Навчальні матеріали та силабуси

1 курс


Назва Cилабус Лекції Лабораторні

Практичні  Самостійні

Контрольні

Курсові  РГЗ

Інше
1 Вступ до спеціальності силабус - -

практичні

самостійні

- - -
2 Мікроелектронні пристрої електротехнічних  систем силабус - лабораторні практичні - - -
3 Українознавство силабус    

семінарські

самостійні

контрольні    
4 Фізика силабус            

 

2 курс


Назва Cилабус Лекції Лабораторні

Практичні
Самостійні

Контрольні

Курсові
РГЗ

Інше
1 Математичні методи моделювання - частина1 частина2 частина3 частина4 частина5 частина6 частина7 лабораторні практичні - - -
2 Основи систем автоматизованого проектування силабус - лабораторні

практичні

самостійна

контрольна - -
3 Силова перетворювальна техніка силабус - лабораторні  самостійна контрольна - -
4 Теорія автоматичного керування силабус - лабораторні

 практичні

самостійні

контрольна - -

 

3 курс


Назва Cилабус Лекції Лабораторні

Практичні

Самостійні

Контрольні

Курсові 

РГЗ

Інше
1 Елементи автоматизованого електропривода силабус - лабораторні практичні
самостійна
контрольна - -
2 Загальні питання надійності електрообладнання - лекції лабораторні практичні
самостійна
контрольна - -
3 Моделювання електротехнічних систем силабус - - - - - -
4 Промислові машини енергоємних виробництв - - лабораторні частина1
частина2
самостійна
- - -
5 Схемотехніка систем керування силабус - лабораторні практичні контрольна - -
6 Теорія електропривода - - лабораторні практичні
самостійні
- - -
7 Теорія автоматичного керування (част.2) силабус - лабораторні

практичні

самостійні

- - -
8 Монтаж, налагодження та випробування електромеханічного обладнання силабус - лабораторні самостійні - - -
9 Введення в експлуатацію об`єктів енергоємних виробництв силабус - - - - - -
10 Практичні питання надійності електромеханічних систем силабус - - самостійні - - -
11 Надійність об`єктів енергоємних виробництв силабус - - - - - -
12 Системи керування електроприводом силабус - - - - - -
13 Теорія електропривода (Частина 2) - - - самостійна - - -
14 Автоматизовані системи керування технологічними процесами - - - - - - -
15 Проектування автоматизованих систем керування  силабус - лабораторні

практичні

самостійні 

контрольні - -

 

4 курс


Назва Cилабус Лекції Лабораторні

Практичні 
Самостійні

Контрольні

Курсові 
РГЗ

Інше
1 Мікропроцесорні пристрої силабус - лабораторні практичні - - -
2 Спеціальні системи електропривода силабус

частина1

частина2

лабораторні практичні контрольна - -
3 Системи керування електроприводом силабус - частина1
частина2
частина3
- - - -
4 Автоматизований електропривод типових промислових механізмів силабус - лабораторні практичні
самостійні
- - -
5 Енергетичні процеси в електромеханічних системах - - частина1
частина2
практичні - - -
6 Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв силабус - -

практичні

самостійні

- - -
7 Технологічні комплекси енергоємних виробництв - - - - - - -
8 Автоматизовані системи керування технологічними процесами - - лабораторні самостійні - - -
9 Спеціальне електромеханічне обладнання енергоємних виробництв - - лабораторні практичні
самостійні
- - -
10 Мікропроцесорні пристрої (Частина 2) - - -   - - -
11 Електромеханічне обладнання циклічної дії - -   самостійні - - -
12 Електропривод з автономними джерелами живлення силабус - лабораторні практичні
самостійні
контрольна - -
13 Системи електропривода з автономним живленням  - - лабораторні самостійні контрольна - -
14 Цифрові системи керування - лекції лабораторні практичні контрольна    
15 Комплектний електропривод - - лабораторні практичні
самостійна
- - -

 

Магістратура


Назва Cилабус Лекції Лабораторні

Практичні  Самостійні

Контрольні

Курсові  РГЗ

Інше
1 Автоматизовані системи контролю й обліку енергоресурсів - - - практичні - курсовий проект   -
2 Автоматизований електропривод типових промислових механізмів  - - лабораторні практичні - - -
3 Системи перетворення енергії та керування енергопроцесами - - лабораторні практичні - - -
4 Автоматизація типових технологічних (промислових) процесів - - частина1
частина2
практичні - курсовий проект -
5 Математичні методи оптимізації та системи оптимального керування - лекції лабораторні практичні
самостійні
- РГЗ -
6 Мікропроцесорні системи вимірювання та захисту електротехнічного обладнання  - - лабораторні - - - -
7 Мехатронні системи та робототехніка - - лабораторні самостійні - - -
8 Робототехічні та керуючі комплекси - - лабораторні самостійні - - -
9 Інтелектуальні системи керування електромеханічними системами - лекції лабораторні самостійні - - -
10 Автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії - - - - - курсовий проект -
11 Енергоефективні технології в промисловості і комунальних об’єктах - - - частина1
частина2
самостійні
частина1
частина2
- -
12 Енергозберігаючі технології в промисловості, нетрадиційна та відновлювальна енергетика - - - - - - -
13 Техніко-економічне оцінювання технічних рішень - - -

практичні

самостійні

контрольна - -
14 Техніко-економічне оцінювання науково-технічних рішень - - -

практичні

самостійні

контрольна - -
15 Проектування електромеханічних систем  - - частина1
частина2
частина1
частина2
- - -
16 Системи керування споживанням та якістю електроенергії - - лабораторні практичні - - -
17 Моніторинг та діагностика енергоємних виробництв - - - практичні - - -
18 Міжнародна система технічної термінології - - - самостійні контрольна - сем.
19 Програмовані логічні контролери та SCADA системи - - - - - - -
20 Моделювання електромеханічних систем засобами спец. пакетів програм - - - - - - -
21 Технічна експертиза та розробка патентної документації - лекції -

практичні

самостійні

контольна - -
22 Енергетичні процеси в електромеханічних системах - - частина1
частина2
практичні - - -
23 Цифрові системи керування - - лабораторні практичні - - -
24 Спеціальні системи електропривода - лекції лабораторні практичні - - -
27 Методи дослідження та аналізу експериментальних даних - - - - - - -
28 Засоби та форми наукового пізнання - лекції -

практичні

самостійні

контрольна - -
29 Науковий пошук та винахідницька діяльність - лекції -

практичні

самостійні

контрольна - -
30 Дослідницькі, імітаційні та віртуальні стенди - - - - - - -
31 Наукові дослідження за темою магістерської роботи - - - - - - -

Література


Ви можете отримати матеріали для самостійного опрацювання та пройти тестування за обраними навчальними дисциплінами на сайті університету для дистанційного навчання студентів перейшовши за наступним електронним посиланням ( http://krnu.org/ )або натиснувши тут.

