Монографії

ПІДРУЧНИКИ

УДК 621.65-53

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

О.П. Чорний, А.В. Луговой, Д.Й. Родькін, Г.Ю. Сисюк, А.В. Садовой

[О.П. Чорний, А.В. Луговой, Д.Й. Родькін, Г.Ю. Сисюк, А.В. Садовой. Моделювання електромеханічних систем: Підручник. – Кременчук: ПП  Щербатих А.В., 2001. – 376 с. Бібліогр.: 34 назв. – ISBN 966-95391-3-7. – укр.]

Підручник призначено для студентів електротехнічних спеціальностей вищих технічних учбових закладів.

В підручнику викладено принципи моделювання механічних елементів, нелінійностей, електричних машин і систем електроприводу. Розглянуті математичні моделі надано у вигляді структурних схем і систем диференційних і алгебраїчних рівнянь. Математичні моделі мають закінчений вигляд, що дозволяє без змін використовувати їх при дослідженні складних електромеханічних систем. Пояснення супроводжуються графічним матеріалом і прикладами розрахунку систем електроприводу із застосування сучасних математичних пакетів для моделювання Mathcad та Matlab. Комбінації моделей дозволяють охопити більшість задач, що постають перед інженерними робітниками.

Підручник може бути корисним при вивченні курсів «Теорія електропривода», «Системи керування електроприводами», «Електропривод типових промислових механізмів» та ін.

 

МОНОГРАФІЇ

УДК 621.313:621.314:621.316

ББК 31.2

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН, АППАРАТОВ И ТРАНСФОРМАТОРОВ С ОБОБЩЕННЫМ ЛИНЕЙНЫМ РАЗ МЕРОМ

Загирняк М. В. , Прус В. В. , Невзлин Б. И. 

[Загирняк М. В. Функциональная взаимосвязь параметров электрических машин, аппаратов и трансформаторов с обобщенным линейным раз мером : монографія / М. В. Загирняк, В. В. Прус, Б. И. Невзлин. – Харьков: Издательство «Точка», 2014. – 188 с. ISBN 978-617-669-136-5. – Библиогр.: 148 назв.  – рус.]

Проанализированы существующие и обоснованы новые методики обобщенного выбора электрических машин, аппаратов и трансформаторов на основе сведений, приведенных в их каталогах.

Рассмотрены известные теоретические и экспериментальные и получены уточненные (реальные) зависимости энергетических и электромагнитных параметров от обобщенного линейного размера для основных типов и исполнений рассмотренного электрооборудования. Проведена оценка погрешности предложенных соотношений.

Разработаны и обоснованы критерии рационального выбора электрических машин, аппаратов и трансформаторов и их серий, требующие для их определения только данных, приводимых обычно в соответствующих каталогах.

Представленная монография может быть полезна для научных сотрудников, инженерно-технических работников, занятых исследованием и проектированием электромеханического оборудования, а также преподавателям, аспирантам и студентам, связанным в своей деятельности с изложением и изучением электротехнических дисциплин.

 

УДК 621.313.301

ББК 31.2

ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ

В.А. Огарь, Д.И. Родькин

[Огарь В.А. Характеристики асинхронных двигателей с учетом нелинейных свойств магнитной системы: монографія / В.А. Огарь, Д.И. Родькин.  – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2013. – 320 с. – Библиогр.: 116 назв.
– ISBN 978-617-639-022-0. – рус.]

Монография посвящена усовершенствованию методов определения потерь в стали путем учета свойств магнитной системы при исследовании характеристик асинхронных двигателей и систем электропривода.

Книга может быть полезна для инженеров и научных работников в области энергоресурсосбережения, автоматизации и проектирования систем автоматического регулирования, а также аспирантов и студентов высших технических учебных заведений при изучении курсов «Моделирование электромеханических систем», «Энергетические процессы в электромеханических системах», «Энергоресурсосбережение в электроприводе» и т.п.

 

УДК 697.922:628.852.2

ББК 31.2

МЕТОД І ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРИМІЩЕННЯХ

С. В. Сукач, Ю. І. Шульга

[Сукач С.В. Метод і засоби контролю та управління якістю повітряного середовища у приміщеннях: монографія / С.В. Сукач, Ю. І. Шульга. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2013. – 192 с. – Бібліиогр.: 107  назв. – ISBN 978-617-639-026-8. – укр.]

Монографія присвячена удосконаленню систем контролю та управління провітрюванням, дослідженню процесів, що протікають у приміщенні під час зміни параметрів повітряного середовища. Значну увагу приділено системам управління вентиляцією та проведенню досліджень мікрокліматичних параметрів з використанням математичного моделювання.

Матеріали монографії рекомендовано для фахівців за напрямом «Охорона праці» при вирішенні проблем  зі створення заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Деякі розділи можуть бути корисними при навчальній підготовці інженерного персоналу за напрямом «Електромеханіка», а також для науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів відповідних напрямів.

