Навчальні посібники

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ  2014

УДК 004.383.3:004.031.2

ПРАКТИКУМ З ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ У ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМНИХ ПАКЕТАХ

Перекрест А. Л., Чорний О. П., Гаврилець Г. О.

[Перекрест А. Л., Чорний О. П., Гаврилець Г. О. Практикум з вивчення методів цифрової обробки сигналів у прикладних програмних пакетах : навч. посібник / А. Л. Перекрест, О. П. Чорний, Г. О. Гаврилець. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2015. – 145 с. – Бібліогр. : 29 назв. – ISBN 978-639-063-3. ‑ укр.]

У навчальному посібнику розглянуто математичний опис типових сигналів, процеси їх дискретизації та квантування, алгоритми апроксимації, цифрового згладжування, спектрального аналізу сигналів, цифрової та адаптивної фільтрації. Для кожної задачі наведено приклади її реалізації у прикладних пакетах MathCad, MatLab та LabVIEW. Задачі цифрової та адаптивної фільтрації також реалізовані на базі цифрового сигнального процесора й спеціалізованого програмного забезпечення.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямами підготовки 6.050702 «Електромеханіка», 6.050201 «Системна інженерія», 6.050201 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 6.050902 «Радіоелектронні апарати», а також може бути використаний у науково-дослідній роботі студентів, магістрантів та аспірантів.

 

УДК 371.388.8”322”

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ УЧНІВ 10–11 КЛАСІВ

Коренькова Т. В., Огарь В. О., Романенко Св. С., Чорний О. П., Кравець О. М., Мельников В. О., Перекрест А. Л., Рєзнік Д. В., Романенко Се. С., Коваль Т. П.

[Т. В. Коренькова, В. О. Огарь ., Св. С. Романенко, О. П. Чорний та ін.] – Кременчук: ПП Щербатих О. В, 2015. – 144 с. – ISBN 978-617-639-078-7 – Бібліогр.: 41 назв. – укр.]

Посібник призначений для використання у загальноосвітніх школах і навчальних закладах нового типу. Наведено практичні заняття для школярів 10–11-х класів при проведенні технологічної практики. Заняття відповідають програмі підготовки і забезпечують вивчення основних фізичних законів у механіці, електротехніці із застосуванням сучасних електронних систем і комп’ютерних програм. Посібник є структурно завершеною роботою.

Наданий матеріал може бути корисним також у профорієнтаційній роботі при орієнтації школярів на вибір спеціальності як майбутньої професії та вищого навчального закладу для подальшого навчання.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ  2014

УДК 62-82-52

ПРАКТИКУМ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ТИПОВИХ ПРОМИСЛОВИХ МЕХАНІЗМІ

Коренькова Т. В., Гладир А. І., Алєксєєва Ю. О.

[Коренькова Т. В. Практикум та тестові завдання з автоматизованого електропривода типових промислових механізмів : навч. посібник / Т. В. Коренькова, А. І. Гладир, Ю. О. Алєксєєва. – Вид. ПП Щербатих О. В., 2014. – 192 с. – ISBN 978-617-639-047-3. – Бібліогр. : 70  назв. – укр.]

Розглянута загальна характеристика типових промислових механізмів, наведено особливості режимів роботи, вимоги до електропривода та систем керування електроприводами механізмів циклічної й безперервної дії. У навчальному посібнику запропоновано дев’ять практичних занять, що охоплюють особливості режимів роботи автоматизованого електропривода типових промислових механізмів. Тестові завдання розраховані для перевірки знань студентів на лекційних, практичних та лабораторних заняттях.

Навчальний посібник рекомендований для студентів вищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Бакалавр» напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка», «Спеціаліст» і «Магістр» – зі спеціальності 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», які вивчають навчальні дисципліни «Автоматизований електропривод типових промислових механізмів», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв».

 

УДК 62-83-52:621.5.004.18

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД НАСОСНИХ ТА ВЕНТИЛЯТОРНИХ УСТАНОВОК У ЗАДАЧАХ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Коренькова Т. В., Сердюк О. О., Ковальчук В. Г.

[Коренькова Т. В. Автоматизований електропривод насосних та вентиляторних установок у задачах енергоресурсозбереження : навч. посібник / Т. В. Коренькова, О. О. Сердюк, В. Г. Ковальчук. – Кременчук : Видавництво ПП Щербатих О. В.,  2013. – 200 с. – ISBN 978-617-639-044-2. – Бібліогр. : 90  назв. – укр.]

У навчальному посібнику розглянуто особливості функціонування, технічні показники та характеристики насосних та вентиляторних установок. Наведено опис розроблених авторами комп’ютеризованих електромеханічних комплексів для дослідження статичних та динамічних режимів роботи насосів та вентиляторів у системах з реґульованим та нереґульованим електроприводом, проведено аналіз їх енергетичних характеристик при змінних параметрах трубопровідної системи та різних методах реґулювання  продуктивності.