 

 

АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

__________________________________________________________________

 

Шифр за ОПП

Назва дисципліни

Провідний викладач

ЄКТС

Коротка анотація

 

Варіант  А "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"

 

ВБ 1

Елементи автоматизованого електропривода

Мельников В.О.

7

Мета навчальної дисципліни: формування фундаментальних знань про властивості і характеристики основних елементів, які є складовими частинами систем автоматизованого електропривода.

Завдання навчальної дисципліни: набуття теоретичних та практичних навичок, які дають змогу самостійно здійснювати проекту діяльність: вибору та застосування як окремих елементів так і систем електропривода в цілому та отримання навичок в роботі з елементами систем курування і автоматики, силовими  перетворюючими пристроями у розрізі систем автоматизованого електропривода.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти мають набути знання та досвід з:

– (ФК 4) вирішення комплексних спеціалізованих задач і практичних проблем, пов’язаних з проблемами метрології, електричних вимірювань;

– (ФК 5) вирішення комплексних спеціалізованих задач і практичних проблем, пов’язаних з роботою електричних машин, апаратів та систем автоматизованого електроприводу;

– (ФК 10) усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці;

– (ФКЕС 16) вибору силових компонент електропривода;

уміння та навички з:

– (ПРН 02) теоретичних основ метрології та електричних вимірювань, мати навички для здійснення відповідних вимірювань і використання пристрої автоматичного керування для вирішення професійних завдань;

– (ПРН 08) вибору та застосування придатних методів для аналізу та синтезу електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками;

– (ПРН 10) знаходження необхідної інформації в науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність;

– (ПРНЕС 21) принципів роботи силових перетворювачів для керування електроприводами постійного та змінного струму та уміти розраховувати основін електронні елементи силової частини перетворювачів, інверторів, випрямлячів.

 

ВБ 2

Спеціальні системи електропривода

Зачепа Ю.В.

7

Програма навчальної дисципліни:

 1. Основні положення дисципліни.
 2. Спеціальні електричні машини постійного струму.
 3. Універсальні колекторні мікродвигуни.
 4. Спеціальні асинхронні електричні машини.
 5. Спеціальні синхронні електричні машини.
 6. Індукційні машини систем синхронного зв’язку – сельсини.
 7. Спеціальні електроприводи з керованим моментом.
 8. Багатодвигунний електропривод.
 9. Точна зупинка спеціальних електроприводів.
 10. Спеціальні системи електроприводів з регулювання положення

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти зможуть набути знання та досвід з:

 • (ЗК 2) застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • (ФК 2) вирішення практичних задач із залученням методів математики, фізики та електротехніки;
 • (ФК 5) вирішення комплексних спеціалізованих задач і практичних проблем, пов’язаних з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу;
 • (ФКЕС 12) прикладного програмного забезпечення для моделювання режимів роботи електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання;
 • (ФКЕС 16) розрахунків та вибору силових компонент електропривода, розрахунку параметрів двигунів постійного та змінного струму загального та спеціального виконання, розрахунку параметрів та розуміння особливостей кінематичних кіл механічних передач систем електроприводів, моделювання та аналізу режимів їх роботи;

уміння та навички з:

 • (ПРН 03) принципів роботи електричних машин, апаратів та автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності;
 • (ПРН 07) аналізу процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах;
 • (ПРН 17) розв’язку складних спеціалізованих задач з проектування і технічного обслуговування електромеханічних систем;
 • (ПРН 18) самостійного навчання, опановування нових знань і вдосконалення навичок роботи з сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та прикладним програмним забезпеченням;
 • (ПРН 27) методик розрахунку механічної частини електропривода; способів керування двигунами постійного та змінного струму; методів вибору електродвигунів за потужністю та аналізу й проектування схеми автоматичного керування електромеханічних систем типових технологічних призначень та промислових електроприводів.

ВБ 4

Схемотехніка систем керування

Мельников В.О.

5

Мета навчальної дисципліни:  формування знань з питань розрахунку аналогових і цифрових електронних схем, які можуть бути використані при розробці, впровадженні та експлуатації апаратних засобів обробки, передачі і захисту інформації, при створенні автоматизованих систем керування.

Завдання навчальної дисципліни: набуття теоретичних та практичних навичок, які дають змогу самостійно здійснювати проекту діяльність: розрахунок і вибір аналогових і цифрових електричних схем систем керування електроприводом, які впроваджуються в експлуатацію.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти мають набути знання та досвід з:

– (ФК 4) вирішення комплексних спеціалізованих задач і практичних проблем, пов’язаних з електричними вимірюванями, роботою пристроїв автоматичного керування;

– (ФК 9) усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування;

– (ФК 10) усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці;

– (ФКЕС 17) застосування методів синтезу дискретних схем автоматики для складання програм для програмованих логічних реле та програмованих логічних інтегральних схем, використання законів алгебри-логіки та карт Карно для мінімізації логічних виразів, застосування таблиць переходів та циклограм для синтезу логічних рівнянь, що описують роботу дискретних схем автоматизації.

уміння та навички з:

– (ПРН 02) теоретичних основ метрології та електричних вимірювань, мати навички для здійснення відповідних вимірювань і використання пристрої автоматичного керування для вирішення професійних завдань;

– (ПРН 10) знаходження необхідної інформації в науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність;

– (ПРНЕС 23) застосування законів алгебри-логіки, перетворення кодів, карт Карно, методів синтезу дискретних схем на основі таблиць переходів, графопереходів, циклограм.