 

УДК 621.313.333

ББК 31.2

ДІАГНОСТИКА АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СИГНАЛУ СПОЖИВАНОЇ ПОТУЖНОСТІ

М. В. Загірняк, Д. Г. Мамчур,  А. П. Калінов, А. В. Чумачова.

[Загірняк М. В. Діагностика асинхронних двигунів на основі аналізу сигналу споживаної потужності: монографія / М. В. Загірняк, Д. Г. Мамчур, А. П. Калінов, А. В. Чумачова. – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2013. – 208 с. – Бібліогр.: 148 назв. – ISBN 978-617-639-037-4. – укр.]

Запропоновано виконувати діагностику асинхронних двигунів (АД) на основі аналізу сигналу споживаної потужності без виведення їх з виробничого процесу. Розвинуто математичні моделі АД у трифазній системі координат, які надають можливість аналізу впливу найбільш поширених дефектів та пошкоджень на електромагнітні та енергетичні процеси, які відбуваються в електричній машині. За результатами математичного моделювання  сформульовано діагностичні показники, основані на дослідженні зміни характеристик сигналу споживаної потужності при появі та розвитку дефектів і пошкоджень. За сукупним аналізом  сформульованих показників сформовано логічні вирази для діагностики найбільш розповсюджених типів дефектів АД та оцінювання працездатності двигуна. Задля підвищення достовірності діагностики розроблено метод відокремлення впливу параметрів мережі живлення на характеристики АД.

У цілому робота присвячена питанням удосконалення методів діагностики та оцінювання працездатності асинхронних двигунів шляхом аналізу сигналу споживаної двигуном потужності. Монографія може бути корисною для фахівців електротехнічної галузі, наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів.

 

УДК 621.313.3

ББК 31.2

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

М. В. Загирняк, Д. И. Родькин, Ю. В. Ромашихин, А. П. Черный

[Загирняк М. В. Энергетический метод идентификации параметров асинхронных двигателей: монографія / М. В. Загирняк, Д. И. Родькин, Ю. В. Ромашихин, А. П. Черный. – Кременчуг: ЧП Щербатых А. В., 2013. – 164 с.
– Библиогр.: 165 назв. – ISBN 978-617-639-040-4. – рус.]

Рассмотрены методы определения электромагнитных параметров электромеханических систем. Показана возможность использования составляющих мгновенной мощности при определении электромагнитных параметров асинхронных двигателей. Приведены результаты идентификации параметров электромеханических систем с учетом нелинейностей.

Рекомендовано для специалистов в отрасли разработки систем диагностики электромеханических систем и студентов дневной и заочной форм обучения по направлению «Электромеханика».

 

УДК 621.65-53

ББК 31.2

СИСТЕМЫ АКТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ НАСОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Перекрест А.Л., Коренькова Т.В., Родькин Д.И.

[Перекрест А.Л., Коренькова Т.В., Родькин Д.И. Системы активного регулирования параметров насосных комплексов: Монография. – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2011. – 180 с. Бібліогр.: 136 назв. – ISBN 978-617-639-004-6. – рос.]

Монография посвящена повышению эффективности работы насосных комплексов путем использования систем активного регулирования, которые обеспечивают выполнение необходимых технологических режимов работы потребителя с одновременной рекуперацией энергии в электрическую сеть.

Материалы монографии могут быть полезны для инженерных и научных работников в области энергоресурсосбережения, автоматизации и проектирования систем автоматического регулирования параметров насосных комплексов с улучшенными показателями энергетической эффективности, а также аспирантов и студентов высших технических учебных заведений при разработке технических, алгоритмических и программных решений гидротранспортных комплексов с активным регулированием параметров.

 

УДК 621.316.9

ББК 31.2

КОРЕКЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ СИЛОВИХ КІЛ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ У КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ

В.М. Сидоренко, О.П. Чорний, Д.Й. Родькін, Ю.Г. Осадчук

[Сидоренко В.М., Чорний О.П., Родькін Д.Й., Осадчук Ю.Г. Корекція електричних сигналів силових кіл електроприводів у комп'ютеризованих системах моніторингу: Монографія - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2011. - 228 с. Бібліогр.: 111 назв. – ISBN 978-966-8931-93-2. – укр.]

Монографія присвячена розробці методів підвищення ефективності процесу моніторингу. Досліджені сигнали силових кіл систем електроприводу постійного і змінного струму з тиристорними і транзисторними перетворювачами енергії. Обґрунтована необхідність і можливість покращення показників моніторингу систем електроприводу шляхом урахування особливостей форми інформативних сигналів напруги і струму в процесі діагностики. Розроблено методи корекції параметрів електричних сигналів силових кіл.

Книга може бути корисною для інженерних і наукових працівників в галузі енергоресурсозбереження, автоматизації і експлуатації промислових електроприводів, які цікавляться питаннями підвищення ресурсу експлуатації електроприводів, а також аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів при вивченні курсів «Розробка метрологічного забезпечення комп'ютеризованих систем контролю», «Моделювання електромеханічних систем», «Системи енергозбереження» та інш.

