На  сайт КрНУ             

Історія кафедри

Історія кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод» (САУЕ) починається з 1980 р., коли з ініціативи завідувача кафедри електротехнічних дисциплін (ЕТД), директора Кременчуцького філіалу ХПІ, доцента Маслова Володимира Єлисейовича та доцента Лугового Анатолія Васильовича була вперше у Кременчуці розпочата підготовка інженерів за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація машинобудування». 1982 року на кафедрі ЕТД була відкрита ще одна спеціальність – «Електропривод та автоматизація виробничих установок» за вечірньою формою навчання. 

Зростання обсягів підготовки фахівців електромеханічного профілю обумовило необхідність створення спеціальної випускаючої кафедри. Тому 1984 року від кафедри ЕТД відокремилась нова – кафедра «Автоматизація виробничих процесів і робототехніка» (АВП і РТ), на яку було покладено підготовку фахівців із вказаних спеціальностей. Очолив кафедру доцент Луговой А.В. З моменту створення кафедри зусилля викладачів зосереджені в основному на становленні навчального процесу, створенні нових лабораторій. Кафедра однією з перших на факультеті й в університеті запровадила до навчального процесу сучасні засоби комп'ютерної техніки, тому цілком природнім було рішення щодо передачі на кафедру АВП і РТ циклу навчальних дисциплін з обчислювальної техніки й програмування. Крім того, кафедрі підпорядковується обчислювальний центр Кременчуцького філіалу Харківського політехнічного інституту. 1986 року відбувся перший випуск інженерів-електромеханіків за спеціальністю «Автоматизація і комплексна механізація машинобудування», а вже 1987 року відбувся перший випуск інженерів-електриків зі спеціальності «Електропривод та автоматизація виробничих установок». З 1990 року на кафедрі відкрита денна форма навчання за спеціальністю «Електропривод і автоматизація виробничих установок». 1993 року відкрита підготовка фахівців за денною формою навчання зі спеціальності «Автоматизація технологічних процесів та виробництв», яка згодом була перейменована на спеціальність «Автоматизоване управління технологічними процесами». 

З метою підготовки спеціалістів вищої кваліфікації 1992 року при кафедрі було відкрито аспірантуру за спеціальністю 05.09.03 – “Електротехнічні комплекси і системи”. 

1995 року відбувся перший випуск інженерів-електриків за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», які навчалися за денною формою. Кращі випускники зараховувались до складу кафедри – в аспірантуру або викладачами: Гладир А.І. (1994 рік випуску) – завідувач лабораторії автоматизованого електропривода, асистент кафедри; Прус В.В. (1996), Коренькова Т.В. (1996),
Сергієнко С.А. (1997), Барвінок Д.В. (1997), Бялобржеський О.В. (1998) – перші аспіранти кафедри. З 1997 року кафедра вперше здійснює прийом студентів за спеціальністю «Системи управління і автоматика». 

1998 року відбувся перший випуск студентів денної форми навчання за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами».

У зв’язку із зростанням потреб Кременчуцького промислового реґіону у кваліфікованих фахівцях виникла необхідність підготовки власних науково-педагогічних кадрів відповідного рівня, які пройшли навчання в аспірантурі та захистили дисертаційні роботи. Пошук вирішення цієї задачі потребував підвищення ефективності студентської наукової роботи, інтеграції в навчальний процес елементів наукової творчості.

Цього ж року з Криворізького технічного університету були запрошені Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор Родькін Д.Й. та к.т.н., доцент Чорний О.П. Родькін Д.Й. – автор більш ніж 700 наукових робіт, з них – більше десяти монографій. Досвід педагогічної, науково-дослідної, навчально-методичної та організаційної роботи, зв’язки з підприємствами регіону та науковими закладами, авторитет у науковому світі, вміння формувати колектив і керувати ним, бачення перспективи на багато років вперед – ці та інші позитивні якості сприяли тому, що кафедра почала стрімко розвиватися в різних напрямах. Трансформація спеціальностей, за якими кафедра здійснювала підготовку фахівців, обумовила необхідність зміни назви кафедри, яка з 1999 року була перейменована на кафедру «Системи автоматичного управління та електропривод». Її завідувачем з 2002 року стає проф. Родькін Д.Й.

З 1999 року кафедрою була запропонована та широко впроваджена в навчальний процес форма наскрізного курсового та дипломного проектування, де тематика проектів безпосередньо пов’язана з напрямами наукових досліджень, що проводяться на кафедрі, розробкою та модернізацією лабораторного обладнання, із задачами виробничої направленості. 