ВБ 5

Теорія електропривода (частина 2)

Артеменко А.М.

4

Вивчення дисципліни дає можливість здобути загальні та фахові компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності.

Загальні компетентності:

– здатність до абстрактного мислення, аналізу i синтезу;

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність спілкуватися державною новою як усно, так i письмово;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Фахові компетентності:

 • здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів математики, фізики та електротехніки;
 • здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу;
 • усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування.
 • здатність здійснювати розрахунки та проводити вибір силових компонент електропривода, розраховувати параметри двигунів постійного та змінного струму загального та спеціального виконання, розраховувати параметри та розуміти особливості кінематичних кіл механічних передач систем електроприводів. виконувати їх моделювання та аналіз («Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»);
 • здатність застосовувати методи стандартних випробувань щодо визначення електротехнічних характеристик і конструктивних особливостей використовуваного електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання і систем на його основі («Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»).

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних результатів:

 • знати принципи роботи електричних машин, апаратів та автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності;
 • здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах;
 • обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками;
 • уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем;
 • знати основи перетворення координат та принципи частотного та векторного керування електромеханічними системами та уміти розраховувати механічну частину електропривода, розраховувати механічні характеристики двигунів постійного та змінного струму («Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»);
 • знати рівняння руху електроприводу для різних варіантів мас; методики розрахунку механічної частини електропривода; способів керування двигунами постійного та змінного струму; методів вибору електродвигунів за потужністю та уміти аналізувати та проектувати схеми автоматичного керування електромеханічних систем типових технологічних призначень та промислових електроприводів («Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»);
 • знати сучасні методики та алгоритми розрахунку режимів й проектування деталей вузлів електромеханічних систем, електричних машин, механізмів, технологічних установок енергетичних об’єктів та об’єктів енергоємних виробництв уміти досліджувати фізичні явища та процеси в електротехнічному та електромеханічному обладнанні та устаткуванні(«Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»);

– знати конструкцій, основних технічних характеристик, принципів дії та режимів роботи електромеханічних систем та технологічних установок енергоємних виробництв та уміти розраховувати параметри, які характеризують статичні та динамічні властивості електротехнічного та електромеханічного обладнання, складати та реалізовувати електротехнічні та електромеханічні моделі для визначення режимів функціонування систем («Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»).

ВБ 6

Енергетичні процеси в електромеханічних системах

Коренькова Т.В.

4,5

Програма навчальної дисципліни:

 1. Енергетика та енергоефективність електромеханічних систем

Вступ. Загальні положення. Структура енергетичного каналу електроприводу (ЕП). Приклади систем перетворення енергії в ЕП різноманітних промислових механізмів та комплексів. Баланс потужностей потоків енергії силового каналу. Показники енергетичної ефективності ЕП. Енергетичні властивості електроприводів. Втрати енергії нерегульованого ЕП в усталених режимах. Енергетичні характеристики статичних перетворювачів електроенергії. Енергетичні характеристики регульованих ЕП. Втрати електроенергії в перехідних процесах ЕП та способи їх зниження.

 1. Енергетичні процеси в електромеханічних системах з синусоїдальним живленням.

Енергетичні процеси в ланцюзі однофазного електричного струму. Активна, реактивна та повна потужності. Зображення синусоїдальних функцій часу на комплексній площині. Визначення потужності на елементах електричних схем постійного струму. Енергетичні процеси в електричних схемах однофазного синусоїдального струму. Визначення потужності в електричних схемах заміщення з нелінійними елементами. Принцип суперпозиції. Теорема Телледжена.

 1. Енергетичні процеси в електромеханічних системах при несинусоїдальному живленні. Використання методу миттєвої потужності в завданнях електромеханіки..

Енергетичні процеси в електромеханічних системах з несинусоїдальним живленням. Зображення несинусоїдальних сигналів струмів та напруг  рядами Фур’є. Основні положення теорії миттєвої потужності.  Визначення складових миттєвої потужності. Енергетичні процеси в лінійних електричних схемах з полігармонічними сигналами струму та напруги. Баланс складових миттєвої потужності полігармонічних сигналів. Миттєва потужність в електричних схемах з нелінійними елементами. Миттєва потужність в трифазних електромеханічних системах з полігармонічним живленням. Використання методу миттєвої потужності в завданнях електромеханіки. Показники якості перетворення електричної енергії з використанням складових миттєвої потужності. Ідентифікація параметрів електричних машин з використанням рівнянь енергетичного балансу складових миттєвої потужності. Оцінка енергоефективності електромеханічних комплексів з використанням складових миттєвої потужності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти зможуть набути знання та досвід з:

 • (ЗК 2) застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • (ФК 2) вирішення практичних задач із залученням методів математики, фізики та електротехніки;
 • (ФК 5) вирішення комплексних спеціалізованих задач і практичних проблем, пов’язаних з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу;
 • (ФК 6) вирішення комплексних спеціалізованих задач і практичних проблем, пов’язаних з проблемами виробництва, передачі та розподілення електричної енергії;
 • (ФК 9) усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування;
 • (ФКЕС 14) здатність здійснювати розрахунки та проводити аналіз процесів генерування, передачі та перетворення енергії в електротехнічних та електромеханічних системах;

уміння та навички з:                                                                                     

 • (ПРН 05) методів розрахунку електричних кіл та вміння використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності;
 • (ПРН 07) аналізу процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах;
 • (ПРН 09) оцінювання енергоефективності роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем ;
 • (ПРН 19) застосування придатних емпірічних і теоретичних методів для зменшення втрат електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні та використанні;

 

ВБ 7

Автоматизований електропривод типових промислових механізмів

Коренькова Т.В.

8

Програма навчальної дисципліни:

1. Структура сучасного автоматизованого електропривода ТПМ.

2. Технічні засоби та інженерінг автоматизованого ЕП.

3. Автоматизований ЕП кранових механізмів.

4. Автоматизований ЕП позиційних механізмів вертикального транспорту.

5. Автоматизований ЕП механізмів екскаваторів.

6. Автоматизований ЕП металорізальних верстатів (МРВ).

7. Автоматизований ЕП промислових маніпуляторів.

8. Автоматизований ЕП механізмів відцентрового та поршневого типів.

