського осередку.

______________________________________________________________________________

Програми стажування (підвищення кваліфікації):