Практика наскрізного проектування надала відчутні результати: зросла майже удвічі лабораторна база кафедри, збільшена кількість проектів дослідницького характеру, спостерігається зростання участі студентів в олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт. Застосування нових комп’ютерних технологій призвело до впровадження в навчальний процес вимірювально-діагностичних комплексів, які дозволили проводити лабораторні практикуми за циклами електротехнічних дисциплін, а також вирішувати питання науково-дослідного характеру; віртуального лабораторного обладнання, комп’ютеризованих навчально-методичних комплексів; технології інтегрованого вивчення іноземної мови, що підвищило ефективність профільної підготовки студентів та висунуло кафедру на передові позиції серед електромеханічних кафедр ВНЗ країни.
З 2001 року при кафедрі створений навчально-методичний та науково-дослідний центр «Електромеханіка та енергоресурсозбереження», метою якого є проведення та координація освітньої, інформаційної, аналітичної, науково-дослідної діяльності, виконання робіт з упровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах Кременчуцького регіону, підвищення кваліфікації інженерно-технічного персоналу міста.

З 2001 року на кафедрі постійно діє науково-технічний семінар «Електромеханіка, проблеми енергоперетворення та енергоресурсозбереження», керівник семінару – професор Родькін Д.Й. З 2003 року цей семінар входить до складу науково-технічного семінару при Інституті Електродинаміки (ІЕД) НАН України з комплексної проблеми “Наукові основи електроенергетики”. На семінарі щорічно заслуховується 20–25 доповідей з наукової проблематики кафедри з метою обговорювання результатів наукових досліджень, питань, що виникли в ході наукової роботи, надання рекомендацій щодо їх вирішення.

За ініціативою проф. Родькіна Д.Й. на кафедрі створений сектор підготовки патентно-винахідницьких матеріалів. Кафедра має власний патентний фонд, організована бібліотека спеціалізованої технічної літератури (у тому числі електронної), що відкрита для користування студентами, аспірантами, викладачами за напрямами «Електромеханіка», «Електротехніка», «Енергетика», «Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління».

2001 року кафедра САУЕ вперше в університеті розпочала підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Перший випуск магістрів – наукових співробітників з електромеханіки – за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» відбувся 2002 року. Водночас відбувся перший випуск інженерів-системотехніків за спеціальністю «Системи управління і автоматика», які навчалися за денною формою. Розпочато підготовку інженерів-електромеханіків за спеціальністю «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв».

Підготовка магістрів на кафедрі здійснюється у двох основних напрямах: підготовка спеціалістів для науково-дослідної роботи та для навчально-педагогічної діяльності. Магістерські роботи виконуються в рамках наскрізного курсового й дипломного проектування, напрями магістерських досліджень формуються відповідно до основних робіт кафедри з держбюджетної й госпдоговірної тематики. Результат роботи кожного магістранта – це одна–дві наукових публікації, заявка на винахід або корисну модель. Підготовка магістрів передбачає не тільки дослідницьку роботу, але й придбання навичок апробації отриманих результатів на семінарах і конференціях. Позитивно зарекомендувала себе практика проведення щотижневого кафедрального семінару магістрантів.

З 2003 року розпочато підготовку інженерів-електромеханіків зі спеціальності «Енергетичний менеджмент» (на базі напряму – «Електромеханіка»). З 2004 розпочато підготовку магістрів – наукових співробітників із комп’ютеризованих систем, автоматики і управління (спеціальність «Системи управління і автоматика») та наукових співробітників з енергетичного менеджменту (спеціальність «Енергетичний менеджмент»). З 2004 року відкрито підготовку студентів за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання».

Для вирішення задачі підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за ініціативою кафедри САУЕ та кафедри електричних машин і апаратів під керівництвом ректора КДПУ проф. Загірняка М.В. 2003 року було відкрито Спеціалізовану Вчену раду з правом прийняття до розгляду й проведення захистів дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.09.01 – “Електричні машини та апарати”;
2007 року була відкрита ще одна спеціальність – 05.09.03 – “Електротехнічні комплекси і системи”.

За доволі короткий час були отримані перші результати копіткої роботи колективу кафедри САУЕ.

Щорічно колективом кафедри видається 70–80 наукових статей; готується 8–10 заявок на винаходи; здійснюється участь у 4–6 конференціях та науково-технічних семінарах усіх рівнів (до 30–40 засідань); пропонуються експонати на виставки (до 4–6), готуються інформаційні матеріали загального користування для потреб кафедр і університету (до 20–40 найменувань) та ін.

З 2001 по 2015 рр. захистили кандидатські дисертації Коренькова Т.В., Прус В.В., Бялобржеський О.В., Мосьпан В.О. Шевченко О.М., Хараджян О.А., Гладир А.І.,
Сергієнко С.А., Калінов А.П., Лашко Ю.В., Огарь В.О., Перекрест А.Л., Сердюк О.О., Мамчур Д.Г., Мельников В.О., Конох І.С., Ломонос А.І. Докторську дисертацію захистив Чорний О.П. Наполеглива праця колективу кафедри САУЕ сприяла тому, що за усіма показниками й обсягом організаційно-виховної, навчально-методичної, науково-дослідної роботи кафедра й електромеханічний факультет у цілому вийшли далеко за свої рамки. Тому цілком природною була ініціатива кафедри щодо створення на базі факультету нового структурного підрозділу університету – Інституту електромеханіки, енергозбереження і комп’ютерних технологій (ІЕЕКТ) – першого інституту у складі КДПУ. ІЕЕКТ було започатковано наказом ректора КДПУ від 30.08.2004 р. Першим директором ІЕЕКТ був професор Киба С.П. З 2005 року інститут очолює професор Чорний О.П.