9. Автоматизований ЕП механізмів безупинного транспорту (МБТ).

10. Автоматизований ЕП міського електротранспорту.

11. Автоматизований ЕП залізничного електротранспорту.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти зможуть набути знання та досвід з:

 • (ЗК 2) застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • (ФК 5) вирішення комплексних спеціалізованих задач і практичних проблем, пов’язаних з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу;
 • (ФК 9) усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування;
 • (ФК 10) усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці;

уміння та навички з:                                                                                     

 •  (ПРН 03) принципів роботи електричних машин, апаратів та автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності;
 •  (ПРН 07) аналізу процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах;
 • (ПРН 09) оцінювання енергоефективності роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем ;
 • (ПРН 19) застосування придатних емпірічних і теоретичних методів для зменшення втрат електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні та використанні;
 • (ПРНЕС 27) знання рівнянь руху електроприводу для різних варантів мас; методів вибору електродвигунів за потужністю та вміння аналізувати та проектувати схеми автоматичного керування електромеханічних систем типових технологічних призначень та промислових електроприводів

 

 

Варіант  Б "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"

 

ВБ 1

Промислові машини енергоємних виробництв

Коренькова Т.В.

7

Програма навчальної дисципліни:

1. Кінематичні схеми, конструкція та принцип дії механізмів неперервного транспорту

2.  Кінематичні схеми, конструкція та принцип дії турбомеханізмів (насоси, вентилятори, компресори)

3. Кінематичні схеми, конструкція та принцип дії механізмів циклічної дії (підйомно-транспортні машини, енергоємні гірничодобувні машини, енергоємні машини в чорній металургії, механізми металорізальних станків, механізми промислових роботів)

4. Кінематичні схеми, конструкція та принцип дії енергоємних машин в агропромисловому комплексі (машини для приготування кормів, машини для обробки молока, машини для післязбиральної обробки зерна)

 1. Кінематичні схеми, конструкція та принцип дії енергоємних машин хімічної, текстильної та легкої промисловості (енергоємні машини хімічної промисловості, механізми текстильної та легкої промисловості)

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти зможуть набути знання та досвід з:

 • (ЗК 2) застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • (ФК 5) вирішення комплексних спеціалізованих задач і практичних проблем, пов’язаних з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу;
 • (ФК 9) усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування;
 • (ФК 10) усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці;
 • (ФКЕВ 13) здатності  використовувати нові технологи в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці, брати участь в модернізації та реконструкції механічного та електричного обладнання, електричних машин та апаратів, електричних пристрою, систем та комплексів традиційної та відновлюваної енергетики (ФКЕВ 13).

уміння та навички з:                                                                                      

 •  (ПРН 03) принципів роботи електричних машин, апаратів та автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності;
 • (ПРН 09) оцінювання енергоефективності роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем ;
 • (ПРНЕВ 23) знання сучасних методик та алгоритмів розрахунку режимів й проектування деталей вузлів електромеханічних систем, електричних машин, механізмів, технологічних установок енергетичних об’єктів та об’єктів енергоємних виробництв уміти досліджувати фізичні явища та процеси в електротехнічному та електромеханічному обладнанні та устаткуванні;
 • (ПРНЕС 24) знання  конструкцій, основних технічних характеристик, принципів дії та режимів роботи електромеханічних систем та технологічних установок енергоємних виробництв та уміти розраховувати параметри, які характеризують статичні та динамічні властивості електротехнічного та електромеханічного обладнання, складати та реалізовувати електротехнічні та електромеханічні моделі для визначення режимів функціонування систем

ВБ 2

Спеціальне електрообладнання енергоємних виробництв

Артеменко А.М.

7

Вивчення дисципліни дає можливість здобути загальні та фахові компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності.

Загальні компетентності:

– здатність до абстрактного мислення, аналізу i синтезу;

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність спілкуватися державною новою як усно, так i письмово;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Фахові компетентності:

 • здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу;
 • усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування;
 • усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці;
 • здатність використовувати нові технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці, брати участь в модернізації та реконструкції механічного та електричного обладнання, електричних машин та апаратів, електричних пристроїв, систем та комплексів традиційної та відновлюваної енергетики («Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»);
 • здатність до систематичного вивчення та аналізу науково-технічної інформації, вітчизняного й закордонного досвіду з відповідного профілю підготовки («Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»).

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних результатів:

 • здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах;
 • обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками;
 • уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем;
 • знати сучасні методики та алгоритми розрахунку режимів й проектування деталей вузлів електромеханічних систем, електричних машин, механізмів, технологічних установок енергетичних об’єктів та об’єктів енергоємних виробництв уміти досліджувати фізичні явища та процеси в електротехнічному та електромеханічному обладнанні та устаткуванні(«Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»);
 • знати конструкцій, основних технічних характеристик, принципів дії та режимів роботи електромеханічних систем та технологічних установок енергоємних виробництв та уміти розраховувати параметри, які характеризують статичні та динамічні властивості електротехнічного та електромеханічного обладнання, складати та реалізовувати електротехнічні та електромеханічні моделі для визначення режимів функціонування систем («Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»);
 • знати основи технологічних процесів і режимів виробництва та системи технологічної підготовки на енергоємних виробництвах та аналізувати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід щодо ефективного використання, технічного обслуговування і ремонту електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання, традиційної та відновлюваної енергетики («Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»).

 

ВБ 4

Проектування автоматизованих систем керування

Зачепа Ю.В.

5

Програма навчальної дисципліни:

 • принципи побудови та налагодження релейно-контакторних схем керування;
 • принципи побудови та налагодження замкнутих СК для ЕП постійного та змінного струму;
 • особливості проектування та налаштування слідкуючих систем керування електроприводів;
 • особливості проектування та налаштування дискретних і програмних систем керування електроприводів.

Мета навчальної дисципліни: формування знань з питань розрахунку аналогових і цифрових пристроїв автоматизованих систем керування, які можуть бути використані при розробці, впровадженні та експлуатації апаратних засобів обробки, передачі і захисту інформації.