Наведено теоретичні відомості та запропоновано лабораторні роботи, рекомендовані для проведення навчальної підготовки студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», 7.05070207, 8.05070207 – «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» з курсів «Автоматизований електропривод типових промислових механізмів», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», а також для науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів відповідного напряму.

 

УДК 62-83-523

ЕЛЕМЕНТИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Калінов А. П., Мельников В. О.

[Калінов А. П. Елементи автоматизованого електропривода : навч. посібник / А. П. Калінов, В. О. Мельников. – Кременчук : Видавництво ПП Щербатих О. В., 2014. – 276 с. – ISBN 978-617-639-054-1. – Бібліогр. : 49 назв. – укр.]

Розглянуто загальні принципи побудови та елементну базу керуючих і силових пристроїв сучасних систем автоматизованого електропривода. Дано характеристику засобів вимірювань та наведено технічні рішення побудови вимірювальних пристроїв електричних та неелектричних параметрів електроприводів, які можуть бути використані для побудови систем керування, моніторингу, діагностики та захисту електромеханічних систем. Описано принципи побудови силових електротехнічних перетворювачів і способи та алгоритми регулювання їх вихідної напруги. Наведено технічні рішення побудови основних вузлів силових кіл та систем керування перетворювачів.

Посібник призначено для студентів, що навчаються за напрямом «Електромеханіка», та аспірантів вищих навчальних закладів, може бути корисним для інженерно-технічних працівників, які займаються створенням й застосуванням сучасних систем автоматизованого електропривода.

 

УДК 37.046:378.147:378.22

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА: ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ПІДГОТОВКА Й ОФОРМЛЕННЯ

Родькін Д. Й., Огарь В. О. , Романенко Св. С.

[Родькін Д. Й. Магістерська робота: проведення наукового дослідження, підготовка й оформлення : метод. посіб. / Д. Й. Родькін, В. О. Огарь, С. С. Романенко. - Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2014. – 203 с. – Бібліогр. : 30 назв. – укр.] 

Методичний посібник структурно складається зі вступу, 9 розділів, переліку посилань, 12 додатків. У посібнику розглянуто загальні принципи проведення наукових досліджень та надання їх результатів; дано характеристику загальних методів наукової творчості; описано методику та критерії пошуку та відбору науково-технічної літератури із зазначенням сучасник баз даних науково-технічної інформації; наведені приклади надання й оформлення результатів наукових досліджень.

Методичний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»; 8.05070207 – «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», а також для організації та проведення наукових досліджень аспірантів і молодих учених.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ  2013

УДК 62-83-52

ДОВІДНИКОВИЙ ПОСІБНИК ЩОДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН «АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ТИПОВИХ ПРОМИСЛОВИХ МЕХАНІЗМІВ», «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТИПОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ», «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕНЕРГОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ», «СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ»

Т.В. Коренькова, А.П. Калінов, А.І. Гладир,  В.Г. Ковальчук

[Коренькова Т.В. Довідниковий посібник щодо курсового проектування з навчальних дисциплін «Автоматизований електропривод типових промислових механізмів», «Автоматизація типових технологічних процесів», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», «Системи управління електроприводами»: навч. посібник / Т.В. Коренькова, А.П. Калінов, А.І. Гладир,  В.Г. Ковальчук. – Кременчук: КрНУ, 2013. – 187 с. – Бібліогр.: 17  назв. – укр.]

У навчальному посібнику розглянуто загальні відомості про перетворювачі частоти, їх класифікацію. Наведено їх основні налаштування: закони частотного керування, способи розгону та гальмування електродвигунів, заборонені частоти. У посібнику надаються рекомендації щодо правильного вибору перетворювачів, їх схемотехнічні рішення. Розглянуто основне додаткове обладнання, яке входить в комплект с перетворювачами. Також приведено основні технічні характеристики пристроїв плавного запуску, їх переваги, можливості, області застосування та рекомендовані схеми включення. Посібник має широке коло фірм-виробників перетворювачів частоти та пристроїв плавного запуску як для високовольтного, так і низьковольтного обладнання.

Довідниковий посібник призначено для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», 7.092204, 8.092204 – «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», а також для науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів відповідного напрямку.

 

УДК 004.92:621.002

СИСТЕМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА БАЗІ ПРОГРАМНОГО ПАКЕТА ZENON

А.І. Гладир, М.Ю. Юхименко, О.А. Хребтова

[Гладир А.І. Системи візуалізації технологічних процесів на базі програмного пакета ZenOn: навч. посібник / А.І. Гладир, М.Ю. Юхименко, О.А. Хребтова. – Кременчук: КрНУ, 2013. – 198 с. – Бібліогр.: 107  назв. – укр.]

У навчальному посібник у на прикладі відомої SCADA-системи ZenOn  докладно розглянуті основні компоненти, функції та можливості систем диспетчерського керування та збору даних. Наведено опис застосування поширених програмних пакетів для візуалізації технологічних процесів і здійснення керування виробництвом, систем.

Матеріал посібника рекомендовано для фахівців за напрямом «Електромеханіка», а також при підготовці  студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», 7.05070207, 8.05070207 – «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», а також для науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів відповідного напряму.