2005 року відбувся перший випуск інженерів-електромеханіків зі спеціальності «Енергетичний менеджмент», наукових співробітників з енергетичного менеджменту, наукових співробітників з комп’ютеризованих систем, автоматики і управління (спеціальність «Системи управління і автоматика»). Розпочато підготовку магістрів – наукових співробітників з електромеханіки за спеціальністю «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». Перший випуск магістрів із цієї спеціальності відбувся 2006 року.

З урахуванням світових тенденцій розвитку транспортних засобів, зокрема, автомобільного транспорту з електромеханічною трансмісією, з 2007 року на кафедрі розпочато підготовку фахівців зі спеціальності «Електричні системи і комплекси транспортних засобів». З цього моменту можна говорити про формування в ІЕЕКТ закінченого циклу спеціальностей у галузі електротехніки та електромеханіки. Отже, кафедра збільшила кількість спеціальностей з двох до шести, першою в університеті започаткувала й здійснила підготовку та випуск фахівців за ОКР – магістр, які здобули кваліфікацію наукових співробітників.

Знаковими віхами для кафедри є розвиток наукової взаємодії з Інститутом електродинаміки НАНУ, делегація з представників якого в особі директора ІЕД НАНУ академіка Шидловського А.К., заступника директора ІЕД НАНУ із загальних питань, академіка-секретаря НАНУ Стогнія Б.С. і заступника директора ІЕД НАНУ з наукової роботи, члена-кореспондента НАНУ Кириленко О.В. відвідала КДПУ 2005 року для ознайомлення з науково-технічними розробками та лабораторно-дослідницькою базою. Результат взаємодії – створення координаційної технічної ради по виконанню науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт; спільне проведення наукових конференцій, виставок, семінарів; керівництво аспірантами; наукове співробітництво з цілою низкою пріоритетних напрямів. Ведучими вченими країни були позитивно відзначені зусилля кафедри по становленню Кременчуцької наукової школи з електромеханіки, що здатна готувати висококваліфікованих інженерних фахівців для всього регіону. 

З метою вдосконалення структури ІЕЕКТ, підвищення ефективності та якості підготовки фахівців енергетичного напряму 2007 року шляхом відокремлення від кафедри САУЕ секції електротехніки й енергетики була створена нова випускаюча кафедра «Системи електроспоживання та енергетичний менеджмент» (СЕЕМ), яку очолив д.т.н., професор Сінчук О.М. На кафедру було покладено підготовку фахівців зі спеціальностей «Енергетичний менеджмент» і «Електротехнічні системи електроспоживання».

Усвідомлюючи потребу в консолідації зусиль учених по збереженню наукового потенціалу з електромеханіки в Україні, проф. Родькін Д.Й. у свій час входить в ініціативну групу по створенню науково-суспільної організації – Асоціації інженерів-електриків країни. Пізніше кафедра САУЕ виступила ініціатором створення в університеті Кременчуцького міського осередку Асоціації інженерів-електриків України, 2008 року кафедра стала колективним членом Асоціації.

З 1998 року кафедра щорічно проводить Міжнародну науково-технічну конференцію «Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації». 

За свідченнями провідних учених України в галузі електротехніки, електромеханіки та енергетики, Міжнародна науково-технічна конференція «Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації» вийшла на рівень таких широко відомих заходів, як, наприклад, Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика», організатором якої у свій час була кафедра «Автоматизовані електромеханічні системи» НТУ «ХПІ». 

З 2007 року одночасно з конференцією проводиться спеціалізована науково-технічна виставка «Сучасні технології в освіті та виробництві», в якій беруть участь наукові, виробничі установи, вищі навчальні заклади України, яка, без перебільшення, належить до найбільш багатогалузевих виставкових проектів Полтавського регіону. Найважливішою частиною в підготовці фахівців на кафедрі є науково-дослідна робота студентів (НДРС). 

З 2003 року кафедра проводить Всеукраїнську конференцію молодих учених та спеціалістів «Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації». У роботі конференції беруть участь близько тридцяти ВНЗ і підприємств України й зарубіжжя. Конференція стала тим наукових форумом, на якому молоді вчені з усієї України можуть надати свої розробки, виступити з доповідями за темою кандидатської дисертації тощо. Результати публікуються у збірнику матеріалів конференції, обсяг якого постійно зростає.

2000 року на базі кафедри систем автоматичного управління і електропривода сформувалася наукова школа «Енергоресурсозбереження, діагностика і моніторинг в електромеханічних системах, удосконалення пристроїв обліку електроенергії», яка очолюється завідувачем кафедри, заслуженим діячем науки і техніки України, заслуженим винахідником України, доктором технічних наук, професором Родькіним Дмитром Йосиповичем, нагородженим нагрудними знаками «За наукові досягнення» і «Петро Могила».