Завдання навчальної дисципліни: набуття теоретичних та практичних навичок, які дають змогу самостійно здійснювати проекту діяльність: розрахунок і вибір аналогових і цифрових електричних схем систем керування електроприводом змінного та постійного струму.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти мають набути знання та досвід з:

– (ФК 4) вирішення комплексних спеціалізованих задач і практичних проблем, пов’язаних з проблемами метрології, електричних вимірювань, роботою пристроїв автоматичного керування;

– (ФК 5) вирішення комплексних спеціалізованих задач і практичних проблем, пов’язаних з роботою електричних машин, апаратів та систем автоматизованого електроприводу;

– (ФКЕВ 12) застосування сучасних методів для розроблення енергоефективних безпечних та екологічно чистих технологій виробництва, застосування способів раціонального використання сировинних, енергетичних та інших видів ресурсів у електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці;

уміння та навички з:

– (ПРН 02) теоретичних основ метрології та електричних вимірювань, мати навички для здійснення відповідних вимірювань і використання пристрої автоматичного керування для вирішення професійних завдань;

– (ПРН 03) принципів роботи апаратів та автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності;

– (ПРНЕВ 21) основ роботи з масштабними перетворювачами напруги та струму, силовою електронікою, з електровимірювальними приладами та метрологічною апаратурою вибору конструктивних форми та проведення розрахунків електричних апаратів, складання схем та розрахунку електронних та мікропроцесорних пристроїв керування мехатронними та електромеханічними об’єктами.

 

ВБ 5

Теорія електропривода (частина 2)

Артеменко А.М.

4

Вивчення дисципліни дає можливість здобути загальні та фахові компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності.

Загальні компетентності:

– здатність до абстрактного мислення, аналізу i синтезу;

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність спілкуватися державною новою як усно, так i письмово;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Фахові компетентності:

 • здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів математики, фізики та електротехніки;
 • здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу;
 • усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування.
 • здатність здійснювати розрахунки та проводити вибір силових компонент електропривода, розраховувати параметри двигунів постійного та змінного струму загального та спеціального виконання, розраховувати параметри та розуміти особливості кінематичних кіл механічних передач систем електроприводів. виконувати їх моделювання та аналіз («Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»);
 • здатність застосовувати методи стандартних випробувань щодо визначення електротехнічних характеристик і конструктивних особливостей використовуваного електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання і систем на його основі («Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»).

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних результатів:

 • знати принципи роботи електричних машин, апаратів та автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності;
 • здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах;
 • обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками;
 • уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем;
 • знати основи перетворення координат та принципи частотного та векторного керування електромеханічними системами та уміти розраховувати механічну частину електропривода, розраховувати механічні характеристики двигунів постійного та змінного струму («Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»);
 • знати рівняння руху електроприводу для різних варіантів мас; методики розрахунку механічної частини електропривода; способів керування двигунами постійного та змінного струму; методів вибору електродвигунів за потужністю та уміти аналізувати та проектувати схеми автоматичного керування електромеханічних систем типових технологічних призначень та промислових електроприводів («Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»);
 • знати сучасні методики та алгоритми розрахунку режимів й проектування деталей вузлів електромеханічних систем, електричних машин, механізмів, технологічних установок енергетичних об’єктів та об’єктів енергоємних виробництв уміти досліджувати фізичні явища та процеси в електротехнічному та електромеханічному обладнанні та устаткуванні(«Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»);

– знати конструкцій, основних технічних характеристик, принципів дії та режимів роботи електромеханічних систем та технологічних установок енергоємних виробництв та уміти розраховувати параметри, які характеризують статичні та динамічні властивості електротехнічного та електромеханічного обладнання, складати та реалізовувати електротехнічні та електромеханічні моделі для визначення режимів функціонування систем («Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»).

 

ВБ 6

Технологічні комплекси енергоємних виробництв

Хребтова О.А.

4,5

Мета: здобуття студентами знань щодо систем електроприводів технологічного обладнання, а також надбання студентами цілісного підходу при аналізі режимів функціонування технологічних комплексів (ТК) та механізмів, сприяння закріпленню та поглибленню теоретичних знань, одержання практичних навичок з даного питання.

Завдання: надбання знань для самостійного і інженерного розв’язування технічних задач, пов’язаних з побудовою, визначенням режиму роботи та вибором обладнання електроприводів технологічних комплексів та розробкою алгоритму функціонування.

Вивчення дисципліни дає можливість здобути загальні та фахові компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності.

Загальні компетентності:

– здатність до абстрактного мислення, аналізу i синтезу (ЗК1);

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК2);
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК2);
 • здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми  (ЗК7).

Фахові компетентності:

 • здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу (ФК5);
 • усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування (ФК9);
 • усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові технологи в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці (ФК9).
 • здатність використовувати нові технологи в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці, брати участь в модернізації та реконструкції механічного та електричного обладнання, електричних машин та апаратів, електричних пристрою, систем та комплексів традиційної та відновлюваної енергетики (ФК13).

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних результатів:

 • здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах (ПРН07);
 • обирати 1 застосовувати придатні методи для аналізу 1 синтезу електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками (ПРН08);
 • уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем (ПРН09);
 • знати конструкцій, основних технічних характеристик, принципів дії та режимів роботи електромеханічних систем та технологічних установок енергоємних виробництв та уміти розраховувати параметри, які характеризують статичні та динамічні властивості електротехнічного та електромеханічного обладнання, складати та реалізовувати електротехнічні та електромеханічні моделі для визначення режимів функціонування систем (ПРНЕВ24);
 • знати існуючі підходи до проектування, виготовлення, випробувань та експлуатації електромеханічного обладнання та контролювати обладнання та впроваджувати заходи з підвищення надійності та ефективності його функціонування (ПРНЕВ25);
 • знати основи технологічних процесів і режимів виробництва та системи технологічної підготовки на енергоємних виробництвах та аналізувати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід щодо ефективного використання, технічного обслуговування 1 ремонту електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання, традиційної та відновлювано енергетики (ПРНЕВ26).

 

ВБ 7

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

Коренькова Т.В.

8

Програма навчальної дисципліни:

1. Класифікація енергоємних промислових механізмів.

2. Електромеханічне обладнання механізмів безперервного транспорту (МБТ).

