Видавнича діяльність

Науково-виробничий журнал "Електромеханічні і енергозберігаючі системи"

Науково-виробничий журнал "Електромеханічні і енергозберігаючі системи" видається в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського з 2009 року.

Виходить чотири рази на рік (щоквартально).

   ISSN 2072–2052
е-ISSN 2074–9937

Науково-виробничий журнал з 26.01.2011 р. внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук. Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), міжнародних наукометричних базах даних «Ulrichs Periodicals Directory», «Index Copernicus», «CiteFactor», «Polish Scholarly Bibliography», «InfoBase Index», «Google Scholar», «Directory of Research Journals Indexing», «Universal Impact Factor», «Research Bible» та «Scientific Indexing Services», науковій електроній бібліотеці eLIBRARY (РИНЦ).

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика

Наукове видання. – Кременчук: КрНУ. ISSN 2221–5160

Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції
«Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика»

Виходить один раз на рік (до початку конференції).

ISSN 2221-5160

До збірника входять матеріали доповідей, поданих на Міжнародну науково-технічну конференцію «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», яка організовується та проводиться Інститутом електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Наукове видання містить результати досліджень і розробок провідних наукових шкіл України та зарубіжжя у наступних галузях знань: електромеханічні системи та автоматизація; діагностика, моніторинг та захист електротехнічних комплексів та систем; енергоресурсозберігаючі технології моніторингу та керування теплоспоживанням; енергоресусозбереження в електромеханічних комплексах обладнаних турбомеханізмами; енергетика та енергопостачання промислових підприємств, енергетичний менеджмент; електричні машини і апарати; інновації в освіті та виробництві, проблематика вищої школи.

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації

Збірник наукових праць Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук, КрНУ. ISSN 2079-5106

Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів
«Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації»

Виходить один раз на рік (до початку конференції).

ISSN 2221-5160

До збірника входять матеріали доповідей, представлених на Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації», яка організовується та проводиться Інститутом електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Збірник призначено для студентів, магістрів, аспірантів, здобувачів наукового ступеню, молодих науковців, фахівців з електротехніки, електромеханіки та автоматизації технологічних процесів та виробництв.

Науковий реферативний журнал «Реферативний журнал Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління»

Реферативний журнал Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління видається в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського з 2012 року.

Виходить один раз на рік.

ISSN 966-7320-00-6

У журналі публікуються реферати та анотації наукових видань Інституту, електромеханіки, енергозбереження і систем управління.

Видається за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Копії розміщені на сайтах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського та Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інженерні та освітні технології»

Електронний фаховий науково-практичний журнал "Інженерні та освітні технології" видається в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського з 2013 року.

Виходить чотири рази на рік (щоквартально).

ISSN 2307-9770

Журнал публікує після рецензування, редагування та перевірки на оригінальність статті, які містять результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технічних, природничих, гуманітарних та педагогічних наук.

Видається за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2015 року наказом Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07 жовтня 2015 року журнал внесений до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук.

Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, реферується у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал «Джерело»), міжнародних наукометричних базах даних «CiteFactor», «Google Scholar», «Polska Bibliografia Naukowa» та «Scientific Indexing Services».