Захист дипломних проєктів другого освітнього рівня за ОНП "Магістр" (2021)

 

25.05.2021 відбувся захист випускних робіт освітнього ступеня “магістр”.

Екзаменаційна комісія № 41 із захисту випускних робіт освітнього ступеня “магістр” відповідно до освітньо-наукової програми підготовки «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка призначена наказом по університету від «14»«квітня» 2021р.

№ 74-1 За період роботи ЕК № 41 проведено  одне засідання із захисту магістерських робіт. Всього на засідання ЕК № 41 було винесено десять магістерських робіт магістерських робіт студентів освітньо-наукової програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної форми навчання. Організаційно захист кожного проекту проводився згідно Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії, затвердженої наказом ректора від 31.08.20 р. № 145-1. Продовжуючи виконання в університеті карантинних (протиепідемічних) заходів відповідно до наказу ректора від 07 травня 2021 року № 86-1, провести атестацію здобувачів кваліфікації магістр денної форми навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньо-науковою програмою підготовки: «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» випуску 2021 року провести очно та з використанням дистанційних  інформаційно-комунікаційних технологій навчання (за змішаним навчанням).

Остаточна оцінка приймалася на закритому засіданні ЕК і оголошувалася всім студентам, що захищалися, в день захисту.
Загальний рівень теоретичної та практичної підготовки студентів на кафедрі «Системи автоматичного управління і електропривод» відповідає вимогам освітньо-професійної програми підготовки магістрів. Тематика магістерських робіт достатньо різноманітна, віддзеркалює сучасні напрямки розвитку електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Всі студенти (100 %) при виконанні магістерських робіт використовували комп’ютерну техніку.
У процесі захисту випускних робіт студенти – випускники продемонстрували:

 • уміння аналізувати технологічний процес, обґрунтовувати та вибирати систему електропривода, розраховувати статичні та динамічні характеристики;
 •  уміння розраховувати і досліджувати енергетичну ефективність електроприводів різноманітних технологічних установок та процесів;
 •  розробляти заходи і технічні рішення щодо охорони праці з урахуванням вимог технологічного процесу і умов електробезпеки.

Оцінювання магістерських робіт здійснювалось за 100-бальною шкалою, на основі затверджених на кафедрі критеріїв оцінювання з урахуванням середнього балу, рецензії та відгуку керівника роботи.
ЕК № 41 вважає, що захист випускних робіт пройшов на достатньо високому рівні у відповідності до освітнього ступеня «магістр».  Тематика випускних робіт становить інтерес для промислових підприємств, науково-технічних центрів і може бути корисною при вирішенні науково-технічних задач на підприємствах регіону.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Підсумкову за 100-бальною шкалою оцінку роботи визначає ЕК, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

У процесі визначення оцінки враховується ряд важливих показників якості роботи:

– актуальність вибраної теми дослідження;

– спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

– застосування при аналізі комп’ютерних програм;

– глибина проведення дослідження;

– виявлений економічний ефект;

– наявність альтернативних підходів до розв’язання визначених проблем, рівень їх обґрунтування;

– ступінь самостійності проведення дослідження;

–     уміння стисло, послідовно та чітко викласти суть і результати дослідження;

– внесок у розвиток лабораторної бази кафедри;

– ступінь самостійності та здатності до дослідницької роботи (вміння узагальнювати та аналізувати матеріал, робити висновки);

– науково – дослідницька робота в оформленні пояснювальної записки та оформленні слайдів – презентації;

– оцінка діяльності студента під час написання роботи;

– оцінка діяльності консультантів з охорони праці, економічної частини та нормоконтролю щодо магістерської роботи;

– доцільність та можливість впровадження результатів роботи у навчальний процес або у виробництво;

– доповідь перед членами ЕК;

– середній бал магістранта;

– рецензія;

– відгук керівника роботи;

– рекомендації щодо прийняття студента до аспірантури, якщо такі є.

 

Оцінка за національною шкалою

Проміжок за накопичувальною бальною шкалою

Оцінка ЕСТS

відмінно

90 – 100

А

відмінно

добре

82 – 89

В

дуже добре

74– 81

С

добре

задовільно

64 – 73

D

задовільно

60 – 63

Е

достатньо

незадовільно

35 – 59

FX

незадовільно

1 – 34

F

неприйнятно

Кращими магістерськими роботами ЕК  № 41 відзначила:

 

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові студента

Назва теми магістерської роботи

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

1

ЧЕРНЕЦЬ Віктор Володимирович

Дослідження режимів роботи берегової насосної станції при паралельній роботі частотно-регульованих та нерегульованих електроприводів насосних агрегатів

Калінов А.П., доцент кафедри

2

ШУМСЬКИЙ Едуард Геннадійович

Розробка та дослідження системи керування роботом-маніпулятором на базі модуля EV3

Зачепа Ю.В.,

доцент кафедри

 

До впровадження щодо наукових досліджень ЕК № 41 рекомендує магістерські роботи:

 

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові студента

Назва теми магістерської роботи

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

1

ОГЛОБЛЯ Богдан Сергійович

Дослідження статичних та динамічних характеристик регульованого електропривода насосної установки на базі віртуального комплексу-тренажера

Коренькова Т.В.,

доцент кафедри

2

РАДЧЕНКО Микита Сергійович

Дослідження методів налаштування ПІД-регуляторів частотно-регульованого електропривода зі змінним моментом опору в умовах лабораторії автоматизованого електропривода

Хребтова О. А.,

доцент кафедри

3

БЄЛІНСЬКА Олена Олександрівна

Використання методів математичного моделювання в організації навчання майбутніх фахівців з електричної інженерії

Чорний О.П.,

професор кафедри

4

ІВАНОВ Сергій Вячеславович

Розробка лабораторного комплексу підйомної установки в умовах лабораторії автоматизованого електропривода, як інструменту підвищення якості викладання технічних дисциплін

Хребтова О. А.,

доцент кафедри

 

Студенти, які рекомендовані  ЕК № 41 до навчання в аспірантурі:

 1. БЄЛІНСЬКА Олена Олександрівна
 2. ІВАНОВ Сергій Вячеславович
 3. ОГЛОБЛЯ Богдан Сергійович
 4. ПЕТРОВ Віталій Михайлович
 5. РАДЧЕНКО Микита Сергійович
 6. ХАРЧЕНКО Владислав Едуардович
 7. ХОРОЛЬСЬКИЙ Павло Вікторович
 8. ЧЕРНЕЦЬ Віктор Володимирович
 9. ШАРАПА Михайло Сергійович
 10. ШУМСЬКИЙ Едуард Геннадійович

За результатими захисту були складені таблиці успішності

Фото процесів захисту магістерських робіт