3. Електромеханічне обладнання механізмів відцентрового та поршневого типів.

4. Електромеханічне обладнання позиційних механізмів вертикального транспорту.

5. Електромеханічне обладнання механізмів екскаваторів.

6. Технічні засоби та інженерінг електромеханічного обладнання енергоємних виробництв.

7. Електромеханічне обладнання металорізальних верстатів (МРВ).

8. Електромеханічне обладнання промислових маніпуляторів.

9. Електромеханічне обладнання прокатних станів.

10. Електромеханічне обладнання ковальсько-пресових машин.

11. Електромеханічне обладнання різального електрообладнання.

12. Електромеханічне обладнання міського електротранспорту.

13. Електромеханічне обладнання залізничного електротранспорту.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти зможуть набути знання та досвід з:

 • (ЗК 2) застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • (ФК 5) вирішення комплексних спеціалізованих задач і практичних проблем, пов’язаних з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу;
 • (ФК 9) усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування;
 • (ФК 10) усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці;
 • (ФКЕВ13) здатності використовувати нові технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці, брати участь у модернізації або реконструкції механічного та електричного обладнання;

уміння та навички з:                                                                                      

 •  (ПРН 03) принципів роботи електричних машин, апаратів та автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності;
 •  (ПРН 07) аналізу процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах;
 • (ПРН 09) оцінювання енергоефективності роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем ;
 • (ПРН 19) застосування придатних емпірічних і теоретичних методів для зменшення втрат електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні та використанні;
 • (ПРНЕВ 24) знання конструкцій, основних технічних характеристик, принципів дії та режимів роботи електромеханічних систем та технологічних установок енергоємних виробництв та уміти розраховувати параметри, які характеризують статичні та динамічні властивості електротехнічного та електромеханічного обладнання, складати та реалізовувати електротехнічні та електромеханічні моделі для визначення режимів функціонування систем (ПРНЕВ24)
 • (ПРНЕВ 26) знання основ технологічних процесів і режимів виробництва та системи технологічної підготовки на енергоємних виробництвах та аналізувати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід щодо ефективного використання, технічного обслуговування 1 ремонту електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання, традиційної та відновлювано енергетики.

 

 

ВБ 8

Монтаж, налагодження та випробування електромеханічного обладнання

Рєзнік Д.В.

4

Предметом вивчення є:

основні положення з організації і виконанню проектних, електромонтажних, налагоджувальних і випробувальних робіт, вивчення і освоєння методів і засобів, що застосовуються в процесі монтажу, наладки та експлуатації електромеханічного обладнання енергоємних виробництв

Мета викладання дисципліни:

підготовка фахівців в галузі електричної інженерії здатних самостійно та творчо вирішувати задачі з монтажу, налагоджування та випробування електромеханічного обладнання енергоємних виробництв

Завдання

набуття теоретичних знань та практичних навичок з організації монтажу, налагоджування та випробування електромеханічного обладнання, а саме: електропроводки, кабельних ліній, освітлювальних електроустановок, електричних апаратів, трансформаторних підстанцій та розподільних пристроїв, конденсаторних установок, електричних машин, пристроїв контролю та управління електричними машинами, пристроїв заземлення та занулення технологічного обладнання

Заплановані вміння:

 • ЗК 5 – здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • ЗК 6 – здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ФК 3 – здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних систем та мереж, електричної частини станцій і підстанцій та техніки високих напруг;
 • ФК 5 – здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу;
 • ФК 8 – здатність виконувати професійні обов’язки із дотриманням правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища.

­­­    ФКЕС 15 – здатність використовувати типові електронні компоненти для складання інверторів, перетворювачів, випрямлячів, розуміти принципи роботи силової перетворювальної техніки, здійснювати розрахунки електронних елементів схем;

­    ФКЕС 16 – здатність здійснювати розрахунки та проводити вибір силових компонент електропривода, розраховувати параметри двигунів постійного та змінного струму загального та спеціального виконання, розраховувати параметри та розуміти особливості кінематичних кіл механічних передач систем електроприводів, виконувати їх моделювання та аналіз.

­­    ФКЕС 18 – здатність застосовувати інженерні методи розрахунку надійності електротехнічних та електромеханічних систем, використовувати практичні навички налагодження та випробування електромеханічного обладнання.

Заплановані результати навчання:

–    ПРН 01 – знати і розуміти принципи роботи електричних систем та мереж, силового обладнання електричних станцій та підстанцій, пристроїв захисного заземлення та грозозахисту та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності;

–    ПРН 02 – знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних вимірювань, принципи роботи пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та автоматики, мати навички здійснення відповідних вимірювань і використання зазначених пристроїв для вирішення професійних завдань;

–    ПРН 03 – знати принципи роботи електричних машин, апаратів та автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності;

–    ПРН 04 – знати принципи роботи біоенергетичних, вітроенергетичних, гідроенергетичних та сонячних енергетичних установок;

–    ПРН 09 – уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем;

–    ПРН 16 – знати вимоги нормативних актів, що стосуються інженерної діяльності, захисту інтелектуальної власності, охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, враховувати їх при прийнятті рішень;

–    ПРЕВ 21 – знати принципи роботи силових перетворювачів для керування електроприводами постійного та змінного струму та уміти розраховувати основні електронні елементи силової частини перетворювачів, інверторів, випрямлячів;

–   ПРЕВ 24 – знати принципи роботи програмованих логічних реле та програмованих логічних інтегральних схем; основ проектування схем електричних принципових з використанням дискретної елементної бази та уміти використовувати програмне забезпечення для програмування ПЛК та ПЛІС.

ВБ 9

Теорія автоматичного керування

(частина 2)

Сергієнко С.А.

4

Мета навчальної дисципліни:  є формування у майбутніх фахівців здатності самостійно і творчо вирішувати задачі проектування, дослідження та експлуатації систем автоматичного керування електротехнічними, електромеханічними об’єктами та технологічними виробничими процесами за допомогою освоєння  принципів побудови, властивостей і особливостей систем керування різних типів, аналізу і синтезу нелінійних, дискретних і оптимальних систем з метою отримання заданих властивостей і розширення їх функціональних можливостей. 

