Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика

Наукове видання. – Кременчук: КрНУ. ISSN 2221–5160

Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції
«Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика»

Виходить один раз на рік (до початку конференції).

ISSN 2221-5160

До збірника входять матеріали доповідей, поданих на Міжнародну науково-технічну конференцію «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», яка організовується та проводиться Інститутом електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Наукове видання містить результати досліджень і розробок провідних наукових шкіл України та зарубіжжя у наступних галузях знань: електромеханічні системи та автоматизація; діагностика, моніторинг та захист електротехнічних комплексів та систем; енергоресурсозберігаючі технології моніторингу та керування теплоспоживанням; енергоресусозбереження в електромеханічних комплексах обладнаних турбомеханізмами; енергетика та енергопостачання промислових підприємств, енергетичний менеджмент; електричні машини і апарати; інновації в освіті та виробництві, проблематика вищої школи.

Видається за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Головний редактор:

Загірняк М.В., ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, член-кор. Національної академії педагогічних наук України, д.т.н., проф.

Заступники головного редактора:

Родькін Д.Й., д.т.н., проф.; Чорний О.П., д.т.н., проф.

Адреса редакції: Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.

E-mail: ieesu@kdu.edu.ua.

Відповідальний за випуск: Чорний О.П., д.т.н., проф., e-mail: ieesu@kdu.edu.ua