 

УДК 62-82-52(076.5)

SBNI 978-617-639-047-3

ПРАКТИКУМ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ТИПОВИХ ПРОМИСЛОВИХ МЕХАНІЗМІВ

Т.В. Коренькова, А.І.  Гладир, Ю.О. Алєксєєва

[Коренькова Т.В. Практикум та тестові завдання з автоматизованого електропривода типових промислових механізмів: навч. посібник / Т.В. Коренькова, А.І. Гладир, Ю.О. Алєксєєва. – Кременчук: КрНУ, 2013. – 192 с. – Бібліогр.: 70  назв. – укр.]

Навчальний посібник містить дев’ять практичних занять, що охоплюють особливості режимів роботи автоматизованого електропривода механізмів циклічної й безперервної дії. Запропоновано тестові завдання розраховані для перевірки знань студентів на лекційних та практичних заняттях, для самостійної перевірки студентами засвоєння матеріалу.

Навчальний посібник рекомендований при підготовці студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», 7.05070207, 8.05070207 – «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» з навчальних дисциплін «Автоматизований електропривод типових промислових механізмів», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», «Енергозбереження в технологічних процесах і установах», «Промислове енергозбереження», а також для науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів відповідного напряму.

 

УДК 62-83-52:621.5.004.18(075.8)

ISBN 978-617-639-044-2

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД НАСОСНИХ ТА ВЕНТИЛЯТОРНИХ УСТАНОВОК У ЗАДАЧАХ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Т.В. Коренькова, О.О. Сердюк, В.Г. Ковальчук

[Коренькова Т.В. Автоматизований електропривод насосних та вентиляторних установок у задачах енергоресурсозбереження: навч. посібник / Т.В. Коренькова, О.О. Сердюк, О.В. Шутька, В.Г. Ковальчук. – Кременчук: КрНУ, 2013. – 200 с. – Бібліогр.: 90  назв. – укр.]

У навчальному посібнику розглянуто особливості функціонування, технічні показники та характеристики насосних та вентиляторних установок. Наведено опис розроблених авторами комп’ютеризованих електромеханічних комплексів для дослідження статичних та динамічних режимів роботи насосів та вентиляторів у системах з регульованим та нерегульованим електроприводом, проведено аналіз їх енергетичних характеристик при змінних параметрах трубопровідної системи та різних методах регулювання  продуктивності.

Навчальний посібник рекомендований для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.05070204, 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», 7.05070207, 8.05070207 – «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» з курсів «Автоматизований електропривод типових промислових механізмів», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», «Енергозбереження в технологічних процесах і установах», «Промислове енергозбереження», а також для науково-дослідної роботи маґістрантів та аспірантів відповідного напряму.

 

УДК 62-83-523

ISBN 978-617-639-054-1

ЕЛЕМЕНТИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА

А. П. Калінов, В. О. Мельников

[Калінов А. П. Елементи автоматизованого електропривода : навчальний посібник, / А. П. Калінов, В. О. Мельников – Кременчук : КрНУ, 2013. – 276 с. – Бібліогр.: 49 назв. – укр. ]

Розглянуто загальні принципи побудови та елементну базу керуючих і силових пристроїв сучасних систем автоматизованого електропривода. Дано характеристику засобів вимірювань та наведено технічні рішення побудови вимірювальних пристроїв електричних та неелектричних параметрів електроприводів, які можуть бути використані для побудови систем керування, моніторингу, діагностики та захисту електромеханічних систем. Описано принципи побудови силових електротехнічних перетворювачів і способи та алгоритми регулювання їх вихідної напруги. Наведено технічні рішення побудови основних вузлів силових кіл та систем керування перетворювачів.

Посібник призначено для студентів, що навчаються за напрямом «Електромеханіка», та аспірантів вищих навчальних закладів, може бути корисним для інженерно-технічних працівників, які займаються створенням й застосуванням сучасних систем автоматизованого електропривода.

 

УДК 37.046:378.147:378.22

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА: ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ПІДГОТОВКА Й ОФОРМЛЕННЯ

Родькін Д. Й. , Огарь В. О. , Романенко С. С. 

[Родькін Д. Й. Магістерська робота: проведення наукового дослідження, підготовка й оформлення : метод. посіб. / Д. Й. Родькін, В. О. Огарь, С. С. Романенко. - Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2014. – 203 с. – Бібліогр.: 30 назв. – укр.]

Методичний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 8.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»; 8.05070207 – «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», а також для організації та проведення наукових досліджень аспірантів і молодих учених.

Методичний посібник структурно складається зі вступу, 9 розділів, переліку посилань, 12 додатків. У посібнику розглянуто загальні принципи проведення наукових досліджень та надання їх результатів; дано характеристику загальних методів наукової творчості; описано методику та критерії пошуку та відбору науково-технічної літератури із зазначенням сучасник баз даних науково-технічної інформації; наведені приклади надання й оформлення результатів наукових досліджень.