Завдання навчальної дисципліни: є набуття вміння аналізу роботи систем автоматичного керування електротехнічними, електромеханічними об’єктами та технологічними виробничими процесами за відомими характеристиками окремих елементів і робочого процесу в цілому, а також вміння синтезу та дослідження систем керування за вимогами, які пред’являються до системи.

Вивчення дисципліни дає можливість здобути загальні та фахові компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності.

Загальні компетентності:

здатність до абстрактного мислення, аналізу i синтезу (ЗК1);

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК2);

здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми  (ЗК7).

Фахові компетентності:

здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів математики, фізики та електротехніки;

здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу (ФК5);

усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові технологи в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці (ФК10).

здатність використовувати нові технологи в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці, брати участь в модернізації та реконструкції механічного та електричного обладнання, електричних машин та апаратів, електричних пристрою, систем та комплексів традиційної та відновлюваної енергетики (ФКЕВ 13);

здатність забезпечувати моделювання електротехнічних та електромеханічних об’єктів і технологічних процесів виробництва, передачі та розподілу електричної енергії з використанням стандартних пакетів і засобів автоматизації інженерних розрахунків, проводити експерименти за даними методиками з обробкою й аналізом результатів (ФКЕВ 16).

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних результатів:

знати принципи роботи електричних машин, апаратів та автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності (ПРН03);

обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками (ПРН08);

знаходження необхідної інформації в науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність (ПРН10);

знати сучасні методи моделювання електротехнічних та електромеханічних об’єктів і технологічних процесів виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та уміти розраховувати параметри, які характеризують статичні та динамічні властивості електротехнічного та електромеханічного обладнання, складати та реалізовувати електротехнічні та електромеханічні моделі для визначення режимів функціонування систем (ПРНЕВ22);

знати існуючі підходи до проектування, виготовлення, випробувань та експлуатації електромеханічного обладнання та контролювати обладнання та впроваджувати заходи з підвищення надійності та ефективності його функціонування (ПРНЕВ25).

 

ВБ 10

Практичні питання надійності електромеханічних систем

Зачепа Н.В.

4

Предметом вивчення навчальної дисципліни є визначення кількісних характеристик надійності невідновлюваних і відновлюваних виробів, а також складних систем з різними видами резервування. Використання методів розроблених у теорії ймовірностей і математичній статистиці дозволяє підійти з єдиних позицій до опису випадкових подій і процесів виникнення відмов виробів і розраховувати імовірність їх безвідмовної роботи за час експлуатації.

Мета викладання дисципліни:

формування теоретичних знань і практичних навичок в області розрахунку надійності електромеханічного обладнанняпри проектуванні, виробництві та експлуатації електроприводів.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

оволодіння методами складання структурних схем розрахунку надійності і розрахунку показників надійності; оволодіння методами аналізу характеристик контролепридатності та формуваннявимог до засобів контролю і діагностування; досягнення рівня знань, достатнього для успішного використання в розробці систем та засобів контролю та діагностування електрообладнання.

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:

Запланованізнаннята вміння:

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

ЗК 3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 6 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 7 Здатність працювати в команді.

ЗК 8 Здатність працювати автономно.

ЗК 9 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 10 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ФК 2 Здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів математики, фізики та електротехніки.

ФК 3 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних систем та мереж, електричної частини станцій і підстанцій та техніки високих напруг.

ФК 5 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу.

ФК 7 Здатність розробляти проекти електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування із дотриманням вимог законодавства, стандартів і технічного завдання.

ФК 9 Усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування.

ФК 11 Здатність оперативно вживати ефективні заходи в умовах надзвичайних (аварійних) ситуацій в електроенергетичних та електромеханічних системах.

Заплановані результати навчання:

ПРН 9 Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.

ПРН 10 Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність.

ПРН 11 Вільно спілкуватися з професійних проблем державною та іноземною мовами усно і письмово, обговорювати результати професійної діяльності з фахівцями та нефахівцями, аргументувати свою позицію з дискусійних питань.

ПРН 12 Розуміти основні принципи і завдання технічної та екологічної безпеки об’єктів електротехніки та електромеханіки, враховувати їх при прийнятті рішень

ВБ 11

Мікропроцесорні пристрої (частина 2)

Кравець О.М.

4

Мета викладання навчальної дисципліни «Мікропроцесорні пристрої (частина 2)» – вивчення принципів роботи фізичних інтерфейсів сучасних мікроконтролерів і персональних комп'ютерів, необхідних для побудови систем керування електромеханічним обладнанням; ознайомлення з програмними та апаратними засобами розробки, відлагодження, програмування і моделювання роботи сучасних мікроконтролерів, які використовуються у засобах вимірювальної техніки, мікропроцесорних засобах автоматизації, побутових пристроях та промисловому обладнанні.

Основними завданням вивчення дисципліни «Мікропроцесорні пристрої (частина 2)» є придбання знань, необхідних для створення програмного забезпечення, що забезпечує зв’язок мікропроцесорного пристрою з різноманітними периферійними пристроями за допомогою провідних і безпровідних інтерфейсів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти мають набути

знання та досвід з:

– (ФК1) вирішення практичних задач, пов’язаних з мікропроцесорними пристроями, із застосуванням систем автоматизованого проектування i розрахунків (CAПP);

– (ФК2) вирішення практичних задач, пов’язаних з мікропроцесорними пристроями, із залученням методів математики, фізики та електротехніки;

– (ФК9) підвищення ефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування з використанням мікропроцесорних пристроїв;

– (ФКЕС12) використання прикладного програмного забезпечення для моделювання режимів роботи електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання на базі мікропроцесорних пристроїв;

– (ФКЕС18) використовувати практичні навички налагодження та випробування електромеханічного обладнання на базі мікропроцесорних пристроїв;

– (ФКЕВ12) здатність застосовувати сучасні методи для розроблення енергоефективних безпечних та екологічно чистих технологій виробництва, передачі, розподілу та використанні електричної енергії, що забезпечують безпеку життєдіяльності людей та їхній захист від можливих наслідків аварій катастроф i стихійних лих з використанням мікропроцесорних пристроїв;

– (ФКЕВ17) вивчення та аналізу науково-технічноі інформації, вітчизняного й закордонного досвіду щодо використання мікропроцесорних пристроїв.