 

УДК 621.316.9

ББК 31.2

ЗАХИСТ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Ю.В. Лашко, О.П. Чорний, Д.Й. Родькін

[Захист асинхронних двигунів за показниками якості перетворення енергії: монографія / Ю.В. Лашко, О.П. Чорний, Д.Й. Родькін. – Кременчук: ЧП Щербатих А.В., 2010. – 200 с. – Бібліогр.: 109 назв. – ISBN 978-966-8931-71-0. – укp.]

Монографія присвячена підвищенню ефективності систем захисту асинхронних двигунів електроприводів шляхом розробки нових методів і алгоритмів, що реалізують функції захисту на основі застосування показників якості перетворення енергії і забезпечують роботу системи за принципом запобігання. Запропоновані апаратно-програмні рішення. Коректність і працездатність розроблених методів і алгоритмів підтверджена лабораторними експериментами.

Книга може бути корисною для інженерних і наукових працівників в галузі енергоресурсозбереження, автоматизації, експлуатації і захисту промислових електроприводів, які цікавляться питаннями підвищення ресурсу асинхронних двигунів, а також аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів при вивченні курсів «Автоматизований електропривод промислових механізмів», «Автоматизація типових технологічних процесів і установок», «Системи енергозбереження» та інш.

 

УДК 621.311.07.027.4

ББК 31.2

АПАРАТИ, СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ РУДНИКОВИХ ЕЛЕКТРО-УСТАНОВОК НАПРУГОЮ ДО 3,3 КВ

М.М. Басов, В.С. Дзюбан , М.В. Загірняк, А.П. Калінов 

[Басов М.М., Дзюбан B.C., Загірняк ІЧ.В., Калінов А.П. Апарати, системи керування та захисту рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ: Монографія. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2010. – 256 с. Бібліогр.: 240 назв. – ISBN 978-966-8931-80-2. – укp.]

Представлено результати створення теоретичних основ для забезпечення необхідного рівня експлуатаційної надійності, безпеки та продуктивності підземних електроустано вок і систем електропостачання при застосуванні високих рівнів напруги живлення до 3,3 кВ. Здійснено аналіз та узагальнення стану проблем, пов'язаних із безпечною експлуатацією вибухозахищеного рудникового електроустаткування й систем підземного електропостачання. Створено наукову базу, нові принципи й технічні рішення, на основі яких була розв'язана проблема електробезпеки при експлуатації рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ.

У цілому робота охоплює сукупність питань, що пов'язані із забезпеченням необхідного рівня експлуатаційної надійності, безпеки та продуктивності підземних електроустановок і систем електропостачання при застосуванні високих рівнів напруги. Монографія може бути корисною для фахівців електротехнічної' галузі, наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів.

 

УДК 62-83-529.015

ББК 31.23

МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

А.П. Черный, Д.И. Родькин, А.П. Калинов, О.С. Воробейчик

[Мониторинг параметров электрических двигателей электромеханических систем: монография / А.П. Черный, Д.И. Родькин, А.П. Калинов, О.С. Воробейчик. – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2008. – 244 с. – Библиогр.: 135 назв. – ISBN 978-966-8931-51-2. – рус.]

В книге изложены методология и принципы построения систем мониторинга параметров электромеханических систем с электрическими двигателями постоянного и переменного тока. Авторы рассматривают создание математического аппарата, позволяющего определять параметры электродвигателей и вероятности их безотказной работы на основе информации о доступных непосредственному контролю мгновенных значениях переменных состояния в процессе эксплуатации с использованием показателей качества преобразования энергии.

Книга может быть полезна для инженеров и научных работников в области электропривода, автоматизации, эксплуатации промышленного оборудования, а также аспирантов, магистрантов и студентов высших технических учебных заведений при изучении курсов «Автоматизированный электропривод промышленных механизмов», «Автоматизация типовых технологических процессов и установок», «Системы энергосбережения» и т.п.

 

УДК 621.313.301

ББК 31.2

ПУСКОВЫЕ СИСТЕМЫ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

А.П. Черный, А.И. Гладырь, Ю.Г. Осадчук, И.Р. Курбанов, А.Н. Вошун

[А.П.Черный, А.И.Гладырь, Ю.Г.Осадчук, И.Р.Курбанов, А.Н.Вошун. Пусковые системы нерегулируемых электроприводов: Монография – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2006. – 280 с.  – Библиогр.: 96  назв. – ISBN 966-7320-00-6. – рус.]

В книге изложены принципы построения пусковых систем нерегулируемых электроприводов с синхронными и асинхронными электродвигателями. Авторами обоснована область применения ипусковых систем и методы расчета их мощности, приведены принципиальные схемные решения и опыт их практического внедрения. Эффективность применения пусковых систем доказана расчетами, математическим моделированием и экономически обоснована.

Книга может быть полезна дли инженеров и научных работников в области электропривода, автоматизации, эксплуатации промышленного оборудования, а также аспирантов и студентов высших технических учебных заведений при изучении курсов, «Автоматизированный электропривод промышленных механизмов», «Автоматизация типовых технологических процессов и установок», «Системы энергосбережения» и т.п.