уміння та навички з:

– (ПРН06) застосовування прикладного програмного забезпечення, мікроконтролерів та мікропроцесорної техніки для вирішення практичних проблем у професійній діяльності;

– (ПРН18) роботи з сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та прикладним програмним забезпеченням;

– (ПРН20) з основ передачі даних з використанням мікропроцесорної техніки.

ВБ 8

Введення в експлуатацію об’єктів енергоємних виробництв

Рєзнік Д.В.

4

Предметом вивчення є:

основні положення з організації і виконанню проектних, електромонтажних, налагоджувальних і випробувальних робіт, вивчення і освоєння методів і засобів, що застосовуються в процесі монтажу, наладки та експлуатації  електромеханічного обладнання промислових установок та технологічних комплексів в будь-яких галузях народного господарства

Мета викладання дисципліни:

підготовка фахівців в галузі електричної інженерії здатних самостійно та творчо вирішувати задачі з монтажу, налагоджування та випробування електромеханічного обладнання промислових установок та технологічних комплексів в будь-яких галузях народного господарства

Завдання

набуття теоретичних знань та практичних навичок з організації монтажу, налагоджування та випробування електромеханічного обладнання, а саме: електропроводки, кабельних ліній, освітлювальних електроустановок, електричних апаратів, трансформаторних підстанцій та розподільних пристроїв, конденсаторних установок, електричних машин, пристроїв контролю та управління електричними машинами, пристроїв заземлення та занулення технологічного обладнання

Заплановані вміння:

 • ЗК 5 – здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • ЗК 6 – здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • ФК 3 – здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних систем та мереж, електричної частини станцій і підстанцій та техніки високих напруг;
 • ФК 5 – здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу;
 • ФК 8 – здатність виконувати професійні обов’язки із дотриманням правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища.

­­­    ФКЕС 15 – здатність використовувати типові електронні компоненти для складання інверторів, перетворювачів, випрямлячів, розуміти принципи роботи силової перетворювальної техніки, здійснювати розрахунки електронних елементів схем;

­    ФКЕС 16 – здатність здійснювати розрахунки та проводити вибір силових компонент електропривода, розраховувати параметри двигунів постійного та змінного струму загального та спеціального виконання, розраховувати параметри та розуміти особливості кінематичних кіл механічних передач систем електроприводів, виконувати їх моделювання та аналіз.

­­    ФКЕС 18 – здатність застосовувати інженерні методи розрахунку надійності електротехнічних та електромеханічних систем, використовувати практичні навички налагодження та випробування електромеханічного обладнання.

Заплановані результати навчання:

–    ПРН 01 – знати і розуміти принципи роботи електричних систем та мереж, силового обладнання електричних станцій та підстанцій, пристроїв захисного заземлення та грозозахисту та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності;

–    ПРН 02 – знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних вимірювань, принципи роботи пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та автоматики, мати навички здійснення відповідних вимірювань і використання зазначених пристроїв для вирішення професійних завдань;

–    ПРН 03 – знати принципи роботи електричних машин, апаратів та автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності;

–    ПРН 04 – знати принципи роботи біоенергетичних, вітроенергетичних, гідроенергетичних та сонячних енергетичних установок;

–    ПРН 09 – уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем;

–    ПРН 16 – знати вимоги нормативних актів, що стосуються інженерної діяльності, захисту інтелектуальної власності, охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, враховувати їх при прийнятті рішень;

–    ПРЕС 21 – знати принципи роботи силових перетворювачів для керування електроприводами постійного та змінного струму та уміти розраховувати основні електронні елементи силової частини перетворювачів, інверторів, випрямлячів;

  –  ПРЕС 24 – знати принципи роботи програмованих логічних реле та програмованих логічних інтегральних схем; основ проектування схем електричних принципових з використанням дискретної елементної бази та уміти використовувати програмне забезпечення для програмування ПЛК та ПЛІС.

ВБ 10

Надійність об’єктів енергоємних виробництв

Зачепа Н.В.

4

Предметом вивчення навчальної дисципліни є визначення кількісних характеристик надійності невідновлюваних і відновлюваних виробів, а також складних систем з різними видами резервування. Використання методів розроблених у теорії ймовірностей і математичній статистиці дозволяє підійти з єдиних позицій до опису випадкових подій і процесів виникнення відмов виробів і розраховувати імовірність їх безвідмовної роботи за час експлуатації.

Мета викладання дисципліни:

вивчення методів, методик та алгоритмів оцінки надійності електрообладнання та здобуття практичних навичок розрахунку та аналізу надійності енергетичних системі побудови автоматизованих систем контролю та діагностування електрообладнання.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

оволодіння методами складання структурних схем розрахунку надійності і розрахунку показників надійності; оволодіння методами аналізу характеристик контролепридатності та формуваннявимог до засобів контролю і діагностування; досягнення рівня знань, достатнього для успішного використання в розробці систем та засобів контролю та діагностування електрообладнання.

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:

Запланованізнаннята вміння:

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК 5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 6 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 8 Здатність працювати автономно.

ФК 1 Здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням систем автоматизованого проектування і розрахунків (САПР).

ФК 2 Здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів математики, фізики та електротехніки.

ФК 4 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з проблемами метрології, електричних вимірювань, роботою пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та автоматики.

ФК 5 Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу.

ФК 9 Усвідомлення необхідності підвищення ефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування.

ФК 11 Здатність оперативно вживати ефективні заходи в умовах надзвичайних (аварійних) ситуацій в електроенергетичних та електромеханічних системах.

ФК 13 Здатність контролювати і діагностувати стан обладнання,застосовувати сучасні електронні компоненти та технічні засоби, виконувати профілактику, ремонт та технічне обслуговування електронних пристроїв та систем, монтувати, налагоджувати та ремонтувати аналогові, цифрові та оптичні модулі.

Заплановані результати навчання:

ПРН2 Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних вимірювань, принципи роботи пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та автоматики, мати навички здійснення відповідних вимірювань і використання зазначених пристроїв для вирішення професійних завдань.

ПРН 7 Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах.

ПРН